Κανόνες τήρησης λογιστικών αρχείων και τιμολόγησης στα ΕΛΠ

Τιμή:22.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 10/05/2018, Σελίδες 197

Ερωτήσεις προετοιμασίας για τον διαγωνισμός της ΑΑΔΕ

Το βάθος και η έκταση της ανάλυσης του βιβλίου, που απευθύνεται στον εφαρμοστή του νόμου, υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της εξεταστέας ύλης του προκηρυχθέντος διαγωνισμού της ΑΑΔΕ, με βάση την εμπειρία του παρελθόντος ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ. Με αυτά τα δεδομένα, προς υποβοήθηση της πληρότητας της προετοιμασίας των υποψηφίων, παρατίθενται στο τέλος του βιβλίου 32 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με πλήρη και τεκμηριωμένη επεξήγηση της ορθής απάντησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγικό σημείωμα................................................................................................................ 1

Κεφάλαιο 1: Πεδίο εφαρμογής ν. 4308/14 (ΕΛΠ) και μεγέθη οντοτήτων

1.1Εισαγωγή................................................................................................................................ 4

1.2 Γενικά περί πεδίου εφαρμογής των ΕΛΠ.............................................................................. 4

1.3 Υπαγόμενοι στο σύνολο των ΕΛΠ – οντότητες Οδηγίας 2013/34/ΕΕ.................................. 6

1.4 Υπαγόμενοι στο σύνολο των ΕΛΠ - εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας............... 7

1.5 Τεκμήρια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.............................................................. 8

1.6 Υποκείμενοι στο σύνολο των ΕΛΠ – ευρύτερος δημόσιος τομέας.................................... 13

1.7 Υποκείμενοι μόνο στις διατάξεις για λογιστικά αρχεία και τιμολόγηση............................ 15

1.7.1 Μερικώς υποκείμενοι λόγω εφαρμογής ΔΛΠ/ΔΠΧΑ.................................................. 15

1.7.2 Μερικώς υποκείμενοι λόγω εφαρμογής λογιστικού πλαισίου του δημοσίου........... 18

1.8 Μη υποκείμενοι στα ΕΛΠ που υπάγονται σε φόρο εισοδήματος – άρθρο 39.................. 18

1.9 Κατηγορίες μεγέθους οντοτήτων....................................................................................... 22

 

Κεφάλαιο 2: Κανόνες τήρησης λογιστικών αρχείων

2.1 Εισαγωγή............................................................................................................................ 36

2.2 Λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία........................................................................... 36

2.2.1 Έννοια λογιστικού συστήματος και λογιστικών αρχείων............................................ 36

2.2.2 Βασικές αρχές τήρησης λογιστικών αρχείων............................................................. 38

2.2.3 Περί σχεδίου λογαριασμών........................................................................................ 40

2.2.4 Διπλογραφικό και απλογραφικό λογιστικό σύστημα.................................................. 44

2.3 Ειδικές περιπτώσεις ένταξης σε διπλογραφικό σύστημα.................................................. 55

2.4 Άλλα λογιστικά αρχεία........................................................................................................ 64

2.5 Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος............................................................. 71

2.5.1 Βασικοί κανόνες διασφάλισης αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος.................. 71

2.5.2 Τεκμηρίωση – παραστατικά διακίνησης αγαθών...................................................... 90

2.6 Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων.......................................................................... 99

2.7 Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων........................................................................................ 103

2.8 Ειδικές απλοποιήσεις και απαλλαγές απογραφής αποθεμάτων..................................... 105

2.8.1 Απλοποιήσεις, απαλλαγές και ρυθμίσεις του άρθρου 30....................................... 105

2.8.2 Απλοποιήσεις και απαλλαγές της ΠΟΛ 1019/2015.................................................. 112

 

Κεφάλαιο 3: Τιμολόγηση

3.1 Τιμολόγηση χονδρικών πωλήσεων................................................................................... 122

3.1.1 Εισαγωγή στην τιμολόγηση...................................................................................... 122

3.1.2 Τιμολόγιο πώλησης................................................................................................... 122

3.1.3 Περιεχόμενο τιμολογίου πώλησης........................................................................... 130

3.1.4 Απλοποιημένο τιμολόγιο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο............................................ 133

3.1.5 Παραστατικά πώλησης αγρότη του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ............................... 134

3.1.6 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου...................................................................................... 136

3.1.7 Λογιστικές και φορολογικές πτυχές της τιμολόγησης.............................................. 159

3.1.8 Πιστωτικό τιμολόγιο claw-back φαρμακευτικών εταιρειών..................................... 162

3.2 Τιμολόγηση λιανικών πωλήσεων..................................................................................... 163

3.2.1 Παραστατικά λιανικής πώλησης.............................................................................. 163

3.2.2 Χρόνος έκδοσης παραστατικών λιανικής πώλησης................................................. 170

3.2.3 Απαλλαγές από τη χρήση φορολογικών μηχανισμών – ΠΟΛ 1002/2015................ 172

3.2.4Παραστατικό φόρου διαμονής του άρθρου 53 του ν.4389/2016............................. 177

3.3 Λοιπά ζητήματα τιμολόγησης.......................................................................................... 178

3.3.1 Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο.............................................................................................. 178

3.3.2 Αυθεντικότητα τιμολογίου........................................................................................ 181

Παράρτημα: Επιλεγμένες ερωτήσεις για το διαγωνισμό της ΑΑΔΕ (2018)

Μέρος Α: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής............................................................................ 186

Μέρος Α: Επεξηγηματικές απαντήσεις.................................................................................. 197