Η ΝΕΑ ΑΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2020

Τιμή:75.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 09/03/2020, Σελίδες 750

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

Ε.Φ.Κ.Α. Εγκύκλιος 3: Νέες εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών.

Α.  Την απόφαση 4241/127 για τον  καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους   υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώραςΒ. Την νέα εγκύκλιο για τους τίτλους κτήσεις – παραδείγματα εφαρμογής.Γ.Την Εγκ. 7613-395-2019 Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.Δ.Σχετικά με την ασφάλιση βουλευτών στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ.Ε. Το νέο έντυπο Ε 12

ΝΟΜΟΣ 4611Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και του Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4488: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις:

ΜΕΡΟΣ Α΄: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσίου, εφαρμοστικές διατάξεις του Νόμου 4611 και άλλες διατάξεις με τις τροποποιήσεις που επήλθαν κατ’ άρθρο με τους Νόμους4387 και 4488.

ΜΕΡΟΣ Β΄: Εργασιακές ρυθμίσεις: Καταχώρηση αλλαγής ή τροποποιήσεις στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνι­κού έργου. Ηλεκτρονική αναγγελία αποχώρησης μισθωτού. Αποκλει­σμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄: Κατευθυντήριες – Οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

ΜΕΡΟΣ Ε΄: Οργάνωση και λειτουργία νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας» (Σ.Κ.Λ.Ε.).

ΝΟΜΟΣ 4472: ΜΕΡΟΣ Α΄: Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου, τροποποίηση διατάξεων του Νόμου 4387 και μέτρα κοινωνικής στήριξης.

ΜΕΡΟΣ Β΄: Εργασιακές ρυθμίσεις. ΜΕΡΟΣ Γ΄: Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας.

ΜΕΡΟΣ Δ΄: Ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας και του ελέγχου στα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων, των αιρετών αντιπροσώπων της και του ελέγχου στα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων, των αιρετών αντιπροσώπων της βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΜΕΡΟΣ Ε΄: Διατάξεις αρμοδιότητας των Υπουργείων: α) Οικονομίας και Ανάπτυξης, β) Ψηφιακής Πολιτική, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, γ) Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δ) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ε) Δικαιοσύνης, Δια­φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στ) Οικονομικών, ζ) Υγείας, η) Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θ) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ι) Υποδομών και Μεταφορών.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄: Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021.

ΜΕΡΟΣ Η΄: α) Μεταρρύθμιση Ασφ/κού και Συνταξιοδοτικού Συστήματος. β) Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών. γ) Ρυθμίσεις ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα. δ) Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). ε) Τροποποίηση διατάξεων Ε.Τ.Ε.Α. και ρυθμίσεις πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. στ) Παροχές προνοιακές ηλικιωμένων και υπερηλίκων. ζ) Ρυθμίσεις οφειλών.

ΜΕΡΟΣ Θ΄: Ηλεκτρονική υποβολή Υπερωρίας –Υπερεργασίας,  Έντυπο  Ε8 και οδηγίες συμπλήρωσης Ε8.

 

Ένας τόμος με CD-ROM

ISBN 978-618-5247-61-4