Δ.Λ.Π.- Δ.Π.Χ.Α.

Τιμή:85.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 16/07/2019, Σελίδες 1100

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

Α) Δ.Λ.Π.: 1) Οικονομικές καταστάσεις – Δομή και περιεχόμενο

2) Αποθέματα – Πεδίο εφαρμογής – Επιμέτρηση αποθεμάτων.

3) Κατάσταση των ταμιακών ροών – Ωφέλειες από τις πληροφορίες για τις ταμιακές ροές – Ταμιακές ροές σε ξένο νόμισμα, κ.ά.

4) Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη.

5)Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς.

6) Συμβάσεις κατασκευής – Ομαδοποιημένες και διασπασμένες συμβάσεις.

7) Φόροι εισοδήματος.

8) Ενσώματα πάγια – Αρχικό και μεταγενέστερο κόστος – Στοιχεία κόστους.

9) Μισθώσεις. 10) Έξοδα. 11) Παροχές σε εργαζόμενους.

12) Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση αυτών.

13) Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος.

14) Κόστος δανεισμού. 15) Γνωστοποίηση συνδεδεμένων μερών.

16) Ατομικές οικονομικές καταστάσεις – Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά.

17) Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων – Άυλα περιουσιακά στοιχεία.

18) Γεωργία – Κρατικές επιχορηγήσεις.

 

Β) Δ.Π.Χ.Α.: 1)Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών.

2) Συνενώσεις επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικά μέσα – Γνωστοποιήσεις.

3) Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πλούτων – Λειτουργικοί τομείς.

4) Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις – Εταιρείες επενδύσεων.

5) Σχήματα υπό κοινό έλεγχο – Τύποι σχημάτων και οικονομικές καταστάσεις.

6) Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες.

7) Επιμέτρηση εύλογης αξίας.

 

Γ) Διερμηνεία Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α.: 1) Μετοχές μελών σε Συνεταιριστικές Οικονομικές οντότητες και παρεμφερή μέσα. 2) Επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγωγών. 3) Ενδιάμεση οικονομική αναφορά και απομείωση. 4) Διακανονισμοί για την παροχή δημόσιας περιουσίας. 5) Προγράμματα Εμπιστοσύνης Πελατών – Συμβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων. 6) Μεταβιβάσεις Περιουσιακών στοιχείων από πελάτες – Η Εξόφληση χρηματ/κών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους. 

Δ) Διερμηνεία Μ.Ε.Δ.: 1) Εισαγωγή του Ευρώ. 2) Κρατική υποστήριξη – Καμμία ειδική σχέση με επιχ/κές δραστηριότητες. 3) Λειτουργικές μισθώσεις – Κίνητρα. 4) Φόροι εισοδήματος – Μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς μιας οικον/κής οντότητας ή των μετόχων της – Άυλα περιουσιακά στοιχεία – Κόστος δικτυακού τόπου.

 

ISBN 978-618-5414-23-8