ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Τιμή:85.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 24/10/2022, Σελίδες 1100

Αναλυτικά κατά κεφάλαιο περιλαμβάνει:

Κεφ. 1ο) Η δήλωση της Περιουσιακής Κατάστασης – Πόθεν Έσχες: Συχνές ερωτήσεις για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης – Αναστολή Πόθεν Έσχες ακινήτων.

Κεφ. 2ο) Η φορολογία εισοδήματος από την ισχύ του νέου φορολογικού νόμου 4172 έως και το Νόμο 4887 για φυσικά και νομικά πρόσωπα: Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος – Εξαρτώμενα Μέλη – Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Απαλλαγές εισοδήματος – Μείωση του φόρου – Πρόσθετες μειώσεις – Μειώσεις φόρου από ιατρικές δαπάνες, δωρεές.

Κεφ. 3ο) Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες από επιχειρηματική δραστηριότητα, φορολογικές αποσβέσεις – Μεταφορά ζημιών – Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Εισόδημα από κεφάλαιο – Μερίσματα – Τόκους. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία – Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας – Ενδοομιλικές συναλλαγές – Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων. Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες. Αμοιβές διοίκησης και για συμβουλευτικές παρόμοιες υπηρεσίες.

Διαταγές καταχώρησης δαπανών – Αντιμετώπιση Δωρεών – Λοιπές περιπτώσεις: Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζόμενους ή συγγενείς αυτών – Απόσβεση επαγγελματικής στέγης – Έξοδα διοικητικής λειτουργίας.

Κεφ. 4ο) Φορολογικά και άλλα κίνητρα – Έλεγχοι – Φ.Π.Α. – ΕΝ.Φ.Ι.Α.: Έκπτωση – Επιστροφή – Εκπεσιμότητα – Έκπτωση ΕΝΦ.Ι.Α. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κεφ. 5ο) Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, Οδηγίες διαχείρισης και καταχώρησης των αφορολόγητων αποθεματικών: Γενικές αρχές σύνταξης οικονομικών καταστάσεων – Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι – Στοιχεία της καταστάσεως αποτελεσμάτων – Στοιχεία της καθαρής θέσης – Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του Ε.Λ.Π.

Κεφ. 6ο) Λοιπές διατάξεις της Λογιστικής και της Κοστολόγησης: Λειτουργία και συνδεσμολογία των Λογαριασμών Αναλυτικής Λογιστικής Εκμετάλλευσης – Λογιστικές εγγραφές τέλους χρήσεως – Εγγραφές τακτοποίησης και αναμόρφωσης.

Κεφ. 7ο) Εμβάσματα προς το εξωτερικό: Τέλος περιλαμβάνει σχετικά αποσπάσματα του Ν. 4174 περί φορολογικής διαδικασίας, όπως προσδιορισμός του φόρου – Είσπραξη – Συγκεντρωτικές καταστάσεις συναλλαγών – Πρόστιμα.

 

Ένας τόμος με CD-ROM

ISBN 978-618-5678-16-6