ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Τιμή:75.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 23/06/2016, Σελίδες 950

ΜΕ δωρεάν ηλεκτρονική ενημέρωση.

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

·Όλες τις διατάξεις κωδικοποιημένες με ανάλυση και σχόλια, καθώς και τις συναφείς διατάξεις και τις σημαντικότερες αποφάσεις στο τέλος του κάθε άρθρου.

·Προσδιορισμός φορολόγησης εισοδήματος με βάση τις δαπάνες και υπηρεσίες.  

·Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος Νομικών προσώπων.

·Υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος.

·Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητα, κινητές αξίες, από  επιχειρήσεις ή επαγγέλματα και μισθωτές υπηρεσίες.

·Προκαταβολή ,παρακράτηση και απόδοση του φόρου.

·Πίνακες συντελεστών καθαρού κέρδους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα.

·Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης με οδηγίες.

·Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις.

·Διμερείς συμβάσεις με άλλες χώρες για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.

·Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων.

·Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες-Τέλος επιτηδεύματος.

·Φορολογικά κίνητρα για το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων σε μεγάλες μονάδες.

·Φορολογικό καθεστώς Συγχωνεύσεων, Διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών διαφορετικών κρατών-μελών της Ε.Ε και άλλες διατάξεις.

·Μετατροπή ή συγχωνεύσεις ενώσεων Αγροτικών συνεταιρισμών σε Α.Σ ή Α.Ε.Σ. Μετατροπή κοινοπραξιών Αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και κεντρικών συνεταιρικών Ενώσεων.

ISBN 978-960-9764-91-9

ΕΝΑΣ ΤΟΜΟΣ ΜΕ  2 CD-ROM