«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΓΡ. ΘΕΟΦΑΝΗ »
Ταγματάρχου Γεωργούλη 2 - 3ος όροφος - Τ.Κ. 58100 - Γιαννιτσά,
ΤΗΛ: 23820 28900, ΚΙΝ: 6945 297 750

Οικονομικές Κατάστασεις

 • Budgeting – reporting - cash flow - cash management

  GIVuuWrNhBZ6C1q1MBG5RD0ACwKbOblFz2ZQmRpL.jpg

  Η έκδοση του του βιβλίου «Budgeting – reporting - cash flow - cash management» από τις εκδόσεις Astbooks είχε στόχο να καλύψει πιο ολοκληρωμένα τις ανάγκες του λογιστή μιας σύγχρονης οντότητας, σε θέματα οικονομικής ανάλυσης και διοικητικής λογιστικής σε συνδυασμό με την έκδοση σχετικά με τη «Σύγχρονη Κοστολόγηση και ΕΛΠ». Σε κάθε περίπτωση, η ανάγκη για την κατάρτιση και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού από όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους είναι αδιαμφισβήτητη χωρίς να αλλάζουν σημαντικά οι σχετικές διαδικασίες στην πορεία των ετών.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 27/06/2024, Σελίδες 503
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

  7bf48179-4968-0040-c89e-c0e693b7107b.jpg

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤ. ΑΛΗΦΑΝΤΗ Διδάσκοντος στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, Συμβούλου στην εταιρεία δικηγόρων Potamitisvekris

  Εισαγωγή στους αριθμοδείκτες

  Αριθμοδείκτες οικονομικής διαρθρώσεως επιχειρήσεων

  Αριθμοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής

  Η κατάσταση ταμειακών ροώνΑσκήσεις

  Κεφάλαιο κίνησης Ρευστότητα, Αποδοτικότητα

  «Αναμενόμενες ταμειακές ροές» Pro forma flnancial statement

  Μέθοδοι Ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων

  Σχέση κύκλου εργασιών προς τα καθαρά κέρδη

  Το ουδέτερο ή αδρανές ή νεκρό σημείο του κύκλου εργασιών

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 09/01/2024, Σελίδες 330
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση

  a124f539-ec54-4a70-e0cf-a6002cb5a8f5[1].jpg

  Η χρηματοοικονομική πολιτική και διαχείριση αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων. Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να παρουσιάσει τις θεμελιώδεις αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, όπως αυτές καθορίζονται από την ανάλυση των λογιστικών και άλλων μεγεθών, και από τις εναλλακτικές χρηματοδοτικές επιλογές των επενδύσεων. Έμφαση δίνεται στη χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρησιακών μεγεθών, στον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό και έλεγχο, στη χρηματοοικονομική διαχείριση εξειδικευμένων κινδύνων και στη διαχείριση κεφαλαίων και στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 17/11/2023, Σελίδες 472
 • Budgeting – reporting - cash flow - cash management

  budgeting.png

  Μετά την έκδοση του βιβλίου «Σύγχρονη Κοστολόγηση και ΕΛΠ», η Astbooks θεωρώντας ως μία από τις βασικές αρμοδιότητες του λογιστή, τη συμμετοχή του στο σχεδιασμό των αναφορών προς τη διοίκηση και κατ’ επέκταση στη λήψη εταιρικών αποφάσεων, συνεχίζει με την έκδοση του βιβλίου «Budgeting – reporting - cash flow - cash management», ώστε να καλύπτονται στο μεγαλύτερο μέρος τους, οι ανάγκες του λογιστή μιας σύγχρονης οντότητας, σε θέματα οικονομικής ανάλυσης και διοικητικής λογιστικής. Ζητούμενο είναι να μπορούμε να μετατρέψουμε σε αριθμούς τη δυναμική μιας επιχείρησης σε συνδυασμό με τα πλάνα του φορέα της και τις διαφαινόμενες εξελίξεις.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 10/01/2023, Σελίδες 408
 • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (6η έκδοση)

  image[7].jpg

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ.ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ (Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Διδάσκων στο Παν/μιο Πειραιά)

   

  ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

  • Περί ομίλων επιχειρήσεων

  • Περί των συμμετοχών και της αποτιμήσεώς τους Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις-Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) Αρθρα 31 έως 36 Ν.4308/14

  • Κατηγορίες ομίλων - Προϋποθέσεις καταρτίσεως ενοποιημένων λογαριασμών 

  • Αρχές και κανόνες ενοποίησης άρθρο 34

  • Διαφορές ενοποίησης - Δικαιώματα μειοψηφίας - ίδιες μετοχές

  • Η λογιστική των διαφορών ενοποίησης

  • Ίδιες μετοχές μητρικής και θυγατρικής

  • Δικαιώματα μειοψηφίας

  • Αρχές καταρτίσεως ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

  • Πάγια εφαρμογή μεθόδων ενοποίησης

  • Απάλειψη ενδοεταιρικών συναλλαγών

  • Μέθοδοι αποτίμησης - Αναβαλλόμενη φορολογία - διαφορές φόρου εισοδήματος

  • Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις - Εμφάνιση στις Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

  • Προσάρτημα και έκθεση διαχειρίσεως Έλεγχος και δημοσιότητα των ενοποιημένων λογαριασμών. Άρθρα 107-109

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 10/10/2015, Σελίδες 628