ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DRO) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679

Τιμή:55.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 12/06/2018

Αναλυτικά ο Κανονισμός της Ε.Ε. 679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία δεδομένων).

 

- Πότε και πώς θα πρέπει να εφαρμόσουν οι φοροτεχνικοί τον GDPR

- Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τον νέο κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR)

- Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τις ονομαστικές καταστάσεις επιβατών (Passenger Name Record). Ποια στοιχεία θα συλλέγονται, για ποιες πτήσεις, από ποιες πηγές, για πόσο διάστημα και για ποιο σκοπό.

- Τι αλλάζει στο νομικό πλαίσιο προστασίας και ασφάλειας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

- Ειδικό έντυπο σχετικά με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)

- Νέοι κανόνες για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

- Το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) .

- Λίστα Ελέγχου Ετοιμότητας ,προετοιμάζοντας την επιχείρηση σας για τον Γενικό Κανονισμό  για την Προστασία Δεδομένων.

 

- Συνοπτικές οδηγίες συμμόρφωσης ιδιωτικού ιατρείου στον νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων