Νέος KΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α. 2021

Τιμή:75.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 10/09/2021, Σελίδες 1240

Αναλυτικά κατά κεφάλαιο περιλαμβάνει:

Α) Φορολογητέες πράξεις: Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών, ακινήτων, παροχή υπηρεσιών, εισαγωγή αγαθών και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών.

Β) Τρόπος πραγματοποίησης φορολογητέων πράξεων.

Γ) Γένεσης της φορολογητέας αξίας.

Δ) Φορολογητέα αξία και υπολογισμός του φόρου – Συντελεστές.

Ε) Απαλλαγές από το φόρο: Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας. Απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθών. Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός κοινότητας και των διεθνών μεταφορών. Ειδικές απαλλαγές – Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος, καθώς και στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών.

ΣΤ) Έκπτωση – Επιστροφή του φόρου: Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου – Διακανονισμός εκπτώσεων και επιστροφή του φόρου.

Ζ) Ειδικά καθεστώτα: Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων – Αγροτών – Αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες. Πίνακες αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζεται κατ’ αποκοπή συντελεστής.

Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών – Για τηλεπικοινωνίες, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους εντός της Ε.Ε. ή εκτός αυτής.

Η) Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του φόρου: Προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου – Βεβαίωση του φόρου – Τρόπος καταβολής του φόρου – Παραγραφή – Απόρρητο – Λοιπές διαδικαστικές διατάξεις. Ειδική διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου κατά την εισαγωγή – Έκπτωση φόρων για αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών – Φ.Π.Α. επί εργολαβικών προσυμφώνων.

Θ) Παραδείγματα

 

Ένας τόμος με CD-ROM

ISBN 978-618-5414-92-4