Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ

Τιμή:75.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 03/05/2017

ΜΕΡΟΣ Α΄: Νομοθετικό πλαίσιο περί Αιγιαλού, Παραλίας και Ρεμάτων:

Ολοκληρωμένη διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών.

Καθορισμός Αιγιαλού, Παλαιού Αιγιαλού και Παραλίας.

Στοιχεία καθορισμού και επανακαθορισμού Αιγιαλού, Παλαιού Αιγιαλού και Παραλίας.

Περιγραφή της διαδικασίας Παραχώρησης Χρήσης και Κατασκευής Έργων – Γενικές ρυθμίσεις για τις παραχωρήσεις – Απλή χρήση Αιγιαλού.

Νόμος 4258: «Διαδικασία Οριοθέτησης και Ρυθμίσεις Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

α) Περιγραφή της διαδικασίας οριοθέτησης Ρεμάτων. Εξαιρέσεις από την οριοθέτηση – Ειδικές διατάξεις.

β) Περιγραφή της διαδικασίας διευθέτησης Ρεμάτων: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και διόδευση πλημμύρας για τη διευθέτηση υδατορέμματος.

ΜΕΡΟΣ Β΄: Προστασία του Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική αδειοδότηση:

α) Σκοπός – Ορισμοί. β) Προστασία της φύσης και του τοπίου.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Κατάταξη δημοσίων έργων και ιδιωτικών και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση, σύμφωνα με την Απόφαση 37674/16.

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πριν και μετά την ισχύ του Ν. 4384/16.

ΜΕΡΟΣ Δ΄: Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4258: Α) Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα. Β) Εκσυγχρονισμός υφισταμένων αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου. Γ) Ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας – κτιριοδομικός κανονισμός.

ΜΕΡΟΣ Ε΄: Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4258. Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης. Μεταβατικές διατάξεις.