ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.4172/2013

Τιμή:60.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 17/06/2016, Σελίδες 1312

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο εντός του πρώτου 5μηνου του 2016 έχουν ψηφιστεί 6 νόμοι που τροποποιούν επιμέρους διατάξεις του ΚΦΕ, ενώ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους επήλθαν μεταβολές από 9 διαφορετικά νομοθετήματα.

 

Με το ανωτέρω σκεπτικό, προχωρήσαμε στην έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ν.4172/2013». Πρόκειται για ένα βιβλίο που προέκυψε ύστερα από την πολύμηνη εργασία της επιστημονικής ομάδας μας, το οποίο περιλαμβάνει μία κατ’ άρθρο ανάλυση του ν.4172/2013, έχει κωδικοποιηθεί σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές που επέφεραν οι νόμοι 4387/2016 και 4389/2016 καθώς επίσης είναι ενημερωμένο με τις πλέον πρόσφατες εγκυκλίους ΠΟΛ.1072/1.6.2016 & ΠΟΛ.1068/1.6.2016.

 

Θεωρούμε ότι το παρόν βιβλίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για το λογιστή-φοροτεχνικό, εφόσον η επεξήγηση των άρθρων:

γίνεται με τη χρήση όλων των διευκρινιστικών εγκυκλίων & εγγράφων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ΚΦΕ,

- περιλαμβάνει όλο το ιστορικό των τροποποιήσεων που έχουν γίνει μέχρι και την ψήφιση του ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α' 94/27-05-2016) και

- τέλος, περιέχει περισσότερα από 250 πρακτικά παραδείγματα που καθιστώντας με αυτόν τρόπο επαρκώς κατανοητές τις διατάξεις του νόμου.

 

Το βιβλίο ακολουθεί θεματικά την ίδια δομή με το κείμενο του νόμου περιλαμβάνοντας:

-  το κείμενο του άρθρου

-  ιστορικό των τροποποιήσεων

-  ανάλυση με πλούσια θεματολογία

-  παραδείγματα

Ειδικότερα:

Με το πρώτο μέρος (άρθ. 1-9) του ΚΦΕ εισάγονται γενικές διατάξεις, όπως το πεδίο εφαρμογής και οι έννοιες της φορολογικής κατοικίας, της μόνιμης εγκατάστασης, του φορολογητέου εισοδήματος, του φορολογικού έτους και της πίστωσης φόρου αλλοδαπής.

Με το δεύτερο μέρος (άρθ. 10-43Α) θεσπίζονται διατάξεις σχετικά µε τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Περιλαμβάνει 6 κεφάλαια στα οποία ορίζονται γενικές διατάξεις (άρθ. 10-11), το εισόδημα από μισθωτή εργασία & συντάξεις (άρθ. 12-20), τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 21-29), ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (άρθ. 30-34), το εισόδημα από κεφάλαιο (άρθ. 35-40) και το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (άρθ. 41-43Α).

Με το τρίτο μέρος (άρθ. 44-58) ρυθμίζεται η φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Περιλαμβάνει 3 κεφάλαια στα οποία ορίζονται οι γενικές διατάξεις (άρθ. 44-46), το φορολογητέο εισόδημα (άρθ. 47-58) και ο φορολογικός συντελεστής (άρθ. 58).

Με το τέταρτο μέρος (άρθ. 59-64) ρυθμίζονται ζητήματα παρακράτησης φόρου. Περιλαμβάνει 2 κεφάλαια στα οποία ορίζονται η έννοια της φορολόγησης στην πηγή (άρθ. 59-60) και η παρακράτηση φόρου (άρθ. 61-64).

Με το πέμπτο μέρος (άρθ. 65-66), προβλέπονται διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Με το έκτος μέρος (άρθ. 67-71) ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά µε την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και την προκαταβολή του φόρου.

Τέλος, µε το άρθρο 72 προβλέπονται οι μεταβατικές διατάξεις και η έναρξη ισχύος του νομοθετήματος.