ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Τιμή:75.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 06/02/2020, Σελίδες 950

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

Νόμος 4384: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

Α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί - Γενικές διατάξεις

Β) Μέλη αγροτικού Συνεταιρισμού. Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Γ) Συνεταιριστικές μερίδες - Ευθύνη μέλους Α.Σ. - Διοίκηση

Δ) Εποπτεία - Έλεγχος - Οικονομική διαχείριση Α.Σ.

Ε) Συγχώνευση - Πτώχευση - Λύση - Εκκαθάριση Α.Σ.

ΣΤ) Ποινικές διατάξεις - Σχέσεις Α.Σ. και κράτους

Ζ) Άλλοι Συλλογικοί φορείς: Κλαδικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί. Μετατροπή Αναγκαστικών Συνεταιρισμών - Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις - Διεπαγγελματικές οργανώσεις - Συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων - Ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η) Νομοθεσία για αλιείς.

Θ) Ειδικές και τελικές διατάξεις. Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4354/15

Νόμος 4601Εταιρικοί Μετασχηματισμοί.

ΠΟΛ. 1053: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής.

ΠΟΛ. 1068: Φορολόγηση μερισμάτων μετά τις τροποποιήσεις στον Κ.Φ.Ε. από τους νόμους 4387 και 4389/2016 - Αύξηση των συντελεστών φορολογίας και παρακράτησης φόρου για μερίσματα που θα διανεμηθούν από 1-1-2017.

Εγκύκλιος 1: Ηλεκτρονική συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής - Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης για εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α.

Εγκύκλιος 2: Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ο.Γ.Α. σε πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στο άρθρο 8 παράγραφος 23 του Ν. 4332/15.

Εγκύκλιος 3: Επανακαθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας.

Εγκύκλιος 4: Ηλεκτρονική καταχώρηση και υποβολή της αίτησης για χορήγηση επιδόματος κυοφορίας, λοχείας, ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α.

Νόμος 4015: Α) Συλλογικές αγροτικές οργανώσεις Β) Δημόσιες πολιτικές για τον εκσυγχρονισμό της αγοράς των προϊόντων και τη ρύθμιση των τιμών τους. Χρηματοδότηση και κίνητρα υπέρ Σ.Α.Ο. -

Μετατροπή Ε.Α.Σ. σε Α.Σ. και Α.Ε.Σ., Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιρισμών και Κεντρικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

Νόμος 4146: Διαμόρφωση φιλικού περιβάλλοντος αναπτυξιακού για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις.

Νόμος 4235: Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων και ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4281: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας - Ρυθμίσεις Φ.Π.Α. - Φορολογία εισοδήματος αγροτικών επιχειρήσεων με παραδείγματα και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4514 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

 

Ένας τόμος με CD-ROM

ISBN 978-618-5414-44-3