ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2024

Τιμή:75.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 22/05/2024, Σελίδες 1000

Αναλυτικά περιλαμβάνει: Γενικές Διατάξεις-Φορολογικό Μητρώο-Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.

· Τήρηση Βιβλίων και στοιχείων-Υποβολή Δηλώσεων.

· Ενδοομιλικές συναλλαγές-Φορολογικοί έλεγχοι.

· Προσδιορισμός Φόρου-Αρμοδιότητα είσπραξης του φόρου.

· Μέτρα για τη διασφάλιση και την αναγκαστική εκτέλεση.

· Μέτρα διασφάλισης των οφειλών στο Δημόσιο.

· Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης-Αλληλέγγυα Ευθύνη.

· Παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης φόρων.

· Τόκοι και πρόστιμα-Διαδικαστικές παραβάσεις.

· Παραβάσεις φοροδιαφυγής-Πρόστιμα ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

· Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων.

· Υποχρεώσεις τρίτων για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

· Ειδική διοικητική διαδικασία-Ενδικοφανής προσφυγή.

· Επαρκής αιτιολογία-Βάρος απόδειξης-Φορολογικό πιστοποιητικό.

· Μεταβατικές διατάξεις-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Ένας τόμος με CD-ROM

ISBN 978-618-5678-62-3