Κώδικες Φορολογικής και Εμπορικής Νομοθεσίας

Τιμή:60.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 01/06/2016, Σελίδες 712

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 47ης ΕΚΔΟΣΗΣ
H προηγούμενη 46η έκδοση τον παρόντα Κώδικα ήταν ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4334/2015 καθώς και την Π.Ν.Π. της 18.7.2015. Έκτοτε έχονν εκ­δοθεί οι φορολογικοί νόμοι 4336/2015, 4337/2015, 4340/2015, 4346/2015, 4374/2016, 4378/2016, 4386/2016, 4387/2016 και πρόσφατα ο νόμος 4389/2016 πον τροποποίησαν και αντικατέστησαν πολλές διατάξεις τον Κώδικα Φορολο­γίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013). Επίσης εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν νέες αποφάσεις των Υπ. Οικ/κών και τον Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και νέες διοικητικές λύσεις νπό μορφή εγκνκλίων και ατομικών απαντήσεων, απαραίτητες για την ερμη­νεία και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων τον Κώδικα.
H παρούσα 47η έκδοση περιλαμβάνει, όπως και η προηγούμενη, κωδικοποί­ηση των διατάξεων τον Ν. 4172/2013 μέχρι 27.5.2016 πον δημοσιεύτηκε ο τε-λενταίος φορολογικός νόμος της άμεσης φορολογίας νπ' αριθμ. 4389/2016, με τις σχετικές διατάξεις, τις αποφάσεις, τις ερμηνεντικές εγκνκλίονς, τα διοικητι­κά έγγραφα, την αιτιολογική έκθεση και την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρε­σίας της Βονλής, πον παρατίθενται με μικρότερα στοιχεία κάτω από κάθε άρ­θρο τον Κώδικα. Επίσης περιλαμβάνει κωδικοποίηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (άρθρο 29 Ν. 3986/2011), της Επιβολής Τέλονς Επιτηδεύματος (άρθρο 31 Ν. 3986/2011) και της Φορολογίας Μεταβίβασης Δ.Χ. και I.X. Αντο-κινήτων.
Τέλος, παρατίθενται πίνακες αντιστοιχίας των άρθρων τον παλαιού με τα άρ­θρα τον νέον Κώδικα και αντιστρόφως, αλφαβητικό ενρετήριο περιεχομένων και αριθμητικό ενρετήριο των αποφάσεων, εγκνκλίων και διοικητικών εγγρά­φων.
Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και στην παρούσα, στις νποση-μειώσεις αναφέρονται οι τροποποιούσες και τροποποιούμενες διατάξεις, κα­θώς και ο χρόνος ισχύος αντών. Προς διενκόλννση τον αναγνώστη οι νέες δια­τάξεις τίθενται μέσα σε ράστερ.
Αθήνα, Μάϊος 2016

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικοποίηση διατάξεων N. 4172/2013 13

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΜΗΜΑ Α: Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (Άρθρο 29 N. 3986/2011) 651
ΤΜΗΜΑ B: Επιβολή Τέλους Επιτηδεύματος (Άρθρο 31 ν. 3986/2011) 659
ΤΜΗΜΑ Γ: Φορολογία Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Δ.Χ. και I.X 665

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑ Α:
Πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Ν. 2238/1994 με τα άρθρα του Ν. 4172/2013 και αντιστρόφως 677
ΤΜΗΜΑ Β: Αλφαβητικό Ευρετήριο Ν. 4172/2013 695
ΤΜΗΜΑ Γ: Αριθμητικό Ευρετήριο Αποφάσεων, Εγκυκλίων και Εγγράφων 707