Κώδικας Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Τιμή:50.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 10/09/2018, Σελίδες 578

Νόμος 4548/2018 "Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών"

 • Κωδικοποίηση Ν. 3190/1955 "Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" μέχρι και το Ν. 4541/2018.
 • Διατηρούμενες Διατάξεις Ν.2190/1920 (άρθρα 64-89)
 • Ν.4308/2014 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (άρθρα 1-44) και Παράρτημα Α' "Ορισμοί" μέχρι και το 4484/2017
 • Συγχώνευση Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Ν. 2515/1997) άρθρο 16
 • Ομολογιακά Δάνεια - Τιτλοποίηση Απαιτήσεων (Ν. 3156/2003) άρθρα 1-30
 • Ν. 3412/2005 "Πλαίσιο Ρυθμίσεων για την σύσταση και λειτουργία της Ευρωπαικής Εταιρείας" άρθρα 1-30 
 • N. 3777/2009 "Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών"
 • Α.Ν. 89/1967 "Εγκατάσταση Αλλοδαπών Εταιρειών" και Α.Ν. 378/1968 "Αλλοδαπές Ναυτιλιακές Εταιρείες"
 • N. 4441/2016 "Περί Απλοποίησης Διαδικασιών Σύστασης Επιχειρήσεων,άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις " μέχρι και το Ν. 4541/2018
 • K.Y.A 63577/13.6.2018 "Καθορισμός διαδικασιών,προυποθέσεων,τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών"
 • Ν. 3419/2005 "Γενικό Εμπορικό Μητρώο" μέχρι και το Ν. 4456/2017
 • Πίνακας Αντιστοιχίας των άρθρων του Ν. 4548/2018 με τα άρθρα του Ν. 2190/1920
 • Πίνακες Περιεχομένων - Αλφαβητικά ευρετήρια Ν. 4548/2018 και Ν. 3190/1955