Η ΝΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2022

Τιμή:85.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 21/03/2022, Σελίδες 1000

 

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

 

1. Φορολογία φυσικών προσώπων: Ποιοι είναι υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης. Εξαρτώμενα μέλη. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. απαλλαγές εισοδήματος. Φορολογικός συντελεστής. Μείωση φόρου. Πρόσθετες μειώσεις φόρου.

2. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα: Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Φορολογικές αποσβέσεις. Μεταφορά ζημιών. Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων. Φορολογικός συντελεστής. Εναλ­λακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών  στοιχείων. Υπολογισμός του φόρου.

3. Φορολογία εισοδήματος Νομικών προσώπων και Νομικών οντοτήτων: Υποκείμενα του φόρου. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ενδομίλικες συναλλαγές. Απαλλαγή ενδομίλικων μερισμάτων. Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων. Ανταλλαγή τίτλων. Εκκαθάριση. Φορολογικός συντελεστής. Καθορισμός συντελεστών απόσβεσης πληρωμής υποκείμενες σε παρακράτηση. Συντελεστές παρακράτησης φόρου.

4. Φορολογία κεφαλαίου: Φορολογία κληρονομιών, δωρεών-γονικών παροχών. Φορολογία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας. Υπολογισμός και καταβολή του φόρου.

5. Φορολογία των μη κερδοσκοπικών Νομικών προσώπων: Δαπάνες που εκπίπτουν. Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία και από δίδακτρα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

6. Φορολογικά κίνητρα για το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων: Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, μετατροπών.

7. Περιλαμβάνει τις διατάξεις του Κώδικα φορολογικής διαδικασίας.

8. Φορολογική Διαδικασία – Φόροι Ακινήτων.

9. Ειδικές Περιπτώσεις Φορολογίας – Πρόστιμα.

10. Σημαντικές Φορολογικές Υποχρεώσεις κα Οδηγίες.

11.  Παράρτημα αλλαγών σε εταιρικούς μετασχηματισμούς.

 

ISBN 978-618-5678-03-6