Πλοία αναψυχής & Τουριστικά ημερόπλοια 2024

Τιμή:65.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 07/06/2024, Σελίδες 904

Η παρούσα έκδοση αποτελείται από επτά (7) Κεφάλαια και συγκεκριμένα:

 

Κεφάλαιο 1: Πλοία Αναψυχής & Τουριστικά Ημερόπλοια, το οποίο περιλαμβάνει θέματα σχετικά με:θεσμικό πλαίσιο, όροι - προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων αντίστοιχα,e-Μητρώο Πλοίων, Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (ΠΕΞΕΠΑ),Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕΠΑΗ) (eTEPAI),Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής, σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας (ΤΕΠΑΔΑΧ),«e-CharterPermission», χρηστικό πίνακα με κυρώσεις - πρόστιμα που επιβάλλονται κατά περίπτωση

 

Κεφάλαιο 2: Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ), το οποίο περιλαμβάνει θέματα σχετικά με: έννοια - σκοπός ΝΕΠΑ, περιεχόμενο καταστατικού,λειτουργία ΔΣ και ΓΣ,αύξηση - μείωση κεφαλαίου,λύση - εκκαθάριση,μητρώο ΝΕΠΑ (e-ΝΕΠΑ), ποινικές κυρώσεις.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται θέματα σχετικά με τις Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (ΕΙΠΑ) και το μητρώο τους. Επίσης, στο Παράρτημα του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνονται υπόδειγμα καταστατικού σύστασης ΝΕΠΑ καθώς και υποδείγματα πρακτικών και αιτήσεων, το οποία ο αναγνώστης μπορεί να βρει σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο word) στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ASTbooks «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ-ΕΝΤΥΠΑ».

 

Κεφάλαιο 3: Φορολογία, στο οποίο παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο των ΝΕΠΑ ως πλοιοκτήτριες εταιρείες, οι οποίες φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.27/1975 (φορολογία πλοίων), αλλά και οι διατάξεις του ΚΦΕ (ν.4172/2013) ο οποίος εφαρμόζεται για τη φορολογία εισοδήματος των ΝΕΠΑ οι οποίες διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται πλοία αναψυχής που ανήκουν σε τρίτους (εκπιπτόμενες - μη εκπιπτόμενες δαπάνες, αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων, φορολογία του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, προβλέψεις κ.λπ.). Ακόμη, περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τα τεκμήρια ιδιωτικών σκαφών αναψυχής και τον ΕΦΚ.

 

Κεφάλαιο 4: ΦΠΑ στο οποίο παρουσιάζονται αρχικά οι βασικότερες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Κώδικα του ΦΠΑ (ν.2859/2000) όπως: καταβολή φόρου, Intrastat, δικαίωμα έκπτωσης, διακανονισμός παγίων, επαγγελματικές μισθώσεις, εκπτώσεις λόγω τζίρου ενώ στη συνέχεια αναλύονται ιδιαίτερα ζητήματα για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των ΝΕΠΑ (θαλάσσια ταξί, απαλλαγές, θαλάσσια περιηγητικά ταξίδια κ.λπ.)

 

Κεφάλαιο 5: Τήρηση βιβλίων – Έκδοση Στοιχείων – myDATA, όπου αναφέρονται οι κυριότερες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών προτύπων (ΕΛΠ) σύμφωνα με το ν.4308/2014, όσον αφορά στην τήρηση βιβλίων, τη διάθεση κερδών και την έκδοση στοιχείων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ειδικά ζητήματα για την τήρηση βιβλίων των ΝΕΠΑ, την έκδοση εισιτηρίων πλοίων, την αυτοπαράδοση σκάφους κ.ά., ενώ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες για τη διαβίβαση στα myDATA των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

 

Κεφάλαιο 6: ΕΦΚΑ, όπου αναφέρονται οι γενικές διατάξεις του ΕΦΚΑ αναφορικά με την ασφάλιση μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων, μελών ΔΣ εταιρειών, αλλά και για την παράλληλη ασφάλιση ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ασφαλιστικές εισφορές των ναυτικών

 

Κεφάλαιο 7: Εργατικά – ΣΣΕ, όπου παρουσιάζονται οι γενικές διατάξεις των νόμων που αφορούν στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ΣΣΕ), η ΕΓΣΣΕ, καθώς και ειδικότερες διατάξεις, συμβάσεις κ.λπ. που σχετίζονται με τους όρους απασχόλησης και αμοιβής:

· Πληρωμάτων Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών του ν.4926/2022

· Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων

· Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων

· Πληρωμάτων ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων

 

Τέλος, με την αγορά του βιβλίου παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Astbooks «Καταστατικά-έντυπα», όπου ο αναγνώστης μπορεί να βρει σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο word) μία σειρά προτύπων καταστατικών και αποφάσεων ΔΣ και ΓΣ.

 

ISBN:978-618-209-080-0