Διανεμόμενα κέρδη ΑΕ & ΕΠΕ

Τιμή:65.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 16/09/2022, Σελίδες 928

Η παρούσα μια έκδοση αναλυτικά περιλαμβάνει:

− Αρχικά, οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας, όπως διαμορφώνονται από τις διατάξεις του νέου νομού 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες και τις φορολογικές διατάξεις του Ν. 4172/2013.

− Επίσης, την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ βάσει του Ν. 4670/2020 των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του γενικού διευθυντή και των διαχειριστών.

− Τη διάθεση των κερδών των ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιριών εμπλουτισμένη με παραδείγματα και με τις νέες διατάξεις για την παρακράτηση του φόρου.

− Τη λογιστική του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων.

− Την επιβράβευση της παραγωγικότητας του προσωπικού εμπλουτισμένη με αποφάσεις δικαστηρίων.

− Την απαγόρευση της διάθεσης κερδών στις οποίες περιλαμβάνονται νέες διατάξεις της νομοθεσίας (άρθρο 58, Ν. 4876/2021)

− Τη δημοσίευση και έγκριση οικονομικών καταστάσεων συμπληρωμένες με τις νέες αλλαγές της νομοθεσίας.

− Επίσης, περιλαμβάνεται νέο κεφάλαιο με τίτλο «Διόρθωση λάθους βάσει του άρθρου 28, Ν. 4308/2014 και υποβολή τροποποιητικής δήλωσης». Το άρθρο αυτό τέθηκε σε αντικατάσταση του καταργημένου «Τροποποίηση οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση των μετόχων».

− Το κεφάλαιο η «διανομή προμερίσματος» έχει εμπλουτιστεί με τη σχετική φορολογική εγκύκλιο.

− Η λογιστική του αρνητικού αποτελέσματος ή αλλιώς η λογιστική των ζημιών περιλαμβάνει τις νέες φορολογικές διατάξεις για τη φορολογική έκπτωση των ζημιών και επίσης δύο νέα κεφάλαια: α) Μεταβολή άμεσης και έμμεσης ιδιοκτησίας και φορολογική έκπτωση ζημιών με διευκρινιστικά παραδείγματα, και β) Φορολογική μεταχείριση ζημιών. που προκύπτουν στην αλλοδαπή.

− Ακολουθεί η «Κεφαλαιοποίηση ή διάθεση φορολογικών αποθεματικών και υπολοίπων κερδών εις νέον», στο οποίο περιλαμβάνονται οι νέες διατάξεις για την παρακράτηση φόρου, καθώς και το κεφάλαιο «Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών διαφορών αναπτυξιακών νομών», το οποίο είναι ανανεωμένο με τις νέες διατάξεις των άρθρων. 71 Β και 71 Γ του Ν. 4172/2013 για την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών αυτών.

− Επόμενο κεφάλαιο είναι «Η διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων», όπου παρατίθενται οι αποψίες της νομοθεσίας για το θέμα αυτό.

− Το κεφάλαιο «Οι διαφορές από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία» παρατίθεται με την ανάπτυξη παραδείγματος.

− Επίσης, τα κεφάλαια «Η λογιστική των λαμβανόμενων δωρεάν μετοχών», «Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου» και «Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου» έχουν συμπεριλάβει τις λύσεις του Υπ. Οικονομικών.

− Επίσης, το κεφάλαιο «Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου» έχει συμπεριλάβει την κρίση των δικαστηρίων για την επιστροφή κεφαλαίου λόγω διανομής κερδών καθώς επίσης και τις απαγορεύσεις της νομοθεσίας για τη μείωση του κεφαλαίου, οταν η εταιρεία έχει κεφαλαιοποίηση αποθεματικά βάσει των άρθρων 71Β και 71Γ του Ν. . 4172/2013.

− Στο κεφάλαιο «Αποσβεση μετοχικού κεφαλαίου» διευκρινίζεται ποτέ φορολογείται η επιστροφή κεφαλαίου.

− Στη φορολογία των διεθνών ομιλών περιλαμβάνονται στις νέες διατάξεις της νομοθεσίας τα εξής κεφάλαια με παραδείγματα: «Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες», «Κανονας περιορισμός των τοκων και Υπεραξία από μεταβίβαση τίτλου συμμετοχής – Απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος».

− Ακολουθεί το κεφάλαιο «Λύση και εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας» εμπλουτισμένη με αποφάσεις δικαστηρίων, καθώς και τις απαγορεύσεις της νομοθεσίας για τη μείωση του κεφαλαίου, η εταιρεία έχει κεφαλαιοποιήσει αποθεματικά βάσει των άρθρων 71Β και 71Γ του Ν. 4172/2013.

− Τα κεφάλαια οι «Μετασχηματισμοί των άρθρων 52 και 54 του Ν. 4172/2013» και «Οι διαφορές στα κίνητρα, στις προϋποθέσεις για τις συγχωνεύσεις των φορολογικών νομών» έχουν προσαρμοστεί με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου 4601/2019.

− Το κεφάλαιο «Ανταλλαγή τίτλων και φορολογικά ευεργετήματα» έχει προσαρμοστεί με τις διατάξεις του άρθρου 48Α του Ν. 4172/2013.

− Ακολουθεί το κεφάλαιο «Διάθεση μετοχών στους εργαζομένους», το οποίο έχει προσαρμοστεί στις φορολογικές διατάξεις του Ν. 4646/2019 με παραδείγματα. - Επίσης, παρατίθεται το «Κεφάλαιο διαφορά υπέρ το άρτιο» συμπληρωμένο με σχετική γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. - Τέλος, περιλαμβάνεται ο νέος νομός 4935/2022 για τα κίνητρα ανάπτυξης μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών.