Εκπιπτόμενες και μη Δαπάνες Επιχειρήσεων

Τιμή:39.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 15/03/2023

Προϋποθέσεις έκπτωσης δαπάνης

Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Έκπτωση για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν εργαζόμενους και προστασία του περιβάλλοντος

Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης

Προσαυξημένη έκπτωση για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες άρθρου 23

Φορολογικές αποσβέσεις

Αποτίμηση αποθεμάτων

Επισφαλείς απαιτήσεις

Μη έκπτωση δαπανών σε περίπτωση διανομής ενδοομιλικών μερισμάτων

Λογιστικές διαφορές σε περιπτώσεις ενδοομιλικών συναλλαγών