ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Τιμή:60.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 23/11/2021, Σελίδες 780
Επιπλέον ακολουθεί την προαναφερθείσα δομή του νόμου, συμπεριλαμβάνοντας μετά από κάθε άρθρο:
 • Αντιστοίχιση με τις προϊσχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 3190/1955 ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου.
 • Κατ’ άρθρο ανάλυση με ερμηνεία των διατάξεων, περιλαμβάνοντας – όπου κρίνεται σκόπιμο- φορολογική ή/και λογιστική αντιμετώπιση.
 • Πρακτικά ζητήματα μετασχηματισμών που έχουν τεθεί ως ερωτήματα στην υπηρεσία ερωτημάτων της Astbooks και τα οποία έχει απαντήσει η επιστημονική μας ομάδα, προκειμένου να βοηθήσουν τον αναγνώστη στην αντιμετώπιση ανάλογων ζητημάτων. Ενδεικτικά, αναφέρονται:
 •  Απόσχιση κλάδων ΟΕ με τη σύσταση νέων εταιρειών
 • Εφαρμογή ειδικού αντικαταχρηστικού κανόνα κατά τη συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμων μονομετοχικών εταιρειών του ίδιου προσώπου
 • Εισφορά ατομικής επιχείρησης σε συνιστώμενη Ο.Ε.
 • Εξαγορά ελληνικής εταιρείας από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο
 • Απορρόφηση ΙΚΕ από ΟΕ
 • Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε περίπτωση διάσπασης κλάδου δραστηριότητας με σκοπό τη σύσταση νέας εταιρείας
 • Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε.
 • Πρακτική εφαρμογή που αφορά πραγματική περίπτωση συγχώνευσης Α.Ε. με απορρόφηση Ο.Ε., στην οποία παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία από τη λήψη της απόφασης, η οικονομική και λογιστική αποτίμηση και ενοποίηση, καθώς και υποδείγματα πρακτικών και έκθεσης ελεγκτών.

 

ISBN: 978-618-209-002-2