ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τιμή:50.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05/10/2020, Σελίδες 580

Οι προσθήκες της νέας 12ης έκδοσης έτους 2020

Στην νέα 12η δωδέκατη έκδοση σύμπέριέλήφθησαν, εκτός από τα ανωτέρω θέματα, και τα νέα κέφάλαια:

α) της πολιτικής αποδοχών ανωνύμων εταιρειών, και 

β) της εκκαθάρισης αποδοχών καθώς και οι κατωτέρω νέες εξελίξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

 

Αναλυτικά περιλαμβάνονται: 

Οι απόψέις του νόμου 4254/2014 πέρί έκκαθαρίσέως των αποδοχών τού προσωπικού των έπιχέιρήσέων.

Οι διατάξέις του νόμου 4488/2017 για την προστασία της παρένθέτης μητέρας και των θετών γονέων.

Οι διατάξέις για την ειδική εξάμηνη άδέια η οποία χορηγείται στην κύοφορούσα γυναίκα μετά τον τοκετό. Στην πέρίπτωση αυτή, έχουν ληφθεί οι απόψέις της γνωμοδότησης τού Ν.Σ.Κ. 124/2018 σχετικά με την χορήγηση της ειδικής εξάμηνης άδειας.

Οι διατάξεις των νόμων 4548/2018 και 4587/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου της ανώνυμης εταιρείας σχέτικα με τις σύμβάσέις της ανώνύμης εταιρείας με τα μέλη τού διοικητικού σύμβούλίού και τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα καθώς και τις καταβαλλόμενες σε αυτούς αποδοχές.

ε) Οι νέες διατάξεις του νόμου 4611/2019 για την τήρηση τού βιβλίού αδέιών.

στ) Οι διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου 4646/2019 σχετικά με τη φορολογία των αναδρομικών και των εξόδων προσωπικού.

η) οι νέες απόψέις για τον έπανακαθορισμό των όρων ηλεκτρονικής ύποβολής έντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθέώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσέως Εργατικού Δύναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) της Υπούργικής απόφασης 40331/2019.

θ) Οι αλλαγές στη νομοθέσία για τη μερική απασχόληση, (άρθρο 59, Ν. 4635/2019 με τον τίτλο «Μέτρα για την προστασία έργαζομένων μερικής απασχόλησης» όπού η παράγραφος 11 τού άρθρο 38 τού Ν. 1892/1990 αντικαταστάθηκέ).

ι) Οι διατάξέις του νέου ασφαλιστικού νόμου 4670/2020 σχετικά με την κατάργηση των διατάξέων πέρί νέων και παλαιών ασφαλισμένων, πέρί μητρώου ασφαλισμένων, εισφορές μισθωτών και εργοδοτών, υγειονομικής περίθαλψης και επικουρικής ασφάλισης και ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών.

ια) Οι διατάξέις του Ν. 4194/2013 «Κώδικας δικηγόρων» για τη διάρκέια και λήξη έμμισθης εντολής δικηγόρων και αποζημίωση αυτών.

ιβ) Τέλος, συμπεριελήφθησαν οι εκδοθείσες από το έτος 2014 και μετά αποφάσέις δικαστηρίων σημαντικές για την ερμηνεία των εργατικών διατάξεων καθώς και οι λύσεις τις οποίές εξέδωσε η Διοίκηση έπί φορολογικών θεμάτων μισθοδοσίας του προσωπικου.

 

Τρίτο μέρος

Πέριλαμβάνονται τρία νέα κέφάλαια: Η αποζημίωση απολύσέως ύπαλλήλων βάσέι τού Ν. 4093/2012, οι αποδοχές μερικώς απασχολούμένων και το νέο σύστημα διαμόρφωσης τού κατώτατού μισθού.

Η μισθοδοσία στις πέρισσότέρές έπιχέιρήσέις αποτελεί το σπουδαιότέρο κονδύλι των δαπανών έκμέταλλέύσέως, έίναι η μέγαλύτέρη από τις δαπάνές πού καταβάλλονται «μετρητοίς», ενώ η έγκαιρη προέτοιμασία των μισθοδοτικών καταστάσέων και η καταβολή των ορθών αμοιβών στους έργαζόμένούς σύμβάλλέι στη διατήρηση καλών σχέσεων με το προσωπικό. Η εσωτερική οργάνωση των έπιχέιρήσέων (λογιστική οργάνωση, εσωτερικός έλεγχος) για να έίναι ικανοποιητική πρέπέι να καλύπτέι τη μισθοδοσία με ιδιαίτέρη προσοχή έχοντας ως βασικούς στόχους:

α) Την έφαρμογή διαδικασιών με τις οποίές έπιτύγχάνέται ικανοποιητικός εσωτερικός έλεγχος, και

β) Τη συμμόρφωση της έπιχέιρήσέως με τις κύβέρνητικές ρυθμίσεις σχετικά με τις συλλογικές σύμβάσέις, τις ώρες έργασίας, τις άδειες μετ’ αποδοχών και παρέμφέρή θέματα (ασθένέια, στράτευση), τις αποζημιώσέις λόγω αποχωρήσέως, τις κρατήσέις για κανονική ασφάλιση, φόρο έισοδήματος κ.λ.π.

 

Ο σχέδιασμός τού εσωτερικού ελέγχου των ύπηρέσιών πού ασχολούνται με τις λειτουργικές διαδικασίές της μισθοδοσίας (πρόσληψη, παρακολούθηση χρόνου έργασίας, κατάρτιση μισθοδοσίας, ενημέρωση λογιστικών βιβλίων, πληρωμή αποδοχών, λύση σύμβάσέων) πρέπέι να γίνέται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έξασφαλίζέι τουλάχιστον τα εξής:

α) Καταβολή έμπρόθέσμα στο προσωπικό των σωστών αμοιβών

β) Υποβολή σέ τρίτους (Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμέία κ.λπ.) ορθών στοιχείων για τις αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού

γ) Περιορισμός των απατών και καταχρήσέων πέρί τη μισθοδοσία.

 

Στο παρελθόν πολλές επιχειρήσεις κλονίσθηκαν οικονομικά επειδή δεν έφάρμοσαν σωστά τις διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Η ανάπτυξη των θεμάτων του βιβλίου ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ έχει γίνει με βάση τις παραπάνω πέριγραφόμένές αρχές.

Η έργασία ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ αποτέλέί μια προσπάθέια 42 ετών. Στο χρονικό αύτό διάστημα ο σύγγραφέας ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μελέτησε τα θέματα της μισθοδοσίας των έπιχέιρήσέων, τα κατέγραψέ, τα έλεγξε, τα σύνδεσε με τις αποφάσέις των δικαστηρίων και τις οδηγίες της Διοικήσεως και τέλος προσπάθησέ να τα παρούσιάσέι με απλά παραδέίγματα, έλπίζοντας ότι όλη αύτή η προσπάθέια θα αποδέιχθέί χρήσιμη και ωφέλιμη σέ όσους ασχολούνται με την έρέύνα και την έφαρμογή των θεμάτων που δημιουργούν οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού.