ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2023 ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τιμή:75.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05/05/2023, Σελίδες 950

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

Α) Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων: Εξαρτώμενα μέλη. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Απαλλαγές εισοδήματος. Μείωση φόρου εισοδήματος. Πρόσθετες μειώσεις φόρου. Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες. Μειώσεις φόρου για δωρεές. Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Β) Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν Φυσικά Πρόσωπα: Δαπάνες που εκπίπτουν ή όχι, φορολογικές Αποσβέσεις. Μεταφορά ζημιών. Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων. Φορολογικός συντελεστής. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Εισόδημα από κεφάλαιο. Μερίσματα. Τόκοι. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο. Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας.  Μεταβίβαση τίτλων. Φορολογικός συντελεστής.

Γ) Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων: Υποκείμενα του φόρου. Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ενδοομιλικές συναλλαγές. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων. Μεταφορά λειτουργιών. Συγχωνεύσεις και διασπάσεις. Εκκαθάριση. Φορολογικός συντελεστής. Υπόχρεοι σε παρακράτηση. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση. Συντελεστής παρακράτησης φόρου.

Δ) Φορολογικά κίνητρα για μετασχηματισμούς μεγάλων επιχειρήσεων.Τα Αποθεματικά: Σχετική νομοθεσία. Συγχώνευση-Διαδικασία-Μετατροπή.

Ε) Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς Ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιρειών κρατών-μελών της Ε.Ε. και άλλες διατάξεις.

Ζ) Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης.

Η) Η Φορολογική Διαδικασία.

Θ)Πώς θα δηλωθούν τα ενοίκια.

Τέλος περιλαμβάνει τον (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) και άλλες διατάξεις, καθώς επίσης ερωτήσεις-απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων.

Ι) Νέες Αντικειμενικές

 

Τόμος με CD-ROM