ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ στην ΠΡΑΞΗ

Τιμή:26.50EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 06/03/2019

Η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων επιβάλλει στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές

λειτουργίες τους με διαφορετικό τρόπο. Η συγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου έρχεται να αναλύσει με όσο δυνατό

πιο κατανοητό τρόπο όλα τα άρθρα των Ε.Λ.Π. με παραδείγματα στην πράξη, και επισημάνσεις, με σκοπό να γίνει

πιο εύκολο το έργο των λογιστών. Αναφέρεται, στη λογιστική διατύπωση των δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων

μίας οικονομικής οντότητας-επιχείρησης με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία από την αρχή του έτους μέχρι το

τέλος, καθώς και την εξαγωγή λογιστικού αποτελέσματος χρήσης και διατύπωσης αυτού στις αντίστοιχες

Καταστάσεις και Δηλώσεις.

 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στην Πράξη (πλήρης ανάλυση)

Υποκαταστήματα - Αποθήκες αγαθών - Μηχανογράφηση

Αντιπροσωπείες - Εκκαθαρίσεις - Πρακτικά Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.

Δημοσιεύσεις - Φορολογία κερδών επιχείρησης

Αποσβέσεις - Φοροαποφυγή - Φ.Π.Α. στην Πράξη

Ενημέρωση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων των Ε.Λ.Π.

Ισολογισμοί - Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των Ε.Λ.Π.

26η Έκδοση 2019