Νέος Φορολογικός Οδηγός Εκκαθάρισης - Λύσης Εταιριών

Τιμή:75.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 15/10/2018, Σελίδες 810

Αναλυτικάκατά κεφάλαιο περιλαμβάνει:

Κεφάλαιο Πρώτο :Γενική θεματολογία επί παύσης δραστηριότητας με  Παραδείγματα υπολογισμού υπεραξίας.

Κεφάλαιο Δεύτερο : Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία  Ι.Κ.Ε. και τα σχετικά άρθρα.

Κεφάλαιο Τρίτο : Ο Νόμος Περί Ανωνύμων Εταιριών.

Κεφάλαιο Τέταρτο : Ο Πτωχευτικός Κώδικας έως και τον Ν.4472

Κεφάλαιο Πέμπτο : Διάλυση εταιρείας και διανομή ακινήτων.

Κεφάλαιο Έκτο : Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε. Λοιπά θέματα και επίσημες οδηγίες.

Κεφάλαιο Έβδομο:  Διευκρινίσεις από το Γ.Ε.ΜΗ. για τη διαδικασία διαγραφής προσωπικών εταιρειών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης.

Κεφάλαιο Όγδοο : Κύπρος Ο περί Εταιρειών Νόμος.

Κεφάλαιο Ένατο : Λύση & Εκκαθάριση επιχειρήσεων. Πρακτικό μέρος.

Κεφάλαιο Δέκατο : ΠΟΛ. 1185-2018Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού.

Kεφάλαιο Εντέκατο:Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει.

Παράρτημα Ι :Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών.

Παράρτημα ΙΙ : Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

Παράρτημα ΙΙΙ: Διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ΑΕ με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.