Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Τιμή:45.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 25/01/2019, Σελίδες 626

Με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018 και 4587/2018, σχετικά με την αναμόρφωση του δικαίου ανωνύμων εταιρειών οι οποίες αφορούν τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τροποποιήθηκε εκτός των άλλων:

1)    η νομοθεσία για την απόκτηση ιδίων μετοχών από την ανώνυμη εταιρεία (άρθρο 49, Ν. 4548/2018),

2)    η νομοθεσία για τις ενδοεταιρικές συναλλαγές (άρθρο 99, Ν. 4548/2018),

3)    η απόκτηση, ανάληψη και κατοχή μετοχών της μητρικής από θυγατρικές βάσει του άρθρου 52, του Ν. 4548/2018,

4)    η διάθεση κερδών,

Ακόμη, με τις διατάξεις του άνω νόμου 4548/2018, καθώς και με τον Ν. 3190/1955 για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, όπως τροποποιημένος με τον Ν. 4541/2018 ισχύει, προστέθηκαν νέες υποχρεώσεις για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ομίλων:

1)    το άρθρο 153, του Ν. 4548/2018 με τίτλο «ετήσια έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης επί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων», η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4548/2018 από τους ομίλους επιχειρήσεων οι οποίοι είναι υπόχρεοι από τις διατάξεις των άρθρων 31, 32 και 33 του Ν. 4308/2014 στη σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

2)    οι όμιλοι υποχρεούνται να δημοσιεύουν μια «ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση». Για τη σύνταξη της κατάστασης αυτής από 1.1.2019 ισχύει το άρθρο 154 του Ν. 4548/2018.

3)    οι όμιλοι υποχρεούνται να δημοσιεύουν μια «ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις». Για τη σύνταξη της κατάστασης αυτής από 1.1.2019 ισχύει το άρθρο 156 του Ν. 4548/2018.

Τέλος, τροποποιήθηκε η νομοθεσία για τους ελεγκτές των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και από το έτος 2017 ισχύει ο Ν. 4449/2017.

Οι ανωτέρω νέες διατάξεις περιελήφθησαν στο αναθεωρημένο κεφάλαιο 10 της νέας έβδομης έκδοσης.

Έτσι, λοιπόν, μετά την εισαγωγή, όπου γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή σχετική με την εξέλιξη των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η λογιστική των ενοποιημένων λογαριασμών παρουσιάζεται στην άνω εργασία ως εξής:

·         Όμιλοι επιχειρήσεων

·         Η λογιστική των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

·         Προϋποθέσεις και τρόπος καταρτίσεως των ενοποιημένων λογαριασμών

·         Ειδικά θέματα (Διανομή μερισμάτων, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών θυγατρικών επιχειρήσεων, μεταβολές ποσοστών)

·         Ενοποίηση καθέτου, μεικτού, συνθέτου, οριζοντίου και αμοιβαίων συμμετοχών ομίλου

·         Ενοποίηση θυγατρικής εξωτερικού

·         Φορολογικάθέματα ομίλων

·         Εργατικά θέματα ομίλων

·         Υπόδειγμα ενοποιημένου προσαρτήματος,

·         Υποδείγματα ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, κατάσταση αποτελεσμάτων , ταμειακών ροών και μεταβολών ιδίων κεφαλαίων) βάσει του Ν. 4308/2014 .

  • Λυμένες ασκήσεις

ISBN 978-618-5198-28-2