Ενδοομιλικές Συναλλαγές – Transfer Pricing - Πλήρης Οδηγός 2022

Τιμή:80.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 29/06/2022, Σελίδες 1361

Στο βιβλίο, το οποίο αποτελείται από δύο τόμους ( 1361 σελίδες), παρουσιάζονται και αναλύονται:

α) ολόκληρο το νομοθετικό πλαίσιο των ενδοομιλικών συναλλαγών,
β) όλες οι αποφάσεις της ΔΕΔ σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές,
γ) οι νέες αλλαγές/προσθήκες των πιο πρόσφατων οδηγιών του ΟΟΣΑ, Ιαν_2022
δ) οι νέες οδηγίες για την προσέγγιση της τεκμηρίωσης στις φορολογικές χρήσεις της πανδημίας (Covid19)
ε) αναλυτικά παραδείγματα τεκμηρίωσης (με όλες τις μεθόδους)
στ) παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου των ενδοομιλικών συναλλαγών σε 27 μέλη και συνεργαζόμενα κράτη του ΟΟΣΑ.

ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στο λογισμικό συμπλήρωσης του  «Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ενδοομιλικών Συναλλαγών»

Σε συνεργασία με Δημήτρη Καρποδίνη (Karpodinis Software), η έκδοση του βιβλίου συνοδεύεται και από τη ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στο μοναδικό διαδικτυακό λογισμικό Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Cloud Ενδοομιλικών).

 

Περιεχόμενα του βιβλίου

Α’ Τόμος

Πρόλογος

1.           Η αρχή των ίσων αποστάσεων (Α.Τ.Ι.Α.) ως κυρίαρχος κανόνας

1.1         Δυσκολίες στην τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων (Α.Τ.Ι.Α.)

1.2         Διατάξεις στη νομοθεσία σχετικά με την αρχή των ίσων αποστάσεων

1.2.1     Νόμος υπ’ αριθ. 4172/2013 (Άρθρο 50)

1.2.2     Νόμος υπ’ αριθ. 4172/2013 (Άρθρο 51)

2.           Έννοια και ορισμός συνδεδεμένων προσώπων

2.1         Προϋποθέσεις σύνδεσης προσώπων

2.2         Εξαιρέσεις σύνδεσης προσώπων

2.3         Αναλυτικά παραδείγματα σύνδεσης προσώπων

2.4         Διατάξεις στη νομοθεσία σχετικά με την έννοια των συνδεδεμένων προσώπων

2.4.1     Νόμος υπ’ αριθ. 4172/2013 (Άρθρο 2)

2.4.2     Νόμος υπ’ αριθ. 4308/2014 (Παράρτημα Α - Ορισμοί)

2.4.3     ΠΟΛ.1142/2.7.2015 (παρ. 1 και παρ. 2) περί σύνδεσης προσώπων

2.5         Διευκρινίσεις ή/και απαντήσεις Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. περί συνδεδεμένων προσώπων

2.5.1     Αρ. πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 22890/05.08.2014

2.5.2     Αρ. πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 33664/10.12.2014

2.5.3     Αρ. πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 302/09.01.2015

2.5.4     Αρ. πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 8907/06.04.2015

2.5.5     Αρ. πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 10025/23.04.2015

3.           Η αναγκαιότητα της «Συγκριτικής Ανάλυσης»

3.1         Ορισμός & έννοια της συγκριτικής ανάλυσης.

3.2         Διαδικασία διερεύνησης συγκρισιμότητας

3.3         Παράγοντες συγκρισιμότητας

3.3.1     Χαρακτηριστικά αγαθών που συναλλάσσονται ή/και υπηρεσιών που παρέχονται

3.3.2     Λειτουργίες που επιτελούνται και κίνδυνοι που αναλαμβάνονται

3.3.3     Συμβατικοί όροι συναλλαγής

3.3.4     Οικονομικές συνθήκες

3.3.5     Επιχειρηματικές στρατηγικές

3.4         Επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 σε ζητήματα λειτουργικής ανάλυσης και τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

3.4.1     Διαδικασία της συγκριτικής ανάλυσης εν μέσω πανδημίας

3.4.2     Ζημιές και κατανομή ειδικών ή/και εκτάκτων εξόδων λόγω του Covid-19

3.4.3     Επιδοτήσεις και λοιπά κυβερνητικά προγράμματα υποστήριξης λόγω της πανδημίας

3.4.4     Μεθοδολογία προέγκρισης ενδοομιλικής τιμολόγησης (APA) εν μέσω πανδημίας

3.5         Διατάξεις στη νομοθεσία περί κριτηρίου συγκρισιμότητας

3.5.1     ΠΟΛ.1144/15.05.2014 (Κεφάλαιο Ζ) περί κριτηρίου συγκρισιμότητας

3.5.2     Ε.2054/2021 Γενικές οδηγίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας της νόσου Covid-19 σε ζητήματα που άπτονται των ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing)

4.           Μέθοδοι τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών

4.1         Παραδοσιακές μέθοδοι

4.1.1     Μέθοδος συγκρίσιμης, μη ελεγχόμενης τιμής (CUP)

4.1.1.1 Δυνατά & αδύνατα σημεία της μεθόδου συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής

4.1.1.2 Παράδειγμα τεκμηρίωσης (Μέθοδος Συγκρίσιμης Μη Ελεγχόμενης Τιμής)

4.1.1     Μέθοδος κόστους συν κέρδος (Cost Plus Method)

4.1.1.1 Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου κόστους συν κέρδος

4.1.1.2 Παράδειγμα τεκμηρίωσης (Μέθοδος Κόστους Συν Κέρδος)

4.1.1     Μέθοδος τιμής μεταπώλησης (RPM - Resale Price Method)

4.1.1.1 Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου τιμής μεταπώλησης

4.1.1.2 Παράδειγμα τεκμηρίωσης (Μέθοδος Τιμής Μεταπώλησης)

4.2         Συναλλακτικές μέθοδοι (Κέρδους)

4.2.1     Μέθοδος καθαρού συναλλακτικού περιθωρίου κέρδους (TNMM – Transactional Net Margin Method)

4.2.1.1 Δυνατά - αδύνατα σημεία μεθόδου καθαρού συναλλακτικού περιθωρίου

4.2.1.2 Παράδειγμα τεκμηρίωσης (Μέθοδος Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους)

4.2.1     Μέθοδος επιμερισμού του κέρδους (Profit Split Method)

4.2.1.1 Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου επιμερισμού κέρδους

4.2.1.2 Παράδειγμα τεκμηρίωσης (Μέθοδος Επιμερισμού Κέρδους)

4.3         Διαδικασία εξεύρεσης αποδεκτού εύρους

4.3.1     Ειδικές επισημάνσεις διαδικασίας εξεύρεσης αποδεκτού εύρους

4.4         Διατάξεις στη νομοθεσία περί μεθόδων τεκμηρίωσης

4.4.1     ΠΟΛ.1179/18.07.2013 (Κεφάλαιο ΣΤ) περί μεθόδων τεκμηρίωσης

4.4.2     ΠΟΛ.1144/15.05.2014 (Κεφάλαιο Ζ) περί μεθόδων τεκμηρίωσης

4.4.3     ΠΟΛ.1142/02.07.2015 (Παράγραφος 7) περί τράπεζας πληροφοριών

4.4.4     ΠΟΛ.1227/01.10.2015 περί χρήσης συγκριτικών στοιχείων λόγω επικαιροποίησης..

5.           Υπόχρεοι τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών

5.1         Ειδικές κατηγορίες υπόχρεων προσώπων

5.2         Διατάξεις στη νομοθεσία περί υπόχρεων τεκμηρίωσης

5.2.1     Νόμος υπ’ αριθ. 4174/2013 (Άρθρο 21)

5.2.2     ΠΟΛ.1220/26.09.2013 περί αντικειμένου τεκμηρίωσης στις περιπτώσεις δανειακών συμβάσεων

5.2.3     ΠΟΛ.1093/22.04.2015 περί υποχρέωσης τεκμηρίωσης (Α.Ν. 89/1967)

5.2.4     ΠΟΛ.1142/02.07.2015 (Παράγραφος 1-6) περί υποχρεώσεων τεκμηρίωσης συνδεδεμένων προσώπων

5.2.5     Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1136663 ΕΞ 2015/21.10.2015 περί υποχρέωσης τεκμηρίωσης στις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.)

5.2.6     Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1086197 ΕΞ 2016/06.06.2016 περί υποχρέωσης τεκμηρίωσης στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993.

6.           Κατηγορίες συναλλαγών προς τεκμηρίωση

6.1         Επισημάνσεις σε ορισμένες κατηγορίες ενδοομιλικών συναλλαγών

6.1.1     Δανειακές συμβάσεις

6.1.2     Εγγυήσεις

6.1.3     Μερίσματα – αμοιβές Δ.Σ.

6.1.4     Περί μη εκπιπτόμενων δαπανών

6.1.5     Περί παροχής υπηρεσιών χαμηλής προστιθέμενης αξίας (low value-adding services) μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων. Αποδεκτό περιθώριο κέρδους (mark up) και τεκμηρίωση.

6.2         Ενδοομιλική τιμολόγηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών - Νέες Οδηγίες ΟΟΣΑ (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations Jan_2022)

6.2.1     Η έννοια του δανείου στην ενδοομιλική τιμολόγηση (Intra-group loan)

6.2.1.1 Η πιστοληπτική ικανότητα ως κριτήριο για την τήρηση της Αρχής των Ίσων Αποστάσεων

6.2.1.2 Προσδιορισμός του επιτοκίου με όρους ελεύθερης αγοράς

6.2.2     Η έννοια του μηχανισμού συγκέντρωσης ρευστότητας (Cash pooling) στην ενδοομιλική τιμολόγηση

6.2.2.1 Δομή και κατηγοριοποίηση του μηχανισμού συγκέντρωσης ρευστότητας (Cash pooling)

6.2.2.2 Επαλήθευση της Αρχής των Ίσων Αποστάσεων σε περιπτώσεις μηχανισμού συγκέντρωσης ρευστότητας (Cash pooling)

6.2.3     Η έννοια της αντιστάθμισης (Hedging) στην ενδοομιλική τιμολόγηση

6.2.4     Η έννοια των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων (Financial guarantees) στην ενδοομιλική τιμολόγηση

6.2.4.1 Επαλήθευση της Αρχής των Ίσων Αποστάσεων σε περιπτώσεις χρηματοοικονομικών εγγυήσεων

6.2.5     Η έννοια της ασφάλισης μέσω συνδεδεμένου προσώπου (Captive Insurance) στην ενδοομιλική τιμολόγηση

6.2.5.1 Επαλήθευση της Αρχής των Ίσων Αποστάσεων σε περιπτώσεις ασφάλισης μέσω συνδεδεμένου προσώπου

6.3         Διατάξεις στη νομοθεσία για ορισμένες κατηγορίες ενδοομιλικών συναλλαγών……….

6.3.1     ΠΟΛ.1142/02.07.2015 (Παράγραφος 5) περί δανειακών συμβάσεων – εγγυήσεων – μερισμάτων και αμοιβών Δ.Σ.

6.3.2     Διευκρινιστική εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1054893 ΕΞ 2016/17.3.2016) περί ενδοομιλικών συναλλαγών και μη εκπιπτόμενων δαπανών

6.3.3     Διευκρινιστική εγκύκλιος (Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1111174 ΕΞ 2017/20.7.2017) περί φορολογικής μεταχείρισης δαπανών τις οποίες μία επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες ή σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της)

7.           Διαδικασία τεκμηρίωσης και γνωστοποίησης ενδοομιλικών συναλλαγών

7.1         Φάκελος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών - δομή & περιεχόμενα

7.1.1     Βασικός φάκελος (Master File) τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

7.1.2     Ελληνικός φάκελος (Local File) τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

7.1.3     Υπόδειγμα δομής φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

7.2         Συνοπτικός πίνακας πληροφοριών - δομή & περιεχόμενα

7.2.1     Ηλεκτρονική υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών

7.3         Έκθεση ανά χώρα (Country by Country Report)

7.3.1     Χρήσιμοι ορισμοί των εκθέσεων ανά χώρα (Country by Country Reporting)

7.3.2     Υποχρέωση - χρονικό διάστημα υποβολής, κυρώσεις και γνωστοποιήσεις των εκθέσεων ανά χώρα

7.3.2.1 Υποχρέωση & χρονικό διάστημα υποβολής

7.3.2.2 Κυρώσεις σχετικά με την έκθεση ανά χώρα

7.3.2.3 Υποχρέωση γνωστοποιήσεων στην αρμόδια φορολογική αρχή

7.3.2.4 Γενικές & ειδικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της έκθεσης ανά χώρα

7.3.3     Χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις εκθέσεων ανά χώρα

7.4         Διατάξεις στη νομοθεσία περί διαδικασίας τεκμηρίωσης & γνωστοποίησης ενδοομιλικών συναλλαγών

7.4.1     ΠΟΛ.1097/09.04.2014 περί καθορισμού του περιεχομένου των φακέλων τεκμηρίωσης και λοιπών θεμάτων

7.4.2     ΠΟΛ.1144/15.05.2014 τροποποίηση της ΠΟΛ 1097/09.04.2014 περί καθορισμού του περιεχομένου των φακέλων τεκμηρίωσης και λοιπών θεμάτων

7.4.3     Νόμος υπ’ αριθ. 4484/2017 (Άρθρο 1 έως Άρθρο 8)

7.4.4     Νόμος υπ’ αριθ. 4490/2017 (Άρθρο 1 έως Άρθρο 8 και Άρθρο 15)

7.4.5     ΠΟΛ.1184/22.11.2017 περί διαδικασίας εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα

7.4.6     Οδηγία (ΕΕ) 2016/881 Του Συμβουλίου (25.05.2016)

7.4.7     Α.1341/09.08.2019 Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1184/22.11.2017 (Β' 4225) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 (Α' 163) και ν. 4490/2017 (Α' 150)»

8.           Προθεσμίες κατάρτισης φάκελου τεκμηρίωσης & υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών

9.           Πρόστιμα - κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί ενδοομιλικών συναλλαγών

9.1         Ανάλυση προστίμων ενδοομιλικών συναλλαγών φορολογικών χρήσεων 2014 – σήμερα…

9.1.1     Αναλυτικά παραδείγματα περιπτώσεων επιβολής προστίμων

9.2         Ανάλυση προστίμων ενδοομιλικών συναλλαγών παρελθουσών φορολογικών χρήσεων

9.2.1     Πρόστιμα φορολογικών χρήσεων 2008 - 2009

9.2.2     Πρόστιμα φορολογικών χρήσεων 2010 έως 2013

9.3         Βοηθητικός - συγκεντρωτικός πίνακας προστίμων ανά χρήση

9.4         Διατάξεις στη νομοθεσία περί προστίμων/κυρώσεων των ενδοομιλικών συναλλαγών

9.4.1     Νόμος υπ’ αριθ. 2238/1994 (Άρθρο 39, 39Α & 39Β)

9.4.2     Νόμος υπ’ αριθ. 2523/1994 (παρ. 5 & παρ. 6 του Άρθρου 4)

9.4.3     Νόμος υπ’ αριθ. 3728/2008 (Άρθρο 26)

9.4.4     Νόμος υπ’ αριθ. 3775/2009 (Άρθρο 1 & Άρθρο 2)

9.4.5     Νόμος υπ’ αριθ. 4110/2013 (Άρθρο 11)

9.4.6     Νόμος υπ’ αριθ. 4174/2013 (Άρθρο 56)

9.4.7     Νόμος υπ’ αριθ. 4446/2016 (Άρθρο 98)

9.4.8     ΔΕΛΔ 1168423 ΕΞ 2014/19.12.2014 περί εκπρόθεσμης υποβολής της κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών και του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών

9.4.9     ΔΕΛΔ 1133839 ΕΞ 2015/02.10.2015 περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.2238/1994

9.4.10  ΠΟΛ.1252/20.11.2015 (Παρ. 7, Κεφ. ΙΙ) περί προστίμων συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και φακέλου τεκμηρίωσης

10.        Πεδία εντύπου Ε3 και εντύπου Ν που σχετίζονται με τα συνδεδεμένα πρόσωπα και τις ενδοομιλικές συναλλαγές

10.1      Έντυπο Ε3

10.2      Έντυπο Ν

11.        Νομοθετικό πλαίσιο ανά χώρα

11.1      Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών - Αυστρία

11.2      Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών - Βέλγιο

11.3      Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών - Βουλγαρία

11.4      Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών - Γαλλία

11.5      Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών - Γερμανία

11.6      Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών - Δανία

11.7      Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών - Ελβετία

11.8      Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών - Ηνωμένο Βασίλειο

11.9      Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών – Η.Π.Α.

11.10    Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών - Ιρλανδία

11.11    Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών - Ισπανία

11.12    Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών - Ιταλία

11.13    Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών - Λιθουανία

11.14    Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών - Μάλτα

11.15    Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών - Νορβηγία

11.16    Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών - Ολλανδία

11.17    Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών - Ουγγαρία

11.18    Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών - Πολωνία

11.19    Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών - Πορτογαλία

11.20    Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών - Ρουμανία

11.21    Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών – Σουηδία

11.22    Νομοθετικό πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών - Φινλανδία

 

Β’ Τόμος

12.        Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (APA – Advance Pricing Arrangement)

12.1      Νομοθετικό πλαίσιο

12.2      Ορισμός και είδη APAs

12.3      Αντικείμενο προέγκρισης

12.4      Στάδια διαδικασίας προέγκρισης

12.4.1  Αίτηση προκαταρκτικής διαβούλευσης

12.4.2  Έντυπο αίτησης προκαταρκτικής διαβούλευσης

12.4.3  Αίτηση προέγκρισης - περιεχόμενα

12.4.4  Έντυπο αίτησης προέγκρισης

12.4.5  Αξιολόγηση

12.4.6  Έγγραφο διατύπωσης θέσεων

12.4.7  Απόφαση προέγκρισης

12.4.8  Ετήσια έκθεση συμμόρφωσης

12.4.9  Αναδρομική ισχύ των εγκριτικών αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (APAs)

12.5      Διατάξεις στη νομοθεσία περί προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (APA - Advance Pricing Arrangement)

12.5.1  Νόμος υπ’ αριθ. 4174/2013 (Άρθρο 22)

12.5.2  ΠΟΛ.1284/31.12.2013 περί διαδικασίας για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης

12.5.3  Γενικές οδηγίες για την διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης

12.5.4  Νόμος υπ’ αριθ. 4714/2020 (Άρθρο 17)

13.        Υποκεφαλαιοδότηση και τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων

13.1      Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο υποκεφαλαιοδότησης

13.2      Σημαντικές μεταβολές του άρθρου 49 με τον Ν. 4607/2019 (άρθρο 11)

13.3      Διατάξεις στη νομοθεσία περί υποκεφαλαιοδότησης

13.3.1  Νόμος υπ’ αριθ. 4172/2013 (Άρθρο 49 και παρ.9 του Άρθρου 72)

13.3.2  ΠΟΛ.1037/02.02.2015 περί υποκεφαλαιοδότησης

13.3.3  Ψήφισμα του Συμβουλίου (2010/C 156/01)

13.3.4  Νόμος υπ’ αριθ. 4607/2019 (Άρθρο 11)

13.3.5  Ε.2071/2019 περί κοινοποίησης των διατάξεων των άρθρων 1 (άρθρο 51 της Συμφωνίας) και 5, 11 - 14, 52 - 54, 56, 71 και 78 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α'65)

13.3.6  Ε.2004/2021 περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.4172/2013, μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 11 του Ν.4607/2019

14.        Έλεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές

15.        Σύνοψη - τι αφορά το λογιστή / φοροτεχνικό;

15.1      Από που απορρέει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο;

15.1.1  Οδηγίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

15.1.2  Ευρωπαϊκό δίκαιο (Κώδικας Δεοντολογίας)

15.1.3  Εθνικό (Ελληνικό) δίκαιο

15.2      Ποια είναι τα κρίσιμα σημεία του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου;

15.2.1  Ποια πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα;

15.2.2  Πως παρακολουθούνται λογιστικά οι ενδοομιλικές συναλλαγές;

15.2.3  Σε ποιες περιπτώσεις ενδοομιλικών συναλλαγών απαιτείται τεκμηρίωση;

15.2.4  Ποια είναι η διαδικασία γνωστοποίησης των ενδοομιλικών συναλλαγών

15.2.5  Ποιες αλλαγές στα έντυπα (Ε3,Ν) αφορούν στις ενδοομιλικές συναλλαγές;

15.2.6  Ποιες είναι οι μέθοδοι τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών;

15.2.7  Ποια τα πρόστιμα περί ενδοομιλικών συναλλαγών;

15.2.8  Ενδοομιλικές συναλλαγές ή τεχνητή διευθέτηση;

16.        Σημαντικές αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) για περιπτώσεις παραβάσεων ενδοομιλικών συναλλαγών

Επίλογος

Γλωσσάριο

Βιβλιογραφία - Πηγές Πληροφόρησης

Αλφαβητικό Ευρετήριο