ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τιμή:50.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 12/07/2019, Σελίδες 536

Πρόλογος

3

Εισαγωγή

9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Το ιστορικό των αλλαγών

Αιτιολογική Έκθεση της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ

21

Τι είναι οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες

25

Τι είναι οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί

25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ανάλυση των εννοιών του άρθρου 14

Εν αρχή είναι οι έννοιες

31

Η αυτοτέλεια των εννοιών του ΦΠΑ

31

Η έννοια της «Ενιαίας» υπηρεσίας

33

Τεχνητή διαίρεση υπηρεσίας

58

Υποκείμενος στον φόρο

64

Μη υποκείμενος στον φόρο

65

Απαλλασσόμενα πρόσωπα

65

Υπόχρεος στον φόρο

65

Έδρα οικονομικής δραστηριότητας

67

Υποκείμενος με έδρα οικονομικής δραστηριότητας

ένα κράτος και κατοικία άλλο κράτος

 

67

Εικονική έδρα: Πιθανότητα η πραγματική έδρα να διαφέρει από την καταστατική έδρα - Η ύπαρξη φορολογικού πιστοποιητικού

70

Μόνιμη εγκατάσταση

77

Πότε μια επιχείρηση σε κράτος-μέλος δεν απαιτείται να έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα για τις πράξεις της

 

78

Η έννοια της «απασχόλησης προσωπικού» και των «τεχνικών πόρων» στη μόνιμη εγκατάσταση

 

79

Ύπαρξη ακινήτου και μόνιμη εγκατάσταση

79

Εικονική οικονομική οντότητα

83

Συναλλαγές με αποκλειστικό σκοπό απόσπαση

φορολογικού πλεονεκτήματος

 

84

Μόνιμη εγκατάσταση φυσικού προσώπου

89

«Συνήθης διαμονή» φυσικού προσώπου

89

Καθεστώς του λήπτη

93

Ιδιότητα του λήπτη

94

Προσδιορισμός τόπου εγκατάστασης του λήπτη

96

Προσδιορισμός τόπου εγκατάστασης του λήπτη όταν είναι εγκατεστημένος σε περισσότερες από μία χώρες

 

96

Προσδιορισμός της μόνιμης εγκατάσταση του λήπτη

97

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ερμηνεία των διατάξεων

του άρθρου 14 του Ν.2859/2000

 

Άρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 1 περ. α’ :

 

Ορισμός υποκειμένου στον φόρο

101

Άρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 1 περ. β’ :

 

Ορισμός υποκειμένου στον φόρο

103

Η έννοια του «υποκειμένου στο φόρο λήπτη» στο άρθρο 14

103

Άρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 2

105

Παροχή υπηρεσιών που διέπονται από τους γενικούς κανόνες

116

Άρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 3:

Παροχή υπηρεσιών από μεσάζοντες προς μη υποκείμενους

121

 

Άρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 4

129

Παροχή υπηρεσιών συναφών προς ακίνητο

132

 

Άρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 5:

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών

 

 

 

162

 

Άρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 6: Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα

 

 

 

169

 

Άρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 7: Υπηρεσίες παρεπόμενες της μεταφοράς προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα

 

 

 

176

 

Άρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 8: Δικαίωμα πρόσβασης σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και παρόμοιες εκδηλώσεις

προς υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα

 

 

 

180

 

Άρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 8α: Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών,

ψυχαγωγικών και παρόμοιων υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα

 

 

 

189

 

Άρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 9: Πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες που αφορούν κινητά ενσώματα αγαθά προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα

 

 

 

212

 

Άρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 10: Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης

 

 

 

216

 

Άρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 11: Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης επί μεταφορικού μέσου κατά τη διάρκεια ενδοκοινοτικού ταξιδιού

 

 

 

218

 

Άρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 12: Μίσθωση μεταφορικών μέσων

 

 

 

220

Άρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 13: Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς μη υποκείμενους στο φόρο

 

 

 

 

234

Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

 

 

 

239

Ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες

 

 

 

240

 

 

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 241 & 246

Άρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 14: Τόπος παροχής ορισμένων υπηρεσιών που παρέχονται προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός Κοινότητα

 

 

 

 

273

Άρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ. 15: Τόπος παροχής ορισμένων υπηρεσιών για την αποφυγή διπλής φορολόγησης, μη φορολόγησης ή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού

 

 

 

301

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Υπόχρεοι στον φόρο

Υποχρεώσεις των υποκειμένων στον φόρο

 

Άρθρο 35 του Ν.2859/2000: Υπόχρεοι στο φόρο

309

Ο φορολογικός αντιπρόσωπος στα άλλα κράτη-μέλη

δεν είναι υποχρεωτικός

 

316

Δικαίωμα Έλληνα να εκπέσει τον φόρο δαπανών

από πράξεις του με τόπο παροχής άλλο κράτος μέλος

 

317

Δικαίωμα αλλοδαπού να εκπέσει τον φόρο δαπανών

από πράξεις του με τόπο παροχής την Ελλάδα

 

317

Τρόπος απόδοσης του φόρου από πρόσωπο

απαλλασσόμενο του φόρου

 

317

Υποβολή έκτακτης δήλωσης από απαλλασσόμενα πρόσωπα

318

Υποχρεώσεις των υποκειμένων στον φόρο

319

Χρόνος καταχώρησης των υπηρεσιών στον Πίνακα VIES

321

Τι αναγράφουμε πάνω στα τιμολόγια

321

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ, σε υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος

 

327

- ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1042/2013

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών

 

339

- ΠΟΛ.1113/22.5.2013 «Διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

 

354

Επεξηγηματικές Σημειώσεις σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα (Ισχύς: από το έτος 2017)

 

359

Επεξηγηματικές Σημειώσεις σχετικά με τις αλλαγές στον ΦΠΑ σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τον τόπο παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Ισχύς: από το έτος 2015)

425