ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ι.Κ.Ε.), ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.) ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ο.Ε.,Ε.Ε.)

Τιμή:50.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 1/10/2018, Σελίδες 478

Εκτός από την κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 3190/1955 « περί Ε.Π.Ε.» και την κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 4072/2012 « περί Ι.Κ.Ε.. Ο.Ε. , Ε.Ε. κλπ» η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει και έξι παραρτήματα τα οποία βλ. στον Γενικό Πίνακα Περιεχομένων.

Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, οι τροποποιούμενες και προστιθέμενες νέα διατάξεις παρατίθενται σε ράστερ για να τις επισημαίνει ευκολότερα ο αναγνώστης.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Σελ.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) Άρθρα 43-120 Ν.4072/2012………………………….      13

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΝΟΜΟΣ 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)»………………………        85

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.). Άρθρα 249-269 Ν. 4072/2012…………………………………………      145

Αστική Εταιρεία με νομική προσωπικότητα. Άρθρο 270 Ν.4072/2012………………………         160

Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.). Άρθρα 271-284 Ν. 4072/2012…………………………………………    161

Αφανής Εταιρεία. Άρθρα 285-292 Ν. 4072/2012…………………………………………………………..    170

Κοινοπραξία . Άρθρο 293 Ν. 4072/2012………………………………………………………………………..    174

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Ι:    Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) (Ν. 3419/2005)………………………………  179

Παράρτημα ΙΙ:   Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων (Ν. 4441/2016)……..   219

Παράρτημα ΙΙΙ:  Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και        

                             λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μίας στάσης

                             για τη σύσταση εταιρειών (Κ.Υ.Α. 63577/13.6.2018)……………………………..  233

Παράρτημα IV:  Υπόδειγμα καταστατικού ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με

                              εγγυητικές εισφορές…………………………………………………………………………….   269

Παράρτημα V:   Λογιστικοί χειρισμοί της συγκροτήσεως και των μεταβολών του

                              εταιρικού κεφαλαίου της νέας εταιρικής μορφής « Ιδιωτική

                               Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)»………………………………………………………     281

Παράρτημα VI:   Διευκρινιστικές εγκύκλιοι και αποφάσεις………………………………………….     293

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

Αλφαβητικό Ευρετήριο Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)……………………………..   469

Αλφαβητικό Ευρετήριο Ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)» 475