ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 2016

Τιμή:50.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 01/07/2016

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 2016

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ με τις βασικές ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ Ν. 4393/ 6.6.2016

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
Πλήρη κατ' άρθρο κωδικοποίηση  του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με το νόμο 4172/2013 περιλαμβανομένου της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Φ.Π.του Τέλους Επιτηδεύματος, και Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας,
του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).και της Φορολογίας Ακίνη­της Περιουσίας, του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, και το Φορολογικό Ποινολόγιο (διατάξεις σχετικά με τις Διοικητικές & Ποι­νικές Κυ­ρώσεις), των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (νόμος 4308/2014)
Επιπλέον η έκδοση περιλαμβάνει κωδικοποιημένες τις διατάξεις για τις φορολογίες:
- Φόρου Διαμονής
- τέλος στην συνδρομητική τηλεόραση
- τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας
- Ε.Φ.Κ. υγρών , ηλεκτρονικών τσιγάρων

- Ειδικού Φόρου σε είδη πολυτελείας

Επίσης περιέχει:

- αναλυτικά ευρετήρια,
- υποβοηθητικές υποσημειώσεις
για κάθε φορολογία

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013)

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα (Άρθρο 29 ν. 3986/2011)

Επιβολή τέλους επιτηδεύματος (Άρθρο 31 ν. 3986/2011)

Επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης (Άρθρο 44 ν. 4111/2013)

ΘΕΜΑ

Σελ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

3

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3

Άρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής

3

Άρθρο 2. Ορισμοί

3

Άρθρο 3. Υποκείμενα του φόρου

4

Άρθρο 4. Φορολογική κατοικία

5

Άρθρο 5. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή

5

Άρθρο 6. Μόνιμη εγκατάσταση

7

Άρθρο 7. Φορολογητέο εισόδημα

8

Άρθρο 8. Φορολογικό έτος

9

Άρθρο 9. Πίστωση φόρου αλλοδαπής

9

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

9

Άρθρο 10. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων

9

Άρθρο 11. Εξαρτώμενα μέλη

10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

11

Άρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

11

Άρθρο 13. Παροχές σε είδος

12

Άρθρο 14. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

13

Άρθρο 15. Φορολογικός συντελεστής

15

Άρθρο 16. Μείωση φόρου εισοδήματος

17

Άρθρο 17. Πρόσθετες μειώσεις φόρου

17

Άρθρο 18. Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες

18

Άρθρο 19. Μειώσεις φόρου για δωρεές

18

Άρθρο 20. Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

19

Άρθρο 21. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

19

Άρθρο 22. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

21

Άρθρο 22Α. Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας

22

Άρθρο 23. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

22

Άρθρο 24. Φορολογικές Αποσβέσεις

24

Άρθρο 25. Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων

27

Άρθρο 26. Επισφαλείς απαιτήσεις

27

Άρθρο 27. Μεταφορά ζημιών

29

Άρθρο 27Α. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

30

Άρθρο 28. Mέθοδος προσδιορισμού εσόδων

34

Άρθρο 29. Φορολογικός συντελεστής

34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

36

Άρθρο 30. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας

36

Άρθρο 31. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

36

Άρθρο 32. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

41

Άρθρο 33. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών

42

Άρθρο 34. Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής

43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

46

Άρθρο 35. Εισόδημα από κεφάλαιο

46

Άρθρο 36. Μερίσματα

46

Άρθρο 37. Τόκοι

46

Άρθρο 38. Δικαιώματα (royalties)

47

Άρθρο 39. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

47

Άρθρο 40. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

49

Άρθρο 41. Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

50

Άρθρο 42. Μεταβίβαση τίτλων

53

Άρθρο 43. Φορολογικός συντελεστής

57

Άρθρο 43Α . Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

57

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

59

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

59

Άρθρο 44. Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

59

Άρθρο 45. Υποκείμενα του φόρου

59

Άρθρο 46. Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα

59

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

60

Άρθρο 47. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

60

Άρθρο 48. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων

61

Άρθρο 49. Υποκεφαλαιοδότηση

62

Άρθρο 50. Ενδοομιλικές συναλλαγές

63

Άρθρο 51. Μεταφορά λειτουργιών

63

Άρθρο 52. Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων

64

Άρθρο 53. Ανταλλαγή τίτλων

66

Άρθρο 54. Συγχωνεύσεις και διασπάσεις

68

Άρθρο 55. Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SE ή μίας SCE

71

Άρθρο 56. Μη εφαρμογή ευεργετημάτων

72

Άρθρο 57. Εκκαθάριση