ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2018

Τιμή:75.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 02/02/2018, Σελίδες 890

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

1.    Περί ΑΕ κωδικοποιημένος σύμφωνα με τους Ν. 4324,Ν.4378, Ν.4387,Ν.4441,Ν.4472, και Ν.4474: Γενικές διατάξεις. Ίδρυση, οργάνωση, εκπροσώπηση. Γενικές συνελεύσεις – ακυρότητα αποφάσεων. Δημοσιότητα ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Λύση εταιρείας – εκκαθάριση. Μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.. Συγχώνευση Α.Ε. με απορρόφηση ή με σύσταση νέας εταιρείας. Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας-Βιβλία, Ισολογισμός και διάθεση κερδών. Κρατική εποπτεία. Προτυποποιημένο κατασταστικό.

2.    Εταιρείες Περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) : Γενικές διατάξεις, Σύσταση, Οργάνωση & Δοίκηση της εταιρείας. Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης. Μετατροπή εταιρειών σε ΕΠΕ. Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Απογραφή και ισολογισμός. Διάλυση και εκκαθάριση. Προτυποποιημένο καταστατικό.

3.    Ναυτιλιακές Εταιρείες : Ναυτιλιακή εταιρεία πλοίων αναψυχής. Ιδρυση- Κεφάλαιο- Μετοχές- Διοικητικό Συμβούλιο- Γενική Συνέλευση. Βιβλία, Ισολογισμός και διάθεση κερδών. Λύση – Εκκαθάριση. Φορολογικές διατάξεις που αφορούν τα επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής. Επιβολή φόρου και έκτακτης εισφοράς.

4.    Εξωχώριες Εταιρείες, Κυπριακές και Αλλοδαπές Εταιρείες : Ερμηνεία των διατάξεων του Ν.3091. Ειδικός φόρος επί των ακινήτων. Απαγόρευση σύναψης Δημοσίων έργων. Αναγκαστικός νόμος υπ’ αριθμ 89 περί εγκαταστάσεως στην Ελλάδα Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών.

5.    Αφανής Εταιρεία : Λύση Αφανούς εταιρείας, Αδικαιολόγητος πλουτισμός διαχειρηστή Αφανούς Εταιρείας. Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων περι αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις σε κοινωνίες και κοινοπραξίες.

6.    Δικηγορικές Εταιρείες: Ίδρυση Δικηγορικής Εταιρείας- Έδρα – Υποκαταστήματα- Νομική προσωπικότητα- Εταιρική επωνυμία. Καταστατικό και διαδικασία έγκρισής του. Διαχείρηση & εκπροσώπηση- Εισφορές- Εταιρικές μερίδες- Διάρκεια εταιρείας- Λύση & εκκαθάριση.

7.    Ι.Κ.Ε : Ίδρυση-Διαχείριση και εκπροσώπηση εταιρείας. Εταιρικά μερίδια & εισφορές εταιρείας. Γενικές Συνελεύσεις εταίρων και Αποφάσεις, Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις- Διανομή κερδών-Έλεγχος- Μετατροπή ΕΠΕ σε ΙΚΕ.

8.    Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες : Σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας. Προσδιορισμός μηνιαίων αποτελεσμάτων για κάθε μέλος τους. Νόμος 383: Περί διενέργειας εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγά αυτοκίνητα ΔΧ και άλλων διατάξεων. Διάλυση μεταφορικών επιχειρήσεων.

9.    Ευρωπαϊκή Εταιρεία : Πλαίσιο ρυθμίσεων για τη σύσταση και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας, Σύσταση με συγχώνευση- Μετατροπή εταιρείας σε  Ευρωπαϊκή εταιρεία- Δυαδικό σύστημα-Μονιστικό σύστημα- Κοινές διατάξεις.

10.  Αστικές Κερδοσκοπικές & Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες : Αστικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αστικές Κερδοσκοπικές εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών- Πιστωτικά Ιδρύματα. Εποπτεία σε Ενοποιημένη βάση. Ειδικές διατάξεις για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

11.  Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

12.  Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβαλλοντος για τις Στρατηγικές & Ιδιωτικές Επενδύσεις & Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα : Επιτάχυνση της διαδικασίας Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων – Βελτίωση του Θεσμικού Πλαισίου.

Τέλος, σε ειδικό παράρτημα παρατίθενται, ως ορίζει η Νομοθεσία, οι νέες μορφές εταιρειών που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυτές είναι :

·         Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακείου

·         Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

·         Εταιρείες Πρακτορίας Επιχειρηματικών απαιτήσεων

Επίσης περιλαμβάνει τον Κώδικα εταιρικής Διακυβέρνησης για Εισηγμένες Εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

*      Δομή και περιεχόμενο του Κώδικα- Ερμηνευτική προσέγγιση.

*      Το ΔΣ & τα μέλη του- Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ.

*      Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ.

*      Ανάδειξή υποψηφίων μελών του ΔΣ- Λειτουργία και αξιολόγηση ΔΣ.

*      Σύστημα εσωτερικού ελέγχου- Αμοιβές- Σχέσεις με τους Μετόχους- Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

*      Τέλος περιλαμβάνει τον Πτωχευτικό Κώδικα Ν.4446.

*      Παρέχεται Δωρεάν Ηλεκτρονική Ενημέρωση

 

Ένας τόμος με CD-ROM

 

ISBN 978-618-83588-0-5