ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ

Τιμή:50.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 11/06/2018, Σελίδες 880

Περιεχόμενα

1.      Υπ.Α.Α.Τ.  - «ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ» – ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ & ΑΔΕΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ     31

1.1.                        «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ. Α.Α.Τ) »     31

1.1.1.      Αποστολή και Διάρθρωση Υπηρεσιών                                                           31

1.1.2.      Ηλεκτρονική ενημέρωση και ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων.                    32

1.2.                        Μητρώο αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ( Ν. 3874/2010 ) - « Επαγγελματίας αγρότης»   34

1.2.1.       Μητρώο αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε )                    34

1.2.2.      « Επαγγελματίας αγρότης» ή « Αλιέας»                                                        35

1.2.3.      Νεοεισερχόμενοι στον Αγροτικό τομέα .                                                       42       

1.2.4.      Εγγραφή - Χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ                                                        48       

1.2.5.      Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ( Έντυπο Ε 1 ) – Κωδικοί 037-038          51

1.2.6.      Ο αριθμός των «επαγγελματιών αγροτών»                                                   52

1.3.                        Οργανισμοί και Διευθύνσεις, που αφορούν «Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις ».                             54

1.3.1.      Αποκεντρωμένες Δομές του Υπ.Α.Α.Τ                                                            54

1.3.2.      Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ) .                 55

1.3.3.      Κέντρο Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ)                                                                                                  55

1.3.4.      Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ( ΕΛΓΟ ) –ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας - ΕΘΙΑΓΕ)  .                                                                        56

1.3.5.      Ειδική Γραμματεία Υδάτων                                                                                          και Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)                                             57       

1.3.6.      Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων.                                                                   57

1.3.7.      Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.)                                     58

1.4.                        Ειδικά Μητρώα, Υποχρεώσεις και Δηλώσεις Αγροτών                   60

1.4.1.       Ελαιοκομικό και Αμπελουργικό Μητρώο.                                                    60

1.4.2.      Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων.                                         61

1.4.3.      «Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.)» -Αναγγελία Διακίνησης Οπωροκηπευτικών.                                                                                                63

1.4.4.      Αιγοπρόβατα : Μητρώα εκμετάλλευσης – Υποχρέωση Σήμανσης – «Δήλωση Απογραφής» .                                                                                                        63

1.4.5.      Βοοειδή : Σήμανση και Καταγραφή.                                                              66

1.4.6.      Ετήσια απογραφή χοίρων.                                                                             67

1.4.7.      « Μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων κρέατος» -  Εισφορά                68

1.4.8.      «Μηνιαίες Δηλώσεις Ισοζυγίου Γάλακτος»                                                   69

1.4.9.      Μελισσοκομικό Μητρώο και βιβλιάριο - Επαγγελματίας μελισσοκόμος - Μελισσοκομικό αυτοκίνητο.                                                                            72

1.4.10.  Αλιευτική άδεια.                                                                                             74

1.4.11.  Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων - Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).                                                                                                         75       

1.4.12.  «Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων ( Ο.Χ.Γ.Φ ).                        76

1.4.13.  «Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφής» - «Κτηνίατρος εκτροφής». 78

1.4.14.   Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής.                                                      78

1.4.15.  Παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων                                                         έναντι χαμηλού τιμήματος.                                                                        79

1.5.                        Άδειες Αγροτικών μηχανήματων και φορτηγών.                           81

1.5.1.      Απογραφή και Άδεια Αγροτικών μηχανήματων.                                           81

1.5.2.      Άδεια κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αγροτικού αυτοκίνητου.                                      83

1.6.                        Περιβαλλοντική  Αδειοδότηση των κτηνο-πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων -  Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και «Έκθεση Αποβλήτων».       87

1.7.                        Κανόνες διακίνησης αγροτικών προϊόντων                                                (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).                                                                                    90

1.7.1.      Γενικά                                                                                                              90

1.7.2.      Κρέας                                                                                                              90       

1.7.3.      Μέλι                                                                                                                92

1.7.4.      Γάλα και Τυροκομικά Προϊόντα                                                                      93

1.7.5.      Πτηνοτροφικά Προϊόντα                                                                                 94

1.7.6.      Οπωρολαχανικά                                                                                              94

1.7.7.      Αλιευτικά Προϊόντα                                                                                        102

1.7.8.      Έλαια – Ελιές – Λίπη                                                                                       104

1.7.9.      Οίνοι                                                                                                               108

1.8.                        Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων (Ν.4492/18-10-2017) – Τρόπος εξόφλησης.                                       110

1.8.1.      Γενικά                                                                                                              110

1.8.2.      Προθεσμίες εξόφλησης στην αγοροπωλησία                                                              ορισμένων αγροτικών προϊόντων                                                                   110

1.8.3.      Αναγραφή προέλευσης στο γάλα και στο κρέας                                           115

1.9.                        Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα.                                                      117

1.10.                    Επισημάνσεις στο «Κεφάλαιο 1».                                                    118

2.     ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ (Ε.Ε) - ΟΠΕΚΕΠΕ ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ)                                        119

2.1.              Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ε.Ε ) – Κοινή Γεωργική Πολιτική» (Κ.Γ.Π ).      119

2.2.            Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020                                                           – «Πυλώνες » της Κ.Γ.Π .                                                                             121

2.3.            « Ενεργός Γεωργός» .                                                                         123

2.4.            Αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ και το Νομοθετικό πλαίσιο.                 126

2.5.            ΟΣΔΕ («Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» )          129

2.6.            Έλεγχοι  του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.                                                                 136

2.7.            Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων ( Κ.Υ.Δ ) ΟΣΔΕ                                      139

2.8.            Δικαιώματα « βασικής ενίσχυσης » και                                                      μεταβίβαση ή εκμίσθωση αυτών.                                                       139

2.9.            Δημοσιοποίηση ποσών επιδότησης (ΕΓΤΕ, ΕΓΤΑΑ)                           143

2.10.        « Πολλαπλή συμμόρφωση» – Μητρώο εισροών – εκροών.              143

2.11.        «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης» (ΔΙΓΕΛΠ) (γαλλ. RICA, αγγλ. FADN).                                                                                                   146

2.12.          Η βεβαίωση επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ                                                            για την φορολογία εισοδήματος.                                                        147

2.13.        Επισημάνσεις στο « Κεφάλαιο 2 » .                                                   150

3.     ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  (ΕΛ.Γ.Α)»                                                                              151

3.1.              Ασφάλιση της Αγροτικής παραγωγής - ΕΛ.Γ.Α. .                              151

3.2.            Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής                                                     153

3.3.            Διαδικασία υπολογισμού των ασφαλίστρων.                                    155

3.4.            Τρόποι και χρόνος καταβολής των ασφαλίστρων.                            156

3.5.            Κάλυψη κινδύνων και διαδικασία αποζημιώσεων.                           158

3.6.            «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ».                        162

3.7.            Επισημάνσεις στο « Κεφάλαιο 3 » .                                                   167

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ     ΚΑΙ «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡ0ΙΟ».                                                                                        169

3.8.              Γενικά                                                                                                169

3.9.            «Υπαίθριο εμπόριο» και «Λαϊκή Αγορά»                                           169

3.10.        Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου .                            173

3.11.        «Ημερήσιο Τέλος» και                                                                                   «Συνδρομή υπέρ των συνδικαλιστικών οργάνων».                                182

3.12.        «Αγορές των καταναλωτών »                                                             183

3.13.        Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές                                185

3.14.        Πρόσληψη υπαλλήλου από τον παραγωγό πωλητή.                        186

3.15.        Αγορές Παραγωγών (Farmers' Markets).                                          187

3.16.        Επισημάνσεις στο « Κεφάλαιο 4 » .                                                   189

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ.                                                                                       191

5.1   Ασφάλιση των Αγροτών                                                                                                     – Υπαγόμενοι και υπολογισμός των εισφορών.                                            191

5.2  Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι οι οποίοι υπάγονταν ( λόγω εισοδηματικών & πληθυσμιακών κριτηρίων )                                                          στην ασφάλιση του ΟΓΑ.                                                                     197

5.3  Αγρότες  που ταυτόχρονα έχουν και επιχειρήσεις φωτοβολταϊκών.      202

5.4  Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.             204

5.5  Υπολογισμός των Ασφαλιστικών Εισφορών των  Αγροτών                     206

5.6  Ελεύθεροι επαγγελματίες και Υπάλληλοι με αγροτικά εισοδήματα  (Παράλληλη ασφάλιση ) .                                                                                         210

5.7  Συνταξιούχοι που έχουν και αγροτικά εισοδήματα.                               220

5.8  Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών.                                                    226

5.9  Καθεστώς ασφάλισης έως 31/12/2016 [ Προγενέστερο καθεστώς ]     231

5.10          Φορολογική αναγνώριση της δαπάνης των ασφαλιστικών εισφορών του Αγρότη.                                                                                          234

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.                                                             235

6.1    Εργάτες γης  σε αγροτικές επιχειρήσεις που αμείβονται με το  σύστημα του « Εργοσήμου».                                                                                          235

6.2  Εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις που υπόκεινται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. ( τέως ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. ως Μισθωτοί - Ανειδίκευτοι Εργάτες  και « μετακλητοί τρίτων χωρών»)                                                                  240

6.3  «Υπάλληλοι» (οδηγοί, γεωπόνοι, υπάλληλοι, εργάτες συσκευασίας, αποθηκάριοι κλπ.)  σε αγροτικές επιχειρήσεις.                                             251

6.4  Αυτοαπασχολούμενοι Αγρότες  που ταυτόχρονα εργάζονται ως εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις ( όχι με την διαδικασία του εργοσήμου ) .      252

6.5  Αυτοαπασχολούμενοι Αγρότες  που ταυτόχρονα εργάζονται ως εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις (με την διαδικασία του εργοσήμου).                    256

6.6  Εργαζόμενοι σε παραγωγούς στις Λαϊκές Αγορές.                                  256

6.7  Απασχολούμενοι στη δακοκτονία, στη θηραματοπονία, στην υλοτομία, στην κοπή ξύλων, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, σταφιδεργάτες, καθώς και οι απασχολούμενοι σε άλλες δασονομικές υπηρεσίες, κ.λπ.                  257

6.8  Ασφάλιση Μελών και εργαζομένων Αγροτικών Συνεταιρισμών.            261

6.9  Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμού που αμείβονται.           262

7.     ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ                                                             «ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ » .                                              269

7.1    Γενικά.                                                                                                    269

7.2   Κατηγοριοποίηση των Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ανάλογα με  τον «Νομικό τύπο» με βάση την οποία ασκείται η αγροτική δραστηριότητα.     270

7.3  Κατηγοριοποίηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης                    272

7.4  Κατηγοριοποίηση της «Ευρωπαϊκής Ένωσης».                                      272

7.5  Κατηγοριοποίηση με βάση τον ΕΦΚΑ/Ο.Γ.Α.                                         273

7.6  Κατηγοριοποίηση με βάση το καθεστώς Φ.Π.Α                                     274

7.7  Κατηγοριοποίηση με βάση το καθεστώς Φορολογίας Εισοδήματος.   275

7.8  Κατηγοριοποίηση με βάση την τζίρο και ειδικές περιπτώσεις.             276

8.     «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ» ΚΑΙ  «ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Α.Δ )».                                              279

8.1   Εγγραφή στο « Φορολογικό Μητρώο»  και δήλωση « Μεταβολών».  279

8.2  «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας» ( ΚΑΔ )                                          287

8.3  Δικαιολογητικά που απαιτούνται για εγγραφή στο                                                    « Ειδικό καθεστώς» Φ.Π.Α  .                                                                289

8.4  Δικαιολογητικά που απαιτούνται για εγγραφή  στο   « Κανονικό καθεστώς» Φ.Π.Α  .                                                                                         290

8.5  «Αφανείς» ή «Ανένταχτοι » αγρότες                                                                            και  εγγραφή  στο   « Μητρώο»  .                                                          294

8.6  « Καθεστώς» Φ.Π.Α και «Κ.Α.Δ »  - Αναγραφή στο Έντυπο Ε3 .            295

9.     ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ( Φ.Π.Α )                                297

9.1    Κατηγορίες Αγροτών με βάση τον Φ.Π.Α.                                            297

9.2  Ποιοι θεωρούνται Αγρότες, αγροτικά προϊόντα,                                                       και υπηρεσίες, για τον Φ.Π.Α.                                                                  297

9.3  Η  ένταξη των Αγροτών σε κατηγορίες  Φ.Π.Α.                                      299

9.4  Υποχρεωτική Ένταξη στο «κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α »                        299

9.5  Ένταξη αγροτών στο «Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων»           308

9.6  Υποχρέωση Ένταξης στο «ειδικό καθεστώς»                                         311

9.7  Εγγραφή και Μεταβολές  στο « Φορολογικό Μητρώο»                        313

9.8  Δήλωση μετάταξης ΦΠΑ                                                                         317

9.9  Δηλώσεις ΦΠΑ αγροτών κανονικού καθεστώτος ( έντυπο Φ2 )

 και καταβολή του Φόρου.                                                                      317

9.10       Αγρότες του ειδικού καθεστώτος και  ΦΠΑ  (έντυπο Φ6)                 324

9.11       Αλιείς που έχουν ενταχθεί στο «κατ΄αποκοπή ποσό ΦΠΑ στους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας»                                                                      ( Ν. 2859/2000, άρθρο 40) .                                                        329     

9.12       Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μόνο ένα σκάφος κάτω των 6 μέτρων – Φ.Π.Α                                                                                                331

9.13       Συντελεστές Φ.Π.Α αγροτικών προϊόντων, εργασιών και εφοδίων. 332

9.14       Έκπτωση Φ.Π.Α εξόδων - ΦΠΑ καυσίμων.                                         347

9.15       Εκπτώσεις λόγω τζίρου – Φ.Π.Α.                                                        348

9.16       Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών, Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών.                                         348

9.17       Επιδοτήσεις/Αποζημιώσεις και PRORATA.                                        349

9.18       Αναστολή καταβολής του φόρου στην αγορά ή εισαγωγή καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού (ΚΥΑ Π.2869/1987).                                 350

9.19       Πωλήσεις μέσω παραγγελιοδόχων (εμπόρων ή αγροτικών συνεταιρισμών) και Φ.Π.Α                                                                                               351

9.20       Αυτοπαράδοση αγαθών και Φ.Π.Α                                                    354

10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).                                                                                  357

10.1        Λογιστικά αρχεία και στοιχεία.                                                         357

10.2       Λογιστικά Βιβλία και Στοιχεία - Αγρότες « ειδικού καθεστώτος ».   359

10.3       Λογιστικά Βιβλία  και Στοιχεία                                                                                     - Αγρότες « κανονικού καθεστώτος ».                                                     360

10.4       Λογιστικά Βιβλία  και Στοιχεία - Αλιείς του ειδικού, κατ’ αποκοπή, καθεστώτος Φ.Π.Α.                                                                      364

10.5       Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων.                                         365

10.6       Χρόνος, τόπος και χρόνος διαφύλαξης                                                                  των « λογιστικών αρχείων » .                                                                         366

10.7       Παραστατικά διακίνησης αποθεμάτων.                                            369

10.8       Τιμολόγιο πώλησης.                                                                           375

10.9       «Αυτοτιμολόγηση »                                                                            378

10.10   Πιστωτικό τιμολόγιο ή «Συμπληρωματικό» Τιμολόγιο.                     380

10.11   Απλοποιημένο τιμολόγιο                                                                   386

10.12   Συγκεντρωτικό τιμολόγιο.                                                                   388

10.13   Τιμολόγιο Αγοράς αγροτικών προϊόντων.                                          389

10.14   Εκκαθάριση (πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από τρίτο για λογαριασμό αγρότη παραγωγού).                                                                    390

10.15   Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο.                                                                      394

10.16   Είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων,                                                              οικονομικών ενισχύσεων.                                                                 396

10.17      Λαϊκή αγορά - «Ειδικό στοιχείο - Πράσινο τιμολόγιο»                   397

10.18   Χρήση προϊόντων της  «φυτικής παραγωγής» στην «ζωική παραγωγή », του ίδιου αγρότη/κτηνοτρόφου                                                                  397

10.19   «Ειδικό στοιχείο» πώλησης αγροτών του « ειδικού καθεστώτος»   398

10.20      Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. 400

10.21   Εκδιδόμενα παραστατικά στην περίπτωση έξοδών  των οποίων η πληρωμή γίνεται σε είδος (ανταλλαγή υπηρεσιών με αγαθά ).                               407

10.22   Χρόνος έκδοσης των Παραστατικών                                                  414

10.23    Έκδοση τιμολογίου σε περίπτωση                                                                        άρνησης έκδοσης από τον πωλητή.                                                   420

10.24   Αυθεντικότητα του τιμολογίου.                                                         420

10.25   Έννοια Υποκαταστήματος - επαγγελματικής εγκατάστασης             422

11.« ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»  ΑΤΟΜΙΚΩΝ                                ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ).                                                                                    425

11.1       Αγρότες του « Ειδικού Καθεστώτος Φ.Π.Α» και « Ε.Λ.Π».                426

11.2       Αγρότες του « Κανονικού Καθεστώτος Φ.Π.Α» και « Ε.Λ.Π».            428

11.3       Αγρότες και Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).                              433

12.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                                                         435

12.1       Ιστορική αναδρομή στην                                                                                   φορολογία των αγροτικών εισοδημάτων.                                         435

12.2       Πηγές εισοδημάτων και φορολογία αυτών.                                    442

12.2.1    Φορολογητέο εισόδημα και                                                                            κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων                                     442

12.2.2    Πράξεις της « επιχειρηματικής δραστηριότητας» που θεωρούνται « αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα  ».                             443

12.2.3    Συντελεστές φορολογίας των αγροτικών εισοδημάτων .                447

12.2.4    Φορολόγηση εσόδων αλιευτικών σκαφών – Ειδικό καθεστώς του Ν.27/1975.                                                                                        456

12.2.5    Συνεκμετάλλευση – «Κοινωνία» του Α.Κ  - Επίμορτη αγροληψία - Εισοδήματα από « μησιακά » .                                                           458

12.2.6    «Κοινωνία κληρονόμων»  – Περίπτωση θανάτου Αγρότη.              464

12.2.7    Κέρδη από πώληση των αγροτικών μηχανημάτων.                         467

12.2.8    Εισόδημα εργατών γης και τρόπος φορολόγησης.                          467

12.2.9    Εργασία τα μελών των Αγροτικών Συνεταιρισμών                                                προς τους συνεταιρισμούς                                                                    468

12.2.10                     Εισοδήματα από ακίνητα και τρόπος φορολόγησης.            469

12.3       Διαδικασία προσδιορισμού του φορολογητέου  αποτελέσματος και του φόρου εισοδήματος.                                                                             475

12.3.1     Ο υπολογισμός του αποτελέσματος ( κέρδους ή ζημίας )              475

12.3.2    Προετοιμασία για τον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος του Αγρότη στην πράξη.                                                                       475

12.4       Έσοδα Αγροτικής εκμετάλλευσης.                                                   477

12.4.1     Γενικά για τα «Έσοδα» .                                                                   477

12.4.2    Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων,                                                                       μιας «αγροτικής εκμετάλλευσης».                                                       477

12.4.3    Αγροτικές επιδοτήσεις ( τρόπος φορολόγησης )                             478

12.4.4    Αγροτικές αποζημιώσεις ( απαλλαγή φορολόγησης )                     488

12.4.5    Ιδιόχρηση ακινήτων.                                                                         488

12.4.6    Επιστροφή Ε.Φ.Κ Πετρελαίου.                                                          489

12.4.7    Επιστροφή Φ.Π.Α στους Αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος.           490

12.4.8    Συμπληρωματικά Τιμολόγια ή Πιστωτικά.                                       490

12.4.9    Έσοδα από διανομή «Πλεονάσματος» Συνεταιρισμού.                   492

12.4.10                     Πωλήσεις παγίων.                                                                  492

12.4.11                     Μεταβίβαση «Δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης».               492

12.4.12                     Σύνοψη Κατηγοριών  Εσόδων .                                              497

12.5       Έξοδα (Δαπάνες) της « Αγροτικής εκμετάλλευσης».                      499

12.5.1                Γενικά για τα έξοδα – Προϋποθέσεις έκπτωσης.                       499

12.5.2                Ασφαλιστικές εισφορές του Αγρότη στον ΟΓΑ.                         502

12.5.3                Αμοιβές εργατών με εργόσημο.                                                 502

12.5.4                Αμοιβές των μελών της αγροτικής εκμετάλλευσης.                  504

12.5.5                Αμοιβές εργατών με ΕΦΚΑ/Ι.Κ.Α.                                                505

12.5.6                Αγορές αγροτικών εφοδίων ( λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, κ.λπ ).                                                                              506

12.5.7                  Αγορές σπόρων και φυτών.                                                      506

12.5.8                Αγορές ζώων για αναπαραγωγή ή γαλακτοπαραγωγή και αγορές ζώων για εκτροφή και πώληση.                                                     506

12.5.9                Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ( όργωμα, ράντισμα, μηχανική  συλλογή καρπών,  κ.λ.π ) .                                                                    507

12.5.10            Αμοιβή «Κτηνίατρου εκτροφής»                                                507

12.5.11            Αμοιβές λογιστών, γεωπόνων, δικηγόρων και συμβούλων.     507

12.5.12            Έξοδα ενοικίων ακινήτων - Μισθωτήρια.                                   507

12.5.13            Μίσθωση μηχανημάτων.                                                            508

12.5.14            Ασφάλιστρα αγροτικής παραγωγής.                                          509

12.5.15            Τ.Π.Υ., από την εταιρεία που                                                                       συνέταξε την  δήλωση του Ο.Σ.Δ.Ε.                                        509

12.5.16            Ασφαλιστήρια  μηχανημάτων και                                                              αγροτικών μεταφορικών μέσων.                                         510

12.5.17            Δαπάνη αγοράς καυσίμων.                                                        510

12.5.18            Φορτηγό ιδιωτικής Χρήσης ( Φ.Ι.Χ )                                           512

12.5.19            Δαπάνη Ηλεκτρικού Ρεύματος.                                                  512

12.5.20            Δαπάνες άρδευσης - Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων                (ΤΟΕΒ)                                                                                      512

12.5.21            Ημερήσιο Τέλος παραγωγού πωλητή «Λαϊκών Αγορών»          512

12.5.22            Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ( παραγωγοί τσίπουρου )           513

12.5.23            Ενιαίος  Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων ( ΕΝ.Φ.Ι.Α )                     513

12.5.24            Τιμολόγια για μεταφορές προϊόντων, εφοδίων, κ.λ.π               513

12.5.25            Έξοδα ταξιδίων και μετακινήσεων.                                             513

12.5.26            Έξοδα των οποίων η πληρωμή γίνεται σε είδος.                        514

12.5.27            Διάφορα μικροέξοδα με «αποδείξεις λιανικής» ή « απλοποιημένα τιμολόγια »                                                                          514

12.5.28            Τόκοι και έξοδα τραπεζών.                                                         514

12.5.29            Αποσβέσεις παγίων.                                                                    515

12.5.30            Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.                                   515

12.5.31            Διάκριση μεταξύ «επαγγελματικών» και « προσωπικών» δαπανών [ Δαπάνη κινητών τηλεφώνων, δαπάνη Ε.Ι.Χ, κ.λπ )                        519

12.5.32            Χρήση μηχανήματων από την                                                                 «οικογενειακή αγροτική επιχείρηση».                                           520

12.5.33            Μερισμός των κοινών εξόδων της εκμετάλλευσης, μεταξύ «αγροτικής» και « επιχειρηματικής» δραστηριότητας.                         520

12.5.34            Παραστατικό για την δικαιολόγηση της αμοιβής « σε είδος» . 521

12.6       Πάγια στοιχεία και οι Αποσβέσεις αυτών.                                      522

12.6.1      Ορισμοί σχετικά με τα  πάγια περιουσιακά στοιχεία.                    522

12.6.2       Φορολογικές Αποσβέσεις.                                                             525

12.6.3    Φορολογικός χειρισμός της «χρηματοοικονομικής μίσθωσης»     531

12.6.4    Συντελεστής απόσβεσης φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.                                                                                      532

12.6.5    Διαχωρισμός της αξίας κτήσης του οικοπέδου από                                               την αξία του κτίσματος                                                                       534

12.6.6    Ιδιοπαραγόμενα πάγια - Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.            535

12.6.7    Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 41. « Γεωργία »                                   542

12.6.8    Μητρώο παγίων.                                                                               543

12.6.9    Παράδειγμα υπολογισμού αποσβέσεων.                                        543

12.6.10                     Απόσβεση επιδοτούμενων παγίων - Παράδειγμα.                544

12.6.11                     Πάγια στοιχεία κτηθέντα έως την 31/12/2013.                     545

12.6.12                     Πώληση παγίων.                                                                     548

12.6.13                     Αγορά αγροτεμαχίων : Λογιστική Καταχώρηση – Τεκμήριο Αγοράς  - Απαλλαγές φόρου μεταβίβασης.                                                            548

12.7       Αποθέματα - Απογραφή έναρξης και λήξης.                                   551

12.7.1     Γενικά.                                                                                                551

12.7.2    Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διενέργειας                                                      ή μη  απογραφής.                                                                         552

12.7.3    Η Έννοια των αποθεμάτων και η λογιστική                                                           τους παρακολούθηση.                                                                  553

12.7.4    Χρόνος προσδιορισμού της αξίας των αποθεμάτων.                        554

12.7.5    Επιμέτρηση ( Αποτίμηση) αποθεμάτων.                                            554

12.7.6    Επιμέτρηση ( Αποτίμηση) βιολογικών αποθεμάτων.                                    559

12.7.7    Δυνατότητα απαλλαγής των Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, από την διενέργεια απογραφής .                                                                                            564

12.7.8    Η αποτίμηση αποθεμάτων στην Φορολογία Εισοδήματος .             566

12.7.9    Προτεινόμενη διαδικασία και υπόδειγμα απογραφής .                   568

12.7.10                        Σύνταξη απογραφής για τις ανάγκες του                                                       Φ.Π.Α Μετάταξης.                                                                                    569

12.8       Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά                                                       ( «Λογιστικές διαφορές» )                                                                 574

12.8.1     Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά - « Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης ».                                                                            574

12.8.2      Υποχρέωση πληρωμών με τραπεζικό τρόπο.                                   586

12.8.3       Φ.Π.Α των τιμολογίων των Αγροτών.                                              588

12.8.4    Συμπλήρωση εντύπων για την «φορολογική αναμόρφωση» .         589

12.9       Προσδιορισμός του πληρωτέου   φόρου .                                        591

12.9.1    Φορολογική ζημιά και  δυνατότητα μεταφοράς της στα επόμενα φορολογικά έτη.                                                                                                           591

12.9.2    Φόρος κερδών χρήσης - Παρακρατήσεις φόρου -  Προκαταβολή φόρου εισοδήματος.                                                                                         593

12.9.3    Εισφορά αλληλεγγύης.                                                                       595

12.10   Έντυπα φορολογίας εισοδήματος.                                                    597

12.10.1                        Κωδικοί του Έντυπου Ε1, που αφορούν ιδιαιτέρως                                     τους αγρότες.                                                                                          597

12.10.2                        Κωδικοί του Έντυπου Ε3, που αφορούν ιδιαιτέρως                                     τους αγρότες.                                                                                          599

12.10.3                        Ταξινόμηση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους Κωδικούς του πίνακα Γ2, του Εντύπου Ε3.                                                                        616

12.11   Χρόνος και τρόπος υποβολής της  φορολογικής δήλωσης, εκκαθάριση  και πληρωμή του φόρου.                                                                         618

12.11.1                        Χρόνος και τρόπος υποβολής της  φορολογικής δήλωσης.  618

12.11.2                        Εκκαθάριση  και πληρωμή του φόρου.                                  620

12.12   Τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις – «Ετεροχρονισμός»                    επιδοτήσεων.                                                                            623

12.12.1                        Τροποποιητικές δηλώσεις λόγω «ετεροχρονισμού»                             των επιδοτήσεων.                                                                             623

12.12.2                        Επιδοτήσεις που  εισπράχθηκαν έως τις 31/12/2013 .         627

12.12.3                        Τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016                                                                        628

13.ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                                            629

13.1  Γενικά για την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας                                   629

13.2  Φορολογικές Δηλώσεις και πληροφορίες για εκμισθώσεις ακινήτων ( Έντυπο Ε2 και Πιν. Γ1 του εντύπου Ε3 ).                                                                  635

13.3  Συμφωνητικά Μίσθωσης Αγρών, «Α.Τ.ΑΚ» και  Δηλώσεις  «ΟΣΔΕ»     638

14       ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ                  ΕΛΕΓΧΟΥ                                                                             645

14.1  Υπολογισμός φόρου με βάση τα τεκμήρια.                                           645

14.2  Ειδικές περιπτώσεις  τεκμηρίων αγροτών ( δάνεια, αγορά αγροτεμαχίου, σύσταση ατομικής επιχείρησης ).                                                     649

14.3  Επιδοτήσεις και Αποζημιώσεις για την κάλυψη τεκμηρίων.                 653

14.4  Έμμεσες τεχνικές ελέγχου.                                                                     655

15         «ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ » ή «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»                                    ή « Μ.Υ.Φ »                                                                                      659

15.1  Γενικά για τις «Καταστάσεις  φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών »                                                                             659

15.2  Κατηγοριοποίηση των φορολογουμένων  που δηλώνουν                                     αγροτικά εισοδήματα.                                                                            661

15.3  «Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών» . Νομοθεσία – Ερμηνευτικές – Νομολογία.                                             663

15.4  Διάφορες περιπτώσεις καταχωρήσεων                                                 667

15.5  Πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό τρίτου                                            669

15.6  Αυτοτιμολόγηση - Ανάθεση τιμολόγησης                                             670

15.7  Είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων-οικονομικών ενισχύσεων              671

15.8  Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής                                                        672

16       ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  ΦΟΡΩΝ και ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ                                                                  673

16.1  Υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου.                                                        673

16.2  Παρακράτηση και απόδοση φόρου στις αμοιβές.                                674

16.3  Παρακράτηση και απόδοση φόρου στις αμοιβές εργαζόμενων.          679

16.4  Αμειβόμενοι με «απόδειξη δαπάνης» ή  « τίτλο κτήσης».                   681

16.5  «Τιμολόγια αγοράς » - Χαρτόσημο                                                        684

16.6  «Εισφορά Δακοκτονίας»                                                                        685

17.ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ                                                                   691

17.1          Υπόχρεοι και ποσό καταβολής.                                                          691

17.2          Η έννοια του Υποκαταστήματος, για την υποβολή του Τέλους Επιτηδεύματος.                                                                                  694

17.3          Μεταβατικό διάστημα απαλλαγής των αγροτών και των αλιέων.    696

18.ΔΗΛΩΣΗ Ε9 και ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                          ( ΕΝΦΙΑ )                                                                                 699

18.1          Δήλωση στοιχείων ακινήτων (  Έντυπο Ε9 ) - Περιουσιολόγιο.          699

18.2          ΕΝΦΙΑ – Κύριος και Συμπληρωματικός Φόρος.                                 705

18.3          Δήλωση του ΕΝΦΙΑ , Προθεσμίες πληρωμής και επιβολή τόκων και προστίμων.                                                                                711

18.4          Επισημάνσεις στο « Κεφάλαιο 18 » .                                                 713

19.ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΑΤΕΛΕΙΕΣ                                                            715

19.1          Καθεστώς λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)

19.2          Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης Οίνου.                                                 715

19.3          Επιστροφή  Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ. Κ.)  στους Αγρότες.715

19.4          Ατέλειες αλιευτικών σκαφών.                                                            724

20.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ                                    726

20.1          Φορολογικός  έλεγχος.                                                                       733

20.2          Φορολογικές Δηλώσεις                                                                                                 ( Αρχικές – Τροποποιητικές – Με Επιφύλαξη ) .                                           735

20.3          Πρόστιμα και προσαυξήσεις.                                                             735

20.4          Ενδικοφανή προσφυγή                                                                      737

20.5          Έγκλημα φοροδιαφυγής                                                                     740

21.ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  ( ΑΣ ) & ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.                                                                               751

21.1          Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Αγροτικών  Συνεταιρισμών   751

21.2          Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων                         συλλογικών φορέων.                                                                             759

21.3          Εισφορές σε Συνεταιρισμούς - Συνεταιριστικό κεφάλαιο                                          - Συνεταιρική μερίδα                                                                             764

21.4          Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έλεγχος .                  766

21.5          Η φορολογία των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) και των                                   μελών τους.                                                                                         770

21.6          Φορολογικές απαλλαγές των Αγροτικών Συνεταιρισμών.                782

21.7          Φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών των ΑΣ   ( που σχηματίστηκαν μέχρι και την 31/12/2013 ) .                                          783

21.8          ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών κ.λπ που προορίζονται για χρήση από τα μέλη τους.                                                                       787

21.9          Ειδικές Συλλογικές μορφές οργάνωσης ( Συλλογικοί φορείς )   .      791

21.10      « Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις».                                          795

22.ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ                                                                       801

22.1          Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ομάδων παραγωγών.            801

22.2          Τήρηση βιβλίων και Ειδικής Λογιστικής.                                            820

22.3          Φορολογία ομάδας παραγωγών.                                                       821

22.4          Επισημάνσεις στο « Κεφάλαιο 21 » .                                                 823

23     ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.                                                   825

23.1                                 Γενικά –  Η ανάγκη « Λογιστικής Οργάνωσης».                     825

23.2                                 « Λογιστική Οργάνωση» και «Διαχείριση ».                          828

23.3                                 Πηγές και τρόποι χρηματοδότησης.                                      829

23.4                                 Υπολογισμός του «πραγματικού» και όχι «φορολογικού αποτελέσματος»                                                                              831

23.5                                 «Κοστολόγηση» ( Προϋπολογισμός και Απολογισμός )        832

23.6                                 Επιδοτούμενα προγράμματα - Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.                                                                                      838

23.7                                 Διασφάλιση της ποιότητας - ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ                       839

23.8                                 Αγροτική Επαγγελματική Κατάρτιση και  Εκπαίδευση          842

24     ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ.                                                                                          843

24.1          Παράδειγμα 1 - Αγρότης «κατά κύριο επάγγελμα».                          843

24.2          Παράδειγμα 2 - Αγρότης  μη «κατά κύριο επάγγελμα».                   857

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ  ΕΞΟΔΩΝ «ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»