ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ 2022

Τιμή:65.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 31/08/2022, Σελίδες 312
Ειδικότερα, περιλαμβάνονται καταστατικά - ιδρυτικά έγγραφα και υποδείγματα πρακτικών για κάθε τύπο νομικού προσώπου, όπως:
 • Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.),
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
 • Ομόρρυθμη Εταιρεία
 • Ετερόρρυθμη Εταιρεία
 • Κοινοπραξία
 • Αστικοί συνεταιρισμοί
 • Αστική Εταιρεία,
 • Αφανής Εταιρεία,
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)
 • Ναυτική Εταιρεία
 • Υπεράκτια εταιρεία (offshore)
 
Αξίζει να τονιστεί ότι όλα τα παραπάνω είναι επικαιροποιημένα με όλες τις τελευταίες αλλαγές που έχουν επέλθει με το ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και το ν. 4601/2019 όσον αφορά τους μετασχηματισμούς, καθώς και όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν στους λοιπούς νόμους του εταιρικού δικαίου (ν.3190/1955, ν.4072/2012 κ.ο.κ.)
 
Επιπλέον, περιλαμβάνονται:
 • υποδείγματα συμβάσεων εργασίας
 • υποδείγματα συμφωνητικών μίσθωσης
 
Τέλος, η αγορά του βιβλίου παρέχει δωρεάν πρόσβαση στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία
«Καταστατικά - Πρακτικά – Έντυπα» στο portal της Astbooks, στην οποία είναι αναρτημένα σε επεξεργάσιμη μορφή με δυνατότητα ηλεκτρονικής αποθήκευσης και εκτύπωσης:
 • όλα τα παραπάνω έγγραφα και υποδείγματα
 • υποδείγματα (αιτήσεις κ.λπ.) ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)
 • έντυπα που απευθύνονται στη Δ.Ο.Υ. και δύνανται να κατατεθούν σε έγχαρτη μορφή

 Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το εγχειρίδιο εφαρμογών στο ASTbooks Portal, στο κεντρικό μενού, πατώντας το κουμπί «Οδηγίες Χρήσης».
 
Η ηλεκτρονική υπηρεσία της ASTbooks «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ-ΕΝΤΥΠΑ» περιλαμβάνει:
 
Α.Ε.
 • Αίτηση Πτώχευσης Α.Ε.
 • Έκθεση Διαχείρισης
 • Πρακτικό Έκτακτης Γ.Σ.
 • Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Α.Ε.
 • Πρακτικό - ΓΣ για λύση Α.Ε. και διορισμό εκκαθαριστών
 • Πρακτικό Πιστοποίηση Μετοχικού Κεφαλαίου
 • Πρόσκληση Δικαίωμα Προτίμησης
 • Πρότυπο Καταστατικό ΑΕ
 
Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
 • Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Οργανισμός Ιδρύματος
 • Πρακτικό Εκλογής Προσωρινού Δ.Σ.
 • Συστατική Πράξη
 
Αφανής Εταιρεία
 • Λύση αφανούς εταιρείας
 • Σύσταση Αφανούς Εταιρείας
Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε.
 • Έγκριση οικονομικών καταστάσεων & απαλλαγή διαχειριστή Ε.Π.Ε.
 • Πρακτικό - Αλλαγή διαχειριστή ΙΚΕ
 • Πρακτικό - Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕ
 • Πρακτικό - Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου ΙΚΕ
 • Πρακτικό - Έγκριση οικονομικών καταστάσεων & απαλλαγή διαχειριστή ΙΚΕ
 • Πρακτικό - Λύση ΙΚΕ
 • Πρακτικό - Μείωση εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕ
 • Πρακτικό - Μείωση εταιρικού κεφαλαίου ΙΚΕ
 • Πρακτικό - Τροποποίηση - Διεύρυνση του σκοπού ΕΠΕ
 • Πρακτικό Λύσης Ε.Π.Ε.
 • Πρακτικό Μεταφορά Έδρας ΙΚΕ
 • Πρακτικό Πιστοποίησης Καταβολής Κεφαλαίου Ι.Κ.Ε
 • Πρακτικό συμμετοχής Ι.Κ.Ε. σε Ο.Ε.
 • Πρακτικό χορήγησης αμοιβής στον διαχειριστή ΙΚΕ
 • Πρόσκληση Γ.Σ.
 • Πρότυπο Καταστατικό ΕΠΕ
 • Πρότυπο Καταστατικό ΙΚΕ
 • Σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας
 • Σύσταση ΙΚΕ με εγγυητικές εισφορές
 
 
Έντυπα
 • Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Έντυπο Μ0 - Αίτηση για επανεκτύπωση -έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε- παροχή πληροφοριών
 • Έντυπο Μ13 - Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.
 • Έντυπο Δ210 - Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων
 • Έντυπο Δ211 - Δήλωση Έναρξης, Μεταβολής, Διακοπής Εργασιών Επιχείρηση
 • Έντυπο Δ212 - Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και TBE υπηρεσιών
 • Έντυπο Δ600 - Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων
 • Υπεύθυνη δήλωση
 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
 • Ίδρυση Αγροτικού Συνεταιρισμού
 • Ίδρυση Αστικού Συνεταιρισμού
 • Ίδρυση Οικοδομικού Συνεταιρισμού
 • Σύσταση Κοινοπραξίας
 
ΚΟΙΝΣΕΠ
 • Σύσταση - Ένταξη Ειδικών Ομάδων
 • Σύσταση - Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων
 • Σύσταση - Συλλογική και Κωνική Ωφέλεια
 
Ναυτική Εταιρεία
 • Ναυτική Εταιρεία
 
Ο.Ε.-Ε.Ε.
 • Θάνατος εταίρου & μετατροπή ΟΕ σε ΕΕ
 • Λύση ΟΕ -ΕΕ
 • Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου & είσοδος νέου εταίρου ΟΕ
 • Πρότυπο Καταστατικό ΕΕ
 • Πρότυπο Καταστατικό ΟΕ
 
Πρότυπα Καταστατικά (εγκύκλιος 143197/30.12.2021)
 • Πρότυπο Καταστατικό ΑΕ
 • Πρότυπο Καταστατικό ΕΕ
 • Πρότυπο Καταστατικό ΕΠΕ
 • Πρότυπο Καταστατικό ΙΚΕ
 • Πρότυπο Καταστατικό ΟΕ
Συμβάσεις - Μισθωτήρια
 • Ατομική Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου
 • Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
 • Ατομική Σύμβαση Μερικής Απασχόλησης 1
 • Ατομική Σύμβαση Μερικής Απασχόλησης 2
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό - 1
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό - 2
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών - 1
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών - 2
 • Μισθωτήριο Επαγγελματικής Στέγης 1
 • Μισθωτήριο Επαγγελματικής Στέγης 2
 • Σύμβαση - Ανάθεση εμπορικής διανομής
 • Σύμβαση Εργασίας ορισμένου Χρόνου
 • Σύμβαση Μερικής Απασχόλησης
 • Σύμβαση Παροχής
 • Μισθωτήριο αυτοκινήτων
 
Off Shore
 • Ίδρυση υπεράκτιας εταιρείας

 

ISBN: 978-618-209-026-8