ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Τιμή:50.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 04/10/2019, Σελίδες 536

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος (Ευθυμίου Αναγνώστου)   »    (Επαμεινώνδα Μπατσινίλα)

Εξέλιξη των Νομικών Προσώπων Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στην Ελλάδα

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «Ι.Κ.Ε.»

Αιτιολογική έκθεση Ν.4072/2012 (άρθρα 43 έως και 120)

Η ανάγκη μιας νέας εταιρικής μορφής

Η ονομασία της εταιρείας

Η νέα εταιρεία ως κεφαλαιουχική εταιρεία

Η αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής από το κεφάλαιο

Η ευελιξία της νέας εταιρικής μορφής

Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

1.1.      Ίδρυση της Ι.Κ.Ε.

1.1.1.   Βασικά Χαρακτηριστικά της Ι.Κ.Ε.

1.1.2.   Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

1.1.3.   Επωνυμία, έδρα, διάρκεια της Ι.Κ.Ε.

1.1.4.   Εταιρική διαφάνεια και επίλυση διαφορών

1.1.5.   Εταιρικό κεφάλαιο και μερίδια Ι.Κ.Ε.

1.1.6.   Εισφορές εταίρων Ι.Κ.Ε.

1.1.7.   Εισφορά ακινήτου σε Ι.Κ.Ε. διαχείρισης ακινήτων ως συμμετοχή των εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο

1.1.8.   Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων Ν.3091/2002, Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου Ν.1676/1986

1.1.9.   Εκτίμηση από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920

1.1.10. Έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία                  (I.K.E.)

1.1.11. Σύσταση Ι.Κ.Ε. και ελάχιστο περιεχόμενο εταιρικής συμβάσεως

1.1.12. Έναρξη σε Υπηρεσίες Μιας Στάσης του Γ.Ε.ΜΗ.

1.1.13. Υπηρεσία Μιας Στάσης Υ.Μ.Σ.

1.1.14. Δικαιολογητικά που απαιτούνται

1.1.15. Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης για τη σύσταση (Ι.Κ.Ε.)

1.1.16. Απαιτούμενος χρόνος και κόστος σύστασης

1.1.17. Το κόστος σύστασης εταιρείας

1.1.18. Διαδικασία πληρωμής κόστους σύστασης

1.1.19. Ενέργειες για τη Σύσταση εταιρείας

1.1.20. Προσκομιζόμενα Στοιχεία και Έγγραφα για τη Σύσταση εταιρείας

1.1.21. Σύσταση μέσω Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)

1.1.22. Λογιστικές εγγραφές σύστασης Ι.Κ.Ε.

1.1.23. Πρότυπα Καταστατικά - Έντυπα - Υποδείγματα Σύστασης Ι.Κ.Ε.

1.1.24. Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης για τη σύσταση (Ι.Κ.Ε.)

1.1.25. Ποια είναι τα καταχωριστέα Στοιχεία για τις Ι.Κ.Ε. και ποιες πράξεις τους υποβάλλονται σε δημοσιότητα

1.2.    Η Διαχείριση της Ι.Κ.Ε.

1.2.1. Ορισμός διαχειριστή. Ποιος διορίζεται διαχειριστής Ι.Κ.Ε.

1.2.2. Εξουσίες και αμοιβή διαχειριστή

1.2.3. Υποχρεώσεις διαχειριστή

1.2.4. Ανάκληση διαχειριστή και έλλειψη διαχείρισης

1.3.    Οι εταίροι κατά τη λειτουργία της Ι.Κ.Ε.

1.3.1. Αρμοδιότητα εταίρων Ι.Κ.Ε.

1.3.2. Η συνέλευση των εταίρων Ι.Κ.Ε. και η λήψη αποφάσεων

1.3.3. Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση

1.3.4. Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων

1.3.5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

1.3.6. Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή

1.4.    Μεταβολές στην εταιρική σύνθεση της Ι.Κ.Ε.

1.4.1. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

1.4.2. Αύξηση κεφαλαίου και είσοδος νέου εταίρου

1.4.3. Μείωση κεφαλαίου και έξοδος εταίρου

1.4.4. Διαδικασία Μείωσης Κεφαλαίου I.K.E.

1.4.5. Αποκλεισμός εταίρου

1.4.6. Πώς γίνεται η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., των τροποποιητικών πράξεων των Ι.Κ.Ε.

1.5.    Λύση και εκκαθάριση της Ι.Κ.Ε.

1.5.1. Λόγοι λύσης της Ι.Κ.Ε.

1.5.2. Διαδικασία εκκαθάρισης και εκκαθαριστής Ι.Κ.Ε.

1.5.3. Ποια διαδικασία ακολουθείται και τι δικαιολογητικά υποβάλλονται για τη λύση, την   εκκαθάριση και τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. των Ι.Κ.Ε.

1.6.    Λοιπές διατάξεις για την Ι.Κ.Ε.

1.6.1. Λοιπές διατάξεις

1.6.2. Ποινικές διατάξεις

1.7.    Μετατροπή επιχειρήσεων σε Ι.Κ.Ε.

1.7.1. Γενικά

1.7.2. Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε.

1.7.3. Μετατροπή Ο.Ε. και Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε.

1.7.4. Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.

1.7.5. Μετατροπή Α.Ε. σε Ι.Κ.Ε.

1.7.6. Μετατροπή επιχειρήσεων σε Ι.Κ.Ε. και αναπτυξιακοί νόμοι

1.7.7. Μετατροπή σε Ι.Κ.Ε. βάσει του Ν.4172/2013

1.8.   Μετατροπή επιχειρήσεων από Ι.Κ.Ε. σε άλλη εταιρική μορφή

1.8.1. Γενικά

1.8.2. Μετατροπή Ι.Κ.Ε. σε ατομική επιχείρηση

1.8.3. Μετατροπή Ι.Κ.Ε. σε Ο.Ε και Ε.Ε.

1.8.4.   Μετατροπή Ι.Κ.Ε. σε Α.Ε.

1.8.5.   Μετατροπή Ι.Κ.Ε. σε Ε.Π.Ε.

1.8.6.   Μετατροπή επιχειρήσεων από Ι.Κ.Ε. και αναπτυξιακοί νόμοι

1.8.7.   Μετατροπή επιχειρήσεων από Ι.Κ.Ε. βάσει του Ν.4172/2013

1.9.      Συγχώνευση σε Ι.Κ.Ε.

1.9.1.   Υπόδειγμα Δημοσιότητας σχεδίων σύμβασης συγχώνευσης

1.9.2.   Συγχώνευση σε Ι.Κ.Ε. βάσει Ν.4172/2013

1.10.    Διάσπαση / Απόσχιση κλάδου Ι.Κ.Ε.

1.10.1. Διατάξεις Ν.2166/1993

1.10.2. Αλλαγές φορολογικών / αναπτυξιακών νόμων του Ν.Δ.1297/1972 και του Ν.2166/1993

1.10.3. Διασπάσεις σε Ι.Κ.Ε. βάσει Ν.4172/2013

1.10.4. Γενικά περί Μετασχηματισμών σε περίπτωση μεταφοράς Ζημίας

1.11.    Η Λογιστική της Ι.Κ.Ε.

1.11.1. Ορισμοί και κατάταξη οντοτήτων

1.11.2. Λογιστικά Αρχεία Ι.Κ.Ε.

1.11.3. Ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

1.11.4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.11.5. Έλεγχος και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων

1.12.    Η Φορολογία της Ι.Κ.Ε.

1.12.1. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

1.12.2. Εταιρικός Φόρος Εισοδήματος

1.12.3. Η Ι.Κ.Ε. αντιμέτωπη με άλλα εταιρικά σχήματα στην Αλλοδαπή

1.12.4. Παρακράτηση φόρου στα δικαιώματα

1.12.5. Παρακράτηση φόρου στους τόκους

1.12.6. Χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

1.12.7. Προθεσμίες πληρωμής δόσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

1.12.8. Διανομή Κερδών

1.12.9. Φορολογικά έντυπα για Ι.Κ.Ε.

1.13.   Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των ενδοομιλικών μερισμάτων

1.14.   Ε.Φ.Κ.Α. και Ι.Κ.Ε.

1.15.   Μεταβίβαση μεριδίων Ι.Κ.Ε. βάσει του Ν.4172/2013

1.15.1. Προσδιορισμός εισοδήματος που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων

1.15.2. Προσδιορισμός Υπεραξίας από τη μεταβίβαση μη εισηγμένων τίτλων (Επαχθή Αιτία)

1.15.3. Μεταβίβαση μη εισηγμένων τίτλων Αλλοδαπών Εταιρειών (Επαχθή Αιτία)

1.15.4. Φορολόγηση Υπεραξίας από τη μεταβίβαση τίτλων (Επαχθή Αιτία)

1.15.5. Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών από τη μεταβίβαση τίτλων (Αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής Ν.2961/2001)

1.15.6. Προσδιορισμός φόρου της μεταβίβασης μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών (αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής)

1.16.   Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ίδρυσης Ι.Κ.Ε.

1.17.   Ασκήσεις - Παραδείγματα

1.18.   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.19.   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αποσπάσματα από Ν.4072/2012 (Κείμενο νόμου)

Αποσπάσματα από Ν.4172/2013 (Κείμενο νόμου)

Αποσπάσματα από Ν.4308/2014 (Κείμενο νόμου)

Αποσπάσματα από Ν.4441/2016 (Κείμενο νόμου)

Αποσπάσματα από Ν.4387/2016 (Κείμενο νόμου)

Αποσπάσματα από Ν.2166/1993 (Κείμενο νόμου)

Αποσπάσματα από Ν.Δ.1297/1972 (Κείμενο νόμου)