ΑΓΡΟΤΕΣ 2022: Φορολογία -Ασφάλιση - myDATA

Τιμή:25.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 13/05/2022, Σελίδες 312

Το περιεχόμενο του βιβλίου αναπτύσσεται σε τρείς ενότητες και σε 15 κεφάλαια : 

 

Ενότητα Πρώτη: Φορολογία και Αγρότες

• Κατηγορίες Αγροτών

Κατηγορίες με βάση την φορολογία εισοδήματος – Φορολογικό Έντυπο Ε3

Κατηγορίες με βάση την συμμετοχή σε Αγροτικό Συνεταιρισμό (Α.Σ) /Μερίσματα από Α.Σ

• Επαγγελματίας αγρότης - Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.)

Προϋποθέσεις ένταξης/Φορολογικό Πλεονέκτημα του «Επαγγελματία αγρότη»

• Εισόδημα εργατών γης - Εργόσημο

• Φ.Π.Α 

Κατηγορίες/Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες του  ειδικού καθεστώτος /Μετάταξη αγροτών από το ένα καθεστώς στο άλλο /Υποβολή δήλωσης μεταβολών /Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης / Συντελεστές ΦΠΑ/Παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων (ΦΠΑ και Λογιστικός χειρισμός)/Αγρότες και Φ.Π.Α Prorata

• Αγρότες (παραγωγοί) πωλητές ‘’Λαϊκών Αγορών"/Υπαίθριου Εμπορίου

Κατηγορίες αδειών/Υποχρέωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας/ Καθορισμός τέλους θέσης και δικαιώματος δραστηριοποίησης 

• Υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και έκδοσης παραστατικών – «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»

«Τιμολόγιο »/ «Τιμολόγιο Αγοράς » ή "Τίτλος Κτήσης"/«Εκκαθάριση»/ «Αυτοτιμολόγηση »/«Ειδικό στοιχείο» για κάθε παράδοση αγροτικών προϊόντων και παροχή αγροτικών υπηρεσιών/Παραστατικά Ελαιοτριβείου /Διήμεροι μικροί αποσταγματοποιοί 

• Υποχρέωση έκδοσης παραστατικών Διακίνησης

• Βάσεις δεδομένων, που δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τον αγρότη

Βεβαίωση Επαγγελματία Αγρότη /Βεβαίωση για ποσά των αγροτικών επιδοτήσεων /Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ/Ο.Γ.Α /Δήλωση ΟΣΔΕ 

• Εισφορές και Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων )

• Μισθωτήρια αγρών και αποθηκών

• Το έντυπο «Ε3» και «Ε1» για όσους δηλώνουν Αγροτικά Εισοδήματα – Πληροφοριακά στοιχεία

Αλιείς - πλοιοκτήτες αλιευτικών πλοίων /Κάτοχοι αγροτικού αυτοκίνητου/ Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ/ΕΦΚΑ /Επίμορτη αγροληψία (Σεμπρικά)/Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων

• Έντυπο Ε3

Εισαγωγικός  Πίνακας (Στοιχείων)

Πίνακας 2 - Πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν Αγρότες

Πίνακας Β'. Πληροφοριακά Στοιχεία Επιχείρησης

Στοιχεία εμφανίζονται προ-συμπληρωμένα στο έντυπο Ε3

• Έσοδα «αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας»

Ποια θεωρούνται Έσοδα «αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας» /Εισόδημα από εκμετάλλευση αγροτικών φωτοβολταϊκών /Έσοδα από διανομή «πλεονάσματος» συνεταιρισμού/Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος /Ποια δεν θεωρούνται Έσοδα "αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας" αλλά έσοδα από "επιχειρηματική δραστηριότητα"/Μερισμός των κοινών δαπανών 

• Έξοδα (Δαπάνες) «αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας»

Αναλυτικός κατάλογος με αναλυτικές παραπομπές / Έξοδα (Δαπάνες) που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά ή αναγνωρίζονται υπό προϋποθέσεις / Έξοδα/Δαπάνες: - Καυσίμων-Σίτισης εργατών-Ηλεκτρικής Ενέργειας-Δακοκτονία/Τόκοι και Έξοδα Τραπεζών /«Μητρώο Παγίων » - Αποσβέσεις – Πωλήσεις Παγίων /Συντελεστές Αποσβέσεων /Απόσβεση Επιχορηγηθέντων Παγίων /Πωλήσεις Παγίων / Τεκμήρια αγοράς Παγίων/Καταστροφή παγίων 

• Απογραφή Αποθεμάτων – Απαλλαγές

• Επισφαλείς Απαιτήσεις

• Μεταφορά της φορολογικής Ζημιάς

• Επισημάνσεις από το «Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία» (Α.1293/2019 ) και αφορά αγρότες.

• Στάδια ενεργειών για τον προσδιορισμού του φορολογητέου αποτελέσματος

• Το έντυπο «Ε3» για όσους δηλώνουν Αγροτικά Εισοδήματα – Οικονομικά στοιχεία

Πίνακας Γ΄1 - Σύνολο Ενοικίων που καταβλήθηκαν / Πίνακας Γ΄2 - Αγροτικές Επιδοτήσεις – Ενισχύσεις/Αγροτικές Επιδοτήσεις – Ενισχύσεις/Επιστρεπτέα Προκαταβολή / Πίνακας Ζ'. Γενικές Οικονομικές Πληροφορίες (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία) / Πίνακας Δ'- Οικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία)/ Πίνακας ΣΤ'- Προσδιορισμός Φορολογητέων Κερδών Ατομικών Επιχειρήσεων (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία)

• Κατάσταση «Φορολογικής Αναμόρφωσης»

• Πίνακας Ε΄- Προσωρινών Διάφορων μεταξύ Φορολογικής - Λογιστικής Βάσης - Παράδειγμα

• Το έντυπο «Ε1» για όσους δηλώνουν Αγροτικά Εισοδήματα

Συμπλήρωση Πίνακα 2: Πληροφοριακά Στοιχεία Εκκαθάρισης

Συμπλήρωση του  Πίνακα 4Γ1 Εισόδημα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα  

• Προσδιορισμός του Φόρου Εισοδήματος της Αγροτικής Επιχείρησης

• Κλίμακα του φόρου που ισχύει για την «αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα» και Μείωση του φόρου λόγω οικογενειακής κατάστασης 

• Φορολογικές ελαφρύνσεις των νέων αγροτών

• Προκαταβολή φόρου αγροτικής δραστηριότητας 

• «Εισφορά Αλληλεγγύης» - Άρθρο 43Α, ν. 4172/2013

• «Τέλος επιτηδεύματος» - Άρθρο 31, ν. 3986/2011

• Εισόδημα Αγροτών από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση Ακινήτων

• Τεκμήρια (Αγροτών) και Έμμεσες τεχνικές ελέγχου

             Τρόποι κάλυψής των τεκμηρίων /« Έμμεσες τεχνικές ελέγχου» /Φορολογικός                                                           

έλεγχος αγρότη και  Έμμεσες τεχνικές ελέγχου 

• Παράδειγμα (αναλυτική προετοιμασία και συμπλήρωση εντύπου Ε3 για τα αγροτικά εισοδήματα )

 

Ενότητα Δεύτερη : Ασφάλιση και Αγρότες

• Ασφάλιση και ασφαλιστικές εισφορές αγρότη

• Υπόχρεοι σε ασφάλιση αγρότες /Φορολογική αναγνώριση των ασφαλιστικών εισφορών /Διαδικασία επιλογής ασφαλιστικών εισφορών /Κλίμακες ασφαλιστικών εισφορών 

• Απασχόληση συνταξιούχων σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις

• Απαραίτητη η φορολογική δήλωση με αγροτικά εισοδήματα για την λήψη σύνταξης από τον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ

• Ασφάλιση και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις

• Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης ( Εργόσημο)- Ημεδαποί και Πολίτες τρίτων χωρών.

• Εργάτες γης και Εργατική Νομοθεσία

• Εργάτες ζωικής παραγωγής, αλιεργάτες και "Μετακλητοί"

 

Ενότητα Τρίτη: «myDATA» και Αγρότες

• Η «πλατφόρμα myDATA» -Γενικά για την λειτουργία της

• Υπόχρεοι και απαλλασσόμενοι Αγρότες

• Κατηγορίες Αγροτών του  Κανονικού Καθεστώτος, με βάση τα εκδιδόμενα στοιχεία εσόδων.

• Προθεσμίες διαβίβασης στην «Μεταβατική» και στην «Κανονική» περίοδο

• Αγρότες Κανονικού Καθεστώτος – Διαβίβαση ανά είδος παραστατικού εσόδων.

• Αγροτικές και άλλες Επιδοτήσεις – Κωδικοί και χρόνος διαβίβασης

• Πωλήσεις λιανικής – e send

• Αγρότες Κανονικού Καθεστώτος – Διαβίβαση ανά είδος παραστατικού εξόδων.