ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2023

Τιμή:75.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 23/05/2023, Σελίδες 980

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

 • Ιδιοκτησία Ακινήτων – Φόρος Εισοδήματος
 • ΕΝ.Φ.Ι.Α .- Ε9
 • Μισθώσεις Μακροχρόνιες και Βραχυχρόνιες
 • Μεταβιβάσεις – Κληρονομιές – Δωρεές
 • Λογιστική Αντιμετώπιση Ακινήτων Εταιρειών
 • Ειδικός Φόρος Ακινήτων – Φ.Π.Α. Ακινήτων
 • Φόρος Υπεραξίας και Χαρτόσημο
 • Αλλοδαπές Εταιρείες Ιδιοκτησίας Ακινήτων
 • Δαπάνες Απόκτησης Περιουσιακών Στοιχείων
 • Θέματα Περιουσιολογίου (νομή, κατοχή, συγκυριότητα κ.ά.)
 • Κατασκευαστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
 • Σχετικές Αναφορές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
 • Πρώτη Κατοικία
 • Νέες  Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων

Αποφ.1046Ερωτήσεις – απαντήσεις για την εφαρμογή του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας μεταβιβαζόμενων ακινήτων

Κεφάλαιο Πρώτο Nόμος υπ’ αριθμ. 4916.

Κεφάλαιο Δεύτερο Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων του Ν.4223 κωδικοποιημένος έως και τον Ν.4621.

ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κεφάλαιο Τρίτο Νόμος 4172 Φορολογία Εισοδήματος και Ακίνητα

Κεφάλαιο Τέταρτο Σημαντικές Διατάξεις

ΠΟΛ.1138 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος αλλοδαπών εταιρειών ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172)

ΠΟΛ. 1073 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4172.

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 4110), σχετικά με τη χορήγηση δυνατότητας επιλογής φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.

Νόμος 2859 Άρθρο 6 κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4316.

Άρθρο 22 2859 (Φ.Π.Α.) Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας

Νόμος υπ’ αριθ. 4276 Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις κωδικοποιημένος έως και τον 4582.

Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαίρεση των αφορολόγητων αποθεματικών που προέρχονται από την υπεραξία από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης για το οποίο στη συνέχεια συνάφθηκε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back) από την αυτοτελή φορολόγηση των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του N . 4172.

Νόμος υπ’ αριθ. 2065 Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις (άρθρα 20 – 37) κωδικοποιημένος σύμφωνα με το N.4308.

Οι αλλαγές που επήλθαν σε φορολογικές διατάξεις  με τους Ν. 3746, Ν. 3754, Ν. 3763, Ν. 3775, Ν. 3790, Ν.3806 και Π.Ν.Π. η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3814.

Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 642 Βραχυχρόνιες μισθώσεις και λογιστική τήρηση.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε.

Κεφάλαιο Πέμπτο N. 2961 Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία" κωδικοποιημένος έως και τον 4635.

Κεφάλαιο Έκτο Αστικός Κώδικας άρθρα 1710 – 2035

Κεφάλαιο Έβδομο Νόμος 4182 Κώδικας Κοινοφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις

Κεφάλαιο Όγδοο Ο Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων. Σχετικά άρθρα του Ν.3091 κωδικοποιημένα έως και τον 4600.

Κεφάλαιο Ένατο Ν.4605 Σχετικά άρθρα με το Πρόγραμμα Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με υποθήκη την Πρώτη Κατοικία

ΠΟΛ. 1265 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 3842 σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη μεταβίβαση ακινήτων με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία ή τη δημιουργία εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα.

Άρθρο 3 Τροποποιήσεις της νομοθεσίας περί Εταιριών Επενδύσεων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία

Νομολογία Αριθμός Γνωμοδότησης 144

ΠΟΛ.1237 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9).

Α.Π. 1474 (Τμ. Γ΄ Πολ.) Περί νομής και χρησικτησίας από ένα συγκύριο

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν.4281 (σχετικά με την αντιστροφή της υποχρέωσης στην περίπτωση τεχνικών έργων για λογαριασμό του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών οργανισμών δημοσίου δικαίου.

Ακίνητα από αυτοπαράδοση και Φ.Π.Α.

Αριθμ. Α4-333 Νέα Αγορανομική Διάταξη σχετικά με την υποχρέωση ανάρτησης των παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών.

Συγκεντρωτικά

Υπερσύνδεση με αντικειμενικές αξίες

Αλφαβητικό Ευρετήριο

 

Ένας τόμος με CD-ROM

ISBN 978-618-5678-33-3