Νέος Φορολογικός Οδηγός Εκκαθάρισης - Λύσης Εταιριών

Τιμή:75.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 10/02/2020, Σελίδες 920

Αναλυτικά κατά κεφάλαιο περιλαμβάνει:

Κεφάλαιο ΠρώτοΓενική θεματολογία επί παύσης δραστηριότητας με  Παραδείγματα υπολογισμού υπεραξίας.

Κεφάλαιο Δεύτερο: Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία  Ι.Κ.Ε. και τα σχετικά άρθρα.

Κεφάλαιο Τρίτο: Ο Νόμος Περί Ανωνύμων Εταιριών.

Κεφάλαιο Τέταρτο: Ο Πτωχευτικός Κώδικας

Κεφάλαιο Πέμπτο: Διάλυση εταιρείας και διανομή ακινήτων.

Κεφάλαιο Έκτο: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε. Λοιπά θέματα και επίσημες οδηγίες.

Κεφάλαιο Έβδομο:  Διευκρινίσεις από το Γ.Ε.ΜΗ. για τη διαδικασία διαγραφής προσωπικών εταιρειών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης.

Κεφάλαιο Όγδοο: Κύπρος Ο περί Εταιρειών Νόμος.

Κεφάλαιο Ένατο: Λύση & Εκκαθάριση επιχειρήσεων. Πρακτικό μέρος.

Κεφάλαιο Δέκατο: ΠΟΛ. 1185-2018Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού.

Κεφάλαιο ΕντέκατοΖημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει.

Παράρτημα Ι: Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών.

Παράρτημα ΙΙ: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

Παράρτημα ΙΙΙ: Διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ΑΕ με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

 

Ένας τόμος με CD-ROM

ISBN 978-618-5414-45-0