Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Τιμή:55.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 20/09/2018

Αναλυτικά  περιλαμβάνει:

-Βασικά αδικήματα ,υπόχρεα πρόσωπα, ορισμοί, σκοπός .

-Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές.

-Διασυνοριακέςσχέσειςανταπόκρισης.

-Πληροφορίεςσχετικά με τον πραγματικόδικαιούχο.

-Τα πολιτικώςεκτεθειμένα πρόσωπα.

-Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμελείας από τρίτα μέρη

-Το κεντρικό μητρώο των πραγματικών  δικαιούχων.

-Αποχή από της συναλλαγές.

-Την απαγόρευση και της εξαιρέσεις της γνωστοποίησης.

-Δέσμευση και απαγόρευσηεκποίησηςπεριουσιακώνστοιχείων.

-  Της αναφορές  υπόπτων λογαριασμών.

-Την ευθύνηνομικώνπροσώπων και οντοτήτων.

-Οργανωτικέςδιατάξεις για την αρχήνομιμοποίησηςεσόδων από εγκληματικέςδραστηριότητες

-Της διοικητικέςκυρώσεις

-Τον υπολογισμό καταβαλλόμενων μερισμάτων από το ΜετοχικόΤαμείο.

-Την επιτροπήΔικηγόρων.

-Την επεξεργασίαπροσωπικώνδιδομένων.

-Την συλλογήδικαστικώνδιδομένων και στοιχείων.

-Ποινικές και διοικητικέςκυρώσεις.

-Κατάσχεση κα δήμευση περιουσιακών στοιχείων.