Ανώνυμες Εταιρείες (ν. 4548/2018)

Τιμή:70.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 31/08/2022, Σελίδες 1330
Περιέχονται:
 • Καταργούμενες διατάξεις άρθρων του ν. 2190/1920
 • Μη καταργούμενες διατάξεις των άρθρων 64 – 89 του ν. 2190/1920
 • Καταργούμενες διατάξεις του Ν. 3156/2003
 • Καταργούμενες διατάξεις του Α.Ν. 148/1967
 • Καταργούμενες διατάξεις του Ν. 876/1979
 • Υποδείγματα πρακτικών (αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου, έγκριση χρηματοοοικονομικών καταστάσεων, έκθεση διαχείρισης, μεταφορά έδρας, πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου, άσκηση δικαιώματος προτίμησης κ.ά)
 • Πρακτικά ζητήματα με τη μορφή ερωταπαντήσεων (διάθεση κερδών, εκαθθάριση, ασφάλιση μελών δ.σ., κ. ά.)
 • Παραδείγματα μετασχηματισμών
 
  Όσον αφορά τη θεματολογία του βιβλίου ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
 
  Εταιρικά ζητήματα:
  Περιγράφονται λεπτομερώς οι διαδικασίες:
 • ίδρυσης μέσω της Υπηρεσίας μία Στάσης (ΥΜΣ)
 • δημοσιότητας και εγγραφής στο ΓΕΜΗ
 • λήψης αποφάσεων από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ.
 • έγκρισης χρηματοοοικονομικών καταστάσεων
 • λύσης – εκκαθάρισης – διαγραφής – αναβίωσης εταιρείας
 
  Λογιστικά ζητήματα (Ε.Λ.Π.):
 • Ένταξη σε μέγεθος οντότητας
 • Αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • ισολογισμών, καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης, μεταβολών καθαρής θέσης, χρηματοροών, προσάρτημα
 • Τρόπος σύνταξης μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων (έκθεση διαχείρισης, δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις)
 • Λογιστικός χειρισμός (τακτικού αποθεματικού, διάθεσης κερδών, αμοιβών μελών ΔΣ, ομολογιακού δανείου, δικαίωμα προαίρεσης, κάλυψη - αύξηση – μείωση - απόσβεση κεφαλαίου, εισφορές σε είδος, διαφορές απογραφής)
 
  Φορολογικά ζητήματα (Κ.Φ.Ε.):
 • Αφορολόγητα αποθεματικά (διανομή, κεφαλαιοποίηση)
 • Μείωση – Απόσβεση κεφαλαίου
 • Τόκοι (προνομιούχων μετοχών, ομολόγων)
 • Υπεραξία μεταβίβασης εταιρικών ομολόγων και μετοχών
 • Αμοιβές μελών Δ.Σ.
 • Παρακράτηση φόρου μερίσματος
 • Διανομή κερδών
 • Εκκαθάριση

 

ISBN: 978-618-209-024-4