«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΤΗΛ: 2310228517, ΤΗΛ/FAX: 2310261948

Φορολογ. Έλεγχος-Δαπάνες

 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

  ΔΑΠΑΝΕΣ_ΕΠΙΧ_2024.jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησαν οι«ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» του Κου Αλιφραγκή Ηλία Οικονομολόγου, MSc,DProf. Είναι ένας τόμος (1200σελίδες) με CD-ROMκαι περιλαμβάνει:Εκπιπτόμενες και μη ΕκπιπτόμενεςΔαπάνες, Φορολογικάκίνητρα, Αποθεματικά, Προβλέψεις, Αποσβέσεις, Τόκοι, Δωρεές, Ειδικέςφορολογικέςπεριπτώσεις,ΛογιστικήΑντιμετώπισηΔαπανών, Κοστολόγηση, Πρόσφατες Μεταβολές Υπολογισμός Φορολογητέων Κερδών, Μεταφορά Κεφαλαίων. Με  ανάλυση τις διατάξεις του Νόμου 4172, πλήρως ενημερωμένες και συμπληρωμένες με όλους τους φορολογικούς νόμους μέχρι σήμερα, μέχρι και έως και τον Νόμο 5073, τις ερμηνευτικές εγκυκλίους, , την ΥπουργΑπόφαση1107,  οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό και τις γνωμοδοτήσεις, για να καλύψουν σφαιρικά τα ποικίλα θέματα των δαπανών, από άποψη φορολογίας, λογιστικής, κοστολόγησης, ελέγχου τόσο για τα Νομικά Πρόσωπα κατά κατηγορία και κατά σημείο, όσο και τα Φυσικά.Επίσης περιλαμβάνει τις διατάξεις που αφορούν τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης – Πόθεν Έσχες.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 25/01/2024, Σελίδες 1200
 • Δαπάνες των επιχειρήσεων 2024

  8cacf1fe-b989-abc9-a46c-659fb78bb256.jpg

  Στη νέα έκδοση «Δαπάνες των επιχειρήσεων 2024» των εκδόσεων Asbooks πραγματοποιείται μια σοβαρή προσπάθεια συγκέντρωσης και αναλυτικής παρουσίασης των εκπιπτόμενων και μη δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να αποτελέσει το ίδιο ένα εύχρηστο εργαλείο στα χέρια των λογιστών, στη σύνθετη καθημερινότητα και παράλληλα να αποδοθεί στο μέτρο του δυνατού, η «λογική» με την οποία κρίνονται οι δαπάνες ως προς την εκπεσιμότητά τους από τις επιχειρήσεις, με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΦΕ. Η παρουσίαση, στο παρόν βιβλίο, των περιπτώσεων των δαπανών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, φιλοδοξεί να αναλύσει τα εν λόγω έξοδα στο πνεύμα του γενικού κανόνα όπως τίθεται στον ΚΦΕ, συμπεριλαμβανομένων και επικαιροποιημένων των σχετικών εγγράφων και εγκυκλίων που έχουν δοθεί από τη Διοίκηση, καθώς και των περιπτώσεων που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης και αναλύονται εκτενώς στις επόμενες σελίδες.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 15/01/2024, Σελίδες 814
 • Άμεσοι και Έμμεσοι Φορολογικοί Έλεγχοι Φυσικών και Nομικών Προσώπων

  MELAS_2023.png

  Ο φορολογικός έλεγχος των φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων μετά τον Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ.
  Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων με διπλογραφικά και απλογραφικά βιβλία
  Καινοτόμα εργαλεία προσδιορισμού του φορολογικού προφίλ της επιχείρησης
  Διαδικασία ελέγχου
  Έναρξη ελέγχου, έλεγχος ταμείου, αξιογράφων, κλειστής αποθήκης, αποτίμησης (παραδείγματα)
  Οι λογιστικές διαφορές και οι εκπιπτόμενες δαπάνες
  Οι ορκωτοί ελεγκτές και η έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού
  Έμμεσες τεχνικές ελέγχου (αναλυτικά παραδείγματα κάθε μεθόδου)
  Οι τραπεζικοί καταθετικοί λογαριασμοί
  Το δικαίωμα της ανταπόδειξης του φορολογούμενου και σύνταξη του απολογητικού σημειώματος
  Η ενδικοφανής προσφυγή

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 26/09/2023, Σελίδες 288
 • Φορολογικός έλεγχος Επιχειρηματικής Δραστηριότητας - Έμμεσες μέθοδοι ελέγχου

  forologikos-eleghos.jpg

  Κορομηλάς Γ./ Τσιαουσίδου Μ. (ΜSc.Οικονομολόγοι - Φοροτεχνικοί)

  Πλήρη ανάλυση των διατάξεων για το φορολογικό έλεγχο και τις έμμεσες  μεθόδους ελέγχου

  Πολλά παραδείγματα του κατ’ έλεγχο προσδιορισμού των φορολογητέων αποτελεσμάτων και υπολογισμού των συνολικών επιβαρύνσεων

  Ανάλυση των διατάξεων για την παραγραφή

  Τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας

  Τις διαδικασίες της ενδικοφανούς προσφυγής

  Πολλά συναφή θέματα

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 14/09/2023, Σελίδες 426
 • Εκπιπτόμενες και μη Δαπάνες Επιχειρήσεων

  Εκπιπτόμενες_και_μη_Δαπάνες_Επιχειρήσεων_lazaridis-2023.png

  Το βιβλίο εξετάζει κάθε δαπάνη που παρουσιάζει φορολογικό ενδιαφέρον. Για κάθε είδος δαπάνης παρατίθεται η βασική διάταξη, τα κυριότερα αποσπάσματα σχετικών ερμηνευτικών αποφάσεων καθώς και σημαντική συλλογή από αποφάσεις ΔΕΔ με αναλυτική περιπτωσιολογία για την καλύτερη κάλυψη κάθε θέματος. Επιμέλεια ύλης: Γιώργος Λαζαρίδης, Ορκωτός ελεγκτής – λογιστής ΣΟΛ Crowe

   

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 15/03/2023
 • Δαπάνες Επιχειρήσεων

  Δαπάνες_Επιχειρήσεων.jpg

  Η νέα έκδοση του βιβλίου «Δαπάνες Επιχειρήσεων» έχει εμπλουτιστεί με όλες τις σχετικές εγκυκλίους και τροποποιήσεις του ν.4172/2013 που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2021, είναι ενημερωμένη με τον πιο πρόσφατο ν.5006/2022 και την υπ' αριθ. 1097101 ΕΞ 3.10.2022 οδηγία αναφορικά με τον προσδιορισμό των εκπιπτόμενων δαπανών των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων και των μονών του Αγίου Όρους.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 18/01/2023, Σελίδες 823
 • NEA ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

  COVER_NEA_ΦΟΡ_ΚΑΤ_ΕΞΩΤΕΡ[1].jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε «Η NEA ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»  του κυρίου Αλιφραγκή Ηλία οικονομολόγου MSc,DProfΕίναι ένας τόμος 1130 σελίδων με  CD-ROM, και περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος που αποκτάται απο Φυσικά και Νομικά πρόσωπα που δεν έχουν φορολογική κατοικία και μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Επίσης περιλαμβάνει θέματα φορολογίας κεφαλαίου. Φορολογικές απαλλαγές σε πρόσωπα που μετοικούν στην Ελλάδα ή εισέρχονται προσωρινά, καθως και τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν τους κατοίκους του εξωτερικού, ενημερωμένο και με τον Ν. 4887/2022.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 24/10/2022, Σελίδες 1130
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ Ε.Λ.Π.

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ_ΕΡΓΑΣΙΕΣ_ΤΕΛΟΥΣ_ΧΡΗΣΕΩΣ_ΜΕ_Ε.Λ.Π.[1].jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησαν οι «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ Ε.Λ.Π.» του κυρίου ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΗΛΙΑΣ, Οικονομολόγου MSc,DProfΕίναι ένας τόμος (880 σελίδες) με CD-ROM και περιλαμβάνει:

  Α) Της Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως με Ε.Λ.Π.

  Β) Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

  Γ) Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων.

  Δ) Πρόσφατες μεταβολές στις Ανώνυμες Εταιρείες

  Ε) Θέματα Δαπανών Επιχειρήσεων με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

  Ζ) Ειδικοί χειρισμοί λόγω COVID

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 11/10/2022, Σελίδες 880
 • Δαπάνες Επιχειρήσεων

  dapanes-epixeiriseon.jpg

  Η νέα έκδοση του βιβλίου «Δαπάνες Επιχειρήσεων» έχει εμπλουτιστεί με όλες τις σχετικές εγκυκλίους και τροποποιήσεις του ν.4172/2013 που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2021, είναι ενημερωμένη με τον πιο πρόσφατο ν.4876/2021 και την εγκύκλιο 2235/2021 αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) και σε Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.).

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 14/02/2022, Σελίδες 862
 • ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Dapanes.jpg

  ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΒΑΣΕΙ Κ.Φ.Ε. Ν.4172/13

  ΑΝΑΛΥΣΗ – ΕΚΤΕΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Συγγραφέας: Αντώνης Νασόπουλος

  Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΠΡΟΣΘΕΣΗ το νέο βιβλίο του Αντώνη Νασόπουλου για τις Εκπιπτόμενες Δαπάνες των Επιχειρήσεων.

  Μετά από πολλά χρόνια εμφανίζεται στην φορολογική βιβλιογραφία λεπτομερής και εμπεριστατωμένη ανάλυση πάνω σε ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά τους λογιστές – φοροτέχνες αλλά και τους επιχειρηματίες πολύ παραπάνω.

  Σε αυτό το βιβλίο οι εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρήσεων αναφέρονται και αναλύονται διεξοδικά, επεξηγούνται στην λεπτομέρειά τους με εκτενή παραδείγματα και μελέτες πραγματικών περιπτώσεων.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 10/05/2021, Σελίδες 536