ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ν.4172/2013)

Τιμή:75.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 27/03/2023, Σελίδες 2271

Το βιβλίο ακολουθεί θεματικά την ίδια δομή με το κείμενο του νόμου περιλαμβάνοντας:

  • το κείμενο του άρθρου όπως ισχύει σήμερα
  • ιστορικό όλων των τροποποιήσεων
  • πίνακα με όλες τις προσθήκες, διαγραφές και αντικαταστάσεις διατάξεων
  • ανάλυση με πλούσια θεματολογία
  • παραδείγματα
  • αλφαβητικό ευρετήριο με περισσότερα από 2.000 λήμματα

Ειδικότερα:

Με το πρώτο μέρος (άρθρα 1-9) του ΚΦΕ ορίζονται γενικές διατάξεις, όπως το πεδίο εφαρμογής και οι έννοιες της φορολογικής κατοικίας, της μόνιμης εγκατάστασης, του φορολογητέου εισοδήματος, του φορολογικού έτους και της πίστωσης φόρου αλλοδαπής.

Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 10-43Α) ρυθμίζεται η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Περιλαμβάνει 6 κεφάλαια στα οποία ορίζονται γενικές διατάξεις (άρθρα 10-11), το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (άρθρα 12-20), τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρα 21-29), ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (άρθρα 30-34), το εισόδημα από κεφάλαιο (άρθρα 35-40) και το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρα 41-43Α).

Με το τρίτο μέρος (άρθρα 44-58) ρυθμίζεται η φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Περιλαμβάνει τρία κεφάλαια στα οποία ορίζονται οι γενικές διατάξεις (άρθρα 44-46), το φορολογητέο εισόδημα (άρθρα 47-58) και ο φορολογικός συντελεστής (άρθρα 58).

Με το τέταρτο μέρος (άρθρα 59-64) ρυθμίζονται ζητήματα παρακράτησης φόρου. Περιλαμβάνει δύο κεφάλαια στα οποία ορίζονται η έννοια της φορολόγησης στην πηγή (άρθρα 59-60) και η παρακράτηση φόρου (άρθρα 61-64).

Με το πέμπτο μέρος (άρθρα 65-66Β), προβλέπονται διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Με το έκτος μέρος (άρθρα 67-71) ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά µε την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και την προκαταβολή του φόρου.

Με το έβδομο μέρος (άρθρα 71Α-71Η) ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με φορολογικά κίνητρα.

Τέλος, µε το άρθρο 72 προβλέπονται οι μεταβατικές διατάξεις και η έναρξη ισχύος του νομοθετήματος.

 

ISBN Α’ ΤΟΜΟΣ: 978-618-209-044-2

ISBN ΒΤΟΜΟΣ: 978-618-209-045-9

ISBN SET: 978-618-209-043-5