Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Τιμή:50.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 29/01/2018, Σελίδες 746

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
H ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
1.1 Γενικά περί απογραφής ins επιχειρηματικής (ή επαγγελματία) περιουσίας 49
1.1.1 Οι φάσεις της ζωής της επιχείρησης 49
1.1.2 H διαχειριστική (ή εταιρική) χρήση ή φορολογικό έτος 49
Το φορολογικό έτος - Χρόνος κτήσης εισοδήματος 49
1.1.3 Απογραφή ενάρξεως 50
Πρώτη εταιρική χρήση 50
Απογραφή έναρξης 50
1.1.4 Απογραφή λήξεως 50
1.1.5 Φορολογικό έτος - Χρόνος κτήσης εισοδήματος 51
Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 51
Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που μετασχηματίζονται 51
Ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 53
Θυγατρικές αλλοδαπών μητρικών 53
- Συνδεδεμένη εταιρεία της ημεδαπής επιχείρησης 54
- Υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης 54
Ο φόρος εισοδήματος του Ν. 4172/2013 επιβάλλεται στα εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού έτους 54
Χρόνος κτήσης εισοδήματος 54
Γενικός κανόνας για το χρόνο κτήσης εισοδήματος 54
- Προϋποθέσεις για να υπαχθεί το εισόδημα σε φόρο 54
- Έχει εκδοθεί το παραστατικό αλλά το έσοδο δεν έχει καταστεί δεδουλευμένο (απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας) 55
Είσπραξη από μισθωτό καθυστερούμενων αποδοχών 56
1.1.6 Αλλαγή φορολογικού έτους 56
Εναρξή ή παύση εργασιών ή δραστηριοτήτων στη διάρκεια του φορολογικού έτους 56
1.1.7 Σύνδεση των φάσεων της ζωής της επιχείρησης με τις απογραφές (ενάρξεως και λήξεως) 56
1.2 Εννοια επιχειρηματικής ή επαγγελματικής περιουσίας
- Προσδιορισμός οικονομικού αποτελέσματος 57
- Λογαριασμοί τάξεως 58
1.3 Σκοπός της απογραφής και εργασίες με τις οποίες επιτυγχάνεται 60
1.4 Προετοιμασία για την απογραφή 60
- Οργάνωση 60
- Τα αποθέματα τοποθετούνται σωστά 61
- Ακατάλληλα και ελαττωματικά 61
- Αποθέματα τρίτων 61
- Απογραφή μερισμάτων πληρωτέων 61
- Απογραφή απαιτήσεων από Ελληνικό Δημόσιο 63
- Απογραφή οφειλόμενων μισθών 63
1.5 Πραγματοποίηση απογραφής 64
1.5.1 Αναγνώριση των στοιχείων της επαγγελματικής περιουσίας 64
1.5.2 Καταμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων 64
Μονάδα μετρήσεως 65
Πρωτόκολλα καταμέτρησης 65
Διαφορές απογραφής 65
Αρχειοθέτηση πρωτοκόλλων καταμέτρησης 65
1.5.3 Αποθέματα μη δεκτικά απογραφής 66
1.6 Επεξεργασία απογραφέντων στοιχείων 66
1.6.1 Επεξεργασία καταστάσεων απογραφής αποθεμάτων 66
1.6.2 Επεξεργασία στοιχείων συμφωνίας με χρεώστες και πιστωτές 67
1.6.3 Επεξεργασία πρωτοκόλλων καταμέτρησης αξιών 67
1.6.4 Επεξεργασίας επιστολών δικηγόρων 68
Πληροφορίες σχετικά με την κυριότητα των ακινήτων και τα εμπράγματα βάρη αυτών 68
Πληροφορίες σχετικά με τις αγωγές της επιχείρησης κατά τρίτων 68
Πληροφορίες σχετικά με τις αγωγές των τρίτων κατά της επιχείρησης 68
Πληροφορίες σχετικά με τις αξίες που τους έχουν δοθεί για είσπραξη 69
1.6.5 Σε ποιές περιπτώσεις οι διαφορές απογραφής χαρακτηρίζουν τα βιβλία της επιχείρησης ως ανακριβή 69
1.6.6 Λογιστικοποίηση διαφορών απογραφής 73
1.7 Καταγραφή της επαγγελματικής περιουσίας 74
1.7.1 Γενικά 74
1.7.2 Πάγια περιουσιακά στοιχεία 74
H επιχείρηση δεν τηρεί μητρώο παγίων 74
H επιχείρηση τηρεί μητρώο παγίων 79
Μητρώο παγίων - Βιβλίο επενδύσεων 81
Χρόνος ενημέρωσης 83
1.7.3 Έπιπλα και σκεύη 84
1.7.4 Αποθέματα 84
1.7.5 Μετοχές, ομολογίες και λοιπά χρεόγραφα 84
1.7.6 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 85
1.7.7 Περιουσιακά στοιχεία κυριότητας τρίτων 86
1.7.8 H επαγγελματική περιουσία πρέπει να απογραφεί αναλυτικά 88
1.7.9 Xρησιμοποίηση κωδικών αριθμών 89
1.8 Aποτίμηση της επαγγελματικής περιουσίας 90
1.8.1 Γενικά 90
1.8.2 Αρχές και κανόνες αποτίμησης 90
Αρχή σαφήνειας 90
Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της επιχείρησης ή αρχή του
going concer 91
Αρχή της τιμής κτήσεως ή κόστους παραγωγής 91
Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων ή αρχή του δουλευμένου 92
Αρχή της σύνεσης ή συντηρητικότητας 92
- Σύνεση (prudence) στην επιμέτρηση των στοιχείων 92
- Υποχρέωση αναγνώρισης όλων των αρνητικών προσαρμογών αξιών, ανεξάρτητα του εάν το αποτέλεσμα της περιόδου είναι κέρδος ή ζημία 93
Αρχή της χωριστής αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και
του παθητικού 93
Αρχή της συμφωνίας του ισολογισμού ανοίγματος με τον ισολογισμό κλεισίματος της προηγουμένης χρήσεως 93
Αρχή της εύλογης παρουσίασης 93
Παρέκκλιση από τις άνω αρχές 94
1.8.3 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων - Διορθώσεις λαθών 94
Λογιστικές πολιτικές 94
Αρχή της πάγιας εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών 94
Αλλαγή των λογιστικών πολιτικών 94
Λάθη 95
Μεταβολή λογιστικής πολιτικής 95
Διόρθωση λογιστικών πολιτικών και λαθών 95
Λογιστική εκτίμηση 97
Η αναγνώριση της επίπτωσης από μεταβολές λογιστικών πολιτικών
και διόρθωση λαθών προηγούμενων χρήσεων 97
1.9 Χρόνος πραγματοποίησης των εργασιών της απογραφής 97
Χρόνος πραγματοποίησης της φυσικής απογραφής 97
H οντότητα εφαρμόζει έμμεσες τεχνικές 98
Χρόνος ολοκλήρωσης απογραφής αποθεμάτων 98
Ηλεκτρονικός φάκελος ελέγχου 98
1.10 Συνέπειες από τη λανθασμένη κατάρτιση απογραφής 100
1.10.1 Φορολογικές συνέπειες - Ανεπάρκεια και ανακρίβεια στο βιβλίο απογραφών 100
1.10.2 Συνέπειες από τον εμπορικό νόμο 2190/1920 106
1.11 Λογιστικές εγγραφή στην αρχή και στο τέλος κάθε χρήσεως 106
Αρχή της συνέχειας του ισολογισμού 106
Άνοιγμα βιβλίων νέας χρήσεως 106
Κλείσιμο βιβλίων χρήσεως 107
1.12 Υποδείγματα σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 107
1.13 Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων από το αρμόδιο όργανο 107
1.14 Διαφύλαξη του βιβλίου απογραφών 108
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
2.1 Απογραφή αποθεμάτων 109
2.1.1 Γενικά 109
Έννοια είδους αποθέματος 109
2.1.2 Απογραφή αποθεμάτων με τη μέθοδο της διαρκούς ή κυλιόμενης απογραφής 110
H μέθοδος κλειστής αποθήκης 110
2.1.3 Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας των αποθεμάτων 110
H μέθοδος της λιανικής τιμής 110
Χρήση στατιστικών μεθόδων 111
Προσεγγιστικές τεχνικές σε παρεμφερή αποθέματα 111
2.2 Απογραφή αποθεμάτων ευρισκομένων σε χώρους εκτός του κεντρικού καταστήματος ή της έδρας 112
2.2.1 Δήλωση αποθηκευτικών χώρων 112
2.2.2 Απογραφή αποθεμάτων κατά αποθηκευτικό χώρο 112
2.3 Απογραφή αποθεμάτων υποκαταστημάτων 113
2.3.1 Έννοια υποκαταστήματος 113
2.3.2 Υποκαταστήματα που τηρούν βιβλία από τα οποία εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα 115
2.3.3 Υποκαταστήματα που τηρούν βιβλία από τα οποία δεν εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα 119
2.3.4 Υποκατάστημα που λειτουργεί στον ίδιο νομό με την έδρα και στο ίδιο νησί 121
2.3.5 Υποκατάστημα που λειτουργεί σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλ. από την έδρα 123
2.4 Απογραφή αποθεμάτων αποθηκευτικών χώρων 124
Συστέγαση εγκαταστάσεων στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο 127
2.5 Απογραφή αποθεμάτων που αποστέλλονται σε τρίτους 129
Πρόσκαιρες εγκαταστάσεις 130
2.6 Λογιστικοποίηση διαφορών απογραφής αποθεμάτων 131
2.7 Μηχανογραφική ενημέρωση του βιβλίου απογραφών 131
MEPOΣ ΔEYTEPO
AΠOTIMHΣH TΩN ΠEPIOYΣIAKΩN ΣTOIXEIΩN πΗΣ ΕΠΜΕ^ΗΣΗΣ
^ΦΑΛΑΙΟ 3
AΠOTIMHΣH ENΣΩMATΩN AKINHTOΠOIHΣEΩN
3.1 Περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πάγιο ενεργητικό 132
3.2 Αποτίμηση ενσώματων ακινητοποιήσεων 132
3.2.1 Βάσει των διατάξεων των Ε.Λ.Π 132
- Κανόνες επιμέτρησης ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Άρθρο 18, Ν. 4308/2014 135
3.2.2 Βάσει των διατάξεων του φορολογικού νόμου 139
3.2.3 Επιβάρυνση του κόστους κτήσης με τόκους 140
3.3 Αναπροσαρμογή αξίας παγίων 141
3.3.1 Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας 141
α) Μέχρι 31.12.2014 βάσει του Ν. 2065/1992 141
β) Αποτίμηση (ή επιμέτρηση) ενσώματων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων μετά την αρχική αναγνώριση βάσει των Ε.Λ.Π 142
Αποτίμηση στο κόστος κτήσης 143
Αποτίμηση στην εύλογη αξία 143
i) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 144
ii) Επενδυτικά ακίνητα 145
γ) Παράδειγμα επιμέτρησης στην εύλογη αξία ακινήτου βάσει των
Ε.Λ.Π 145
3.3.2 Αποτίμηση και αναπροσαρμογή της ακίνητης περιουσίας βάσει
των Δ.Λ.Π 155
3.3.2.1 Γενικά 155
3.3.2.2 Μέθοδοι αναπροσαρμογής των παγίων 155
3.3.2.3 Εμφάνιση της υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων 157
- Πότε κεφαλαιοποιούνται ή διανέμονται οι «Διαφορές
από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στη εύλογη αξία» 158
- Αναβαλλόμενη φορολογία επί της υπεραξίας από την
επιμέτρηση στην εύλογη αξία 158
3.3.2.4 Φορολογία υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξία5 με βάσει τα Δ.Λ.Π 159
H εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία:
α) Με βάση τις αρχές των Δ.Λ.Π 159
β) Με βάση τις αρχές της φορολογικής νομοθεσίας 160
3.3.2.5 Εταιρείες υπαγόμενες στα Δ.Λ.Π. δεν αναπροσαρμόζουν
τα ακίνητα βάσει του Ν. 2065/1992 161
3.3.2.6 Διαφορές αναπροσαρμογής σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων 161
3.3.3. Γενικά περί του φόρου υπεραξίας αναπροσαρμογής των ακινήτων 162
3.3.3.1 Βάσει του άρθρου 24, Ν. 2065/1992 162
3.3.3.2 Βάσει των Ε.Λ.Π 162
- Λογισμός αναβαλλόμενης φορολογίας επί του ποσού
της υπεραξίας 162
- Μεταφορά υπεραξίας στα αποτελέσματα χρήσεως 164
- Υπολογισμός φόρου εισοδήματος 166
3.4 Απομείωση αξίας ενσώματων ακινητοποιήσεων 166
3.5 Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων 169
3.5.1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 169
3.5.2 Γενικές αρχές λογισμού των αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων 170
3.5.3 H διενέργεια αποσβέσεων κάθε έτος είναι υποχρεωτική 173
- Μη διενέργεια αποσβέσεων τις προηγούμενες χρήσεις 174
3.5.4 Οι φορολογικές αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τους νόμιμους
συντελεστές 174
3.5.4.1 Διατάξεις που ισχύουν από 1.1.2015 174
Οι συντελεστές των λογιστικών αποσβέσεων καθορίζονται από τη διοίκηση της επιχείρησης και όχι από τη φορολογική νομοθεσία 174
Μαθηματικοί τύπου προσδιορισμού των συντελεστών απόσβεσης 175
Υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας και της ωφέλιμης
διάρκειας ζωής 176
Διόρθωση υπολειμματικής αξίας κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής των Ε.Λ.Π 177
3.5.4.2 Διατάξεις που ισχύουν από 1.1.2014 και μετά για τις φορολογικές αποσβέσεις 177
- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων των αιολικών πάρκων
και των φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 180
3.5.5 Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων φορολογικά εφαρμόζεται η μέθοδος της σταθερής απόσβεσης 180
Φορολογικές αποσβέσεις 180
Λογιστικές αποσβέσεις 180
3.5.6 Καταχώρηση των αποσβέσεων στα λογιστικά βιβλία 181
3.5.7 Ο υπολογισμός των αποσβέσεων γίνεται από τη στιγμή που το πάγιο
χρησιμοποιείται από αυτόν που έχει την κυριότητα 181
3.5.8 Για τα πάγια που παραμένουν σε αδράνεια δεν υπολογίζονται φορολογικές αποσβέσεις 181
Πάγια που λειτουργούν περιοδικά ή εποχιακά 181
Διακοπή λειτουργίας των παγίων λόγω συντήρησης 183
Χρησιμοποίηση των παγίων από τρίτους (πρατήρια) 184
Επιχείρηση που λειτουργεί συνεχώς και πραγματοποιεί μερικά έσοδα
(κονσερβοποιεία, ξενοδοχεία κ.λπ.) 186
- Πάγια που λειτουργούν περιοδικά 187
3.5.9 Αναλυτική καταχώρηση των παγίων και των αποσβέσεων στην απογραφή 187
3.5.10 Τα πάγια στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση πρέπει να ανήκουν
κατά κυριότητα στην επιχείρηση 188
3.5.11 Οι τακτικές αποσβέσεις πρέπει να επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος 188
3.5.12 Απόσβεση παγίων νέων επιχειρήσεων 189
3.5.12.1 Από 1.1.2014 (άρθρο 24, παρ. 6, Ν. 4172/2013) 189
3.5.12.2 Την 31.12.2013 (άρθρο 3, παρ. 22, Ν. 4110/2013) 190
3.5.12.3 Μέχρι 31.12.2012 190
3.5.13 Ειδικά θέματα αποσβέσεων 191
Καταστήματα εξυπηρετήσεως του κοινού 191
Απόσβεση οριζοντίων ιδιοκτησιών (διαμερίσματα, γραφεία κ.λπ.) 191
Εμπορεύματα που αποκτούν την ιδιότητα του πάγιου στοιχείου 194
Επιχειρήσεις παραγωγής νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και
τεχνητό βαμβάκι 195
Αποσβέσεις επικίνδυνων εγκαταστάσεων και πολεμικών ειδών 195
Προμήθεια παγίων από κατοίκους κρατών μη συνεργάσιμων ή που
υπόκεινται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς 195
Αποσβέσεις ιδιοκατασκευαζόμενων χώρων ψυχαγωγίας 196
3.5.14 Ενσώματες ακινητοποιήσεις που αποσβένονται 100% 196
Απόσβεση παγίων αξίας μέχρι 1.500 ευρώ 196
Εργαλεία 197
Ανταλλακτικά 197
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικά 198
Καλούπια 198
3.5.15 Αποσβέσεις μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων 198
Μετασχηματισμοί βάσει των άρθρων 52 και 54 , Ν. 4172/2013 198
Μετασχηματισμός βάσει του N. 2190/1920 201
Μετασχηματισμός βάσει του Ν.Δ. 1297/1972 201
Μετασχηματισμός βάσει του Ν. 2166/1993 203
Νέες επιχειρήσεις 204
Μέθοδοι απόσβεσης 205
3.5.16 Θέματα προς κατανόηση της αναβαλλόμενης φορολογίας επί αποσβέσεων 205
3.5.16.1 Γενικά 205
- Η έννοια των λογιστικών διαφορών 206
- Προσωρινή διαφορά (temporary difference) 207
- Παρακολούθηση των διαφορών μεταξύ λογιστικής και
φορολογικής βάσης 207
3.5.16.2 Σκοπός της Λογιστικής της αναβαλλόμενης φορολογίας 208
3.5.16.3 Η διάταξη των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 209
3.5.16.4 Η λογιστική της αναβαλλόμενης φορολογίας εισάγεται σε
καθαρά προαιρετική βάση από το N. 4308/2014 210
3.6 Μεταβολές παγίων στοιχείων 213
3.6.1 Αναφορά στο προσάρτημα 213
3.7 Αυξήσεις παγίων 213
Αγορές παγίων 213
Hμιτελή ιδιοπαραγόμενα πάγια 214
Ιδιοκατασκευές παγίων 214
Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων 214
Πάγια που αποκτήθηκαν από δωρεάν παραχώρηση 214
Κτίσματα ανεγερθέντα από τρίτους σε γήπεδο του εκμισθωτή 214
Αξία κτήσεως κτιρίου ανεγερθέντος επί αντιπαροχή 215
Αγορά δώματος οικοδομής και δικαιώματος οικοδομήσεως 216
Ρύθμιση αυθαιρέτου 216
3.8 Μειώσεις παγίων 216
3.8.1 Εκποίηση ακινήτων 216
Εκποίηση εδαφικών εκτάσεων 216
Εκποίηση κτιρίων 217
Κέρδος από πώληση περιουσιακού στοιχείου και επαναμίσθωση
(Sale and lease back) 217
Τιμή πωλήσεως ακινήτων κατά το φορολογικό νόμο 218
Απαλλοτρίωση ακινήτου 219
3.8.2 Εκποίηση μηχανημάτων και λοιπών παγίων 220
Λογιστικός χειρισμός 220
Φορολογικές υποχρεώσεις 220
Απαλλαγή από τη φορολογία του κέρδους από πώληση μηχανημάτων ή βιομηχανικών εν γένει εγκαταστάσεων 221
Κέρδος από πώληση αυτοκινήτου 221
3.8.3 Καταστροφή παγίων 222
Γενικά 222
Φ.Π.Α 222
Ζημίες από σεισμό κτιρίων και μηχανημάτων ιδιοκτησίας της επιχείρησης 223
Ζημίες από σεισμό σε μισθωμένα μηχανήματα 223
3.8.4 Κατεδάφιση κτιρίου 224
3.8.5 Λοιπές μεταβιβάσεις 225
Μεταβίβαση συντελεστή δόμησης 225
Εισφορά λόγω επεκτάσεως σχεδίου πόλεως 227
Δωρεά οικοπέδου σε Δήμο με αντάλλαγμα 227
3.9 Επιχορήγηση παγίων 228
Λογιστική απεικόνιση των ποσών των επιχορηγήσεων του Ν. 3299/2004 232
3.10 Ονομαστικοποίηση μετοχών 233
3.11 Κτηματικές εταιρείες 233
Έννοια κτηματικών εταιρειών 233
Έννοια αστικών και αγροτικών ακινήτων 234
Πότε υπάρχει εκμετάλλευση αστικού ακινήτου 234
Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων 234
3.12 Αναφορά στο προσάρτημα εμπραγμάτων ασφαλειών που χορηγήθηκαν σε ενσώματες ακινητοποιήσεις 235
3.13 Αναφορά στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου των ακινήτων της εταιρείας 235
3.14 Αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων από ανώνυμη εταιρεία όταν οι πωλητές
είναι μέλη της διοικήσεώς της 235
3.15 Η χρηματοδοτική μίσθωση 236
3.15.1 Η έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα 236
3.15.2 Περί Χρηματοδοτικής μίσθωσης 238
3.15.2.1 Γενικά 238
3.15.2.2 Αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης 238
3.15.3 Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης 240
3.15.4 Η λογιστική των μισθώσεων (χρηματοδοτικής και λειτουργικής) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 241
3.15.4.1 Χρηματοδοτική μίσθωση 241
- Η λογιστική του μισθωτή 241
- Η λογιστική του εκμισθωτή 244
- Ο κατασκευαστής ή έμπορος μισθώνει περιουσιακά
στοιχεία με χρηματοδοτική μίσθωση 244
3.15.4.2 Λειτουργική μίσθωση 245
3.15.5 Πώληση και επαναμίσθωση (Sale and Lease Back) 245
3.15.5.1 Η λογιστική βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. 245
3.15.5.2 Η φορολογική μεταχείριση υπεραξίας 246
3.15.6 Οι πολύ μικρές οντότητες αντιμετωπίζουν λογιστικά όλες τις συμβάσεις μίσθωσης, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία 248
3.15.7 Φορολογική έκπτωση μισθωμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης (άρθρο 24, Ν. 4172/2013) 248
3.15.8 Φορολογική έκπτωση μισθωμάτων συμβάσεων που έχουν συναφθεί
πριν την 01.01.2014 251
3.15.9 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις του φορολογικού νόμου (παρ. 2 του άρθρου 24, του Ν. 4172/2013) για να χαρακτηρισθεί μια σύμβαση ως
χρηματοδοτικής μίσθωσης 253
3.16 Αποτίμηση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 256
3.16.1 Κόστος κτήσης ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου (ενσώματου ή βιολογικού) 256
3.16.2 Κοστολογική οργάνωση γεωργικών επιχειρήσεων 256
α) Περίοδος ανάπτυξης βιολογικών παγίων (αγελάδων γαλακτοπαραγωγής) 256
β) Περίοδος παραγωγής γάλατος 257
3.16.3 Παράδειγμα
3.16.3.1 Δεδομένα 258
3.16.3.2 Λογιστικές πολιτικές 259
3.16.3.3 Απάντηση 260
3.16.3.4 Διευκρινίσεις 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
4.1 Εμφάνιση στις οικονομικές καταστάσεις των εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα 265
Σύσταση επικαρπίας 266
Δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων 266
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΕΓΕΡΘΕΝΤΩΝ
ΕΠΙ ΓΗΠΕΔΩΝ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
5.1 Οικοδόμηση πάνω σε ξένο έδαφος 268
5.2 Σύμβαση μίσθωσης ασκεπούς χώρου 268
5.3 Για να εκπέσει ο μισθωτής (ή επιφανειούχος) τον Φ.Π.Α. των κτισμάτων που κατασκευάζει στο γήπεδο του εκμισθωτή πρέπει η χρήση του γηπέδου να έχει παραχωρηθεί τουλάχιστον για εννέα χρόνια 269
Μίσθωση κτισμάτων 270
5.4 Μεταγραφή συμβολαίου μίσθωσης ασκεπούς χώρου διάρκειας άνω των εννέα
ετών 271
5.5 H λογιστική των κτιρίων ή τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων 271
5.5.1 Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της εκμισθώτριας επιχείρησης 271
5.5.2 Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της μισθώτριας επιχείρησης 273
5.6 Δαπάνες ανέγερσης κτίσματος, βελτιώσεων και επεκτάσεων σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή με δαπάνες του μισθωτή 273
5.6.1 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης
περιουσίας με βάση την πολ.1013/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 273
- Μηδενικό μίσθωμα 273
5.6.2 Εισόδημα σε είδος από ακίνητη περιουσία 274
5.6.3 Συμβάσεις με διακριτή αναφορά 274
Ανταλλαγή μέρους του μισθώματος με βελτιώσεις, επεκτάσεις οικοδομών 274
Ανέγερσης κτίσματος σε έδαφος κυριότητας τρίτου με δαπάνες του
μισθωτή 274
Χαρακτηρισμό του μισθώματος σε είδος στις περιπτώσεις συμβάσεων
με διακριτή αναφορά 274
Προσδιορισμός εισοδήματος 275
Συμβάσεις μίσθωσης οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την 1.1.2014 275
5.6.4 Εισόδημα το οποίο ο εκμισθωτής αποκτά από τις συμβάσεις με διακριτή αναφορά 275
Στις άνω συμβάσεις με διακριτή αναφορά ο εκμισθωτής αποκτά εισόδημα από ακίνητη περιουσία σε είδος - Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος 277
Εισόδημα για τον εκμισθωτή (φυσικό πρόσωπο) από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου 277
Πότε θεωρείται για τον εκμισθωτή κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα 278
5.6.5 Aγοραία αξία εισοδήματος από ακίνητα σε είδος 278
Aγοραία αξία εισοδήματος από ακίνητα σε είδος όταν συμφωνείται
ως καταβολή μισθώματος σε είδος η ανάληψη από τον μισθωτή των
δαπανών βελτίωσης, επισκευής ακινήτου 278
5.6.6 Όταν δεν προκύπτει ετήσιο εισόδημα σε χρήμα ή σε είδος 278
5.6.7 Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης 279
5.6.8 Χρόνος εφαρμογής 279
5.6.9 Παραδείγματα 279
5.7 Aποσβέσειs δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα 280
5.7.1 Aποσβέσειs από τον εκμισθωτή 280
5.7.1.1 Aποσβέσειs από τον εκμισθωτή από 1.1.2014 280
Για τον εκμισθωτή οι δαπάνες αποτελούν εισόδημα από
ακίνητη περιουσία (μίσθωμα σε είδος) 280
Για τον εκμισθωτή οι δαπάνες αποτελούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 280
Όταν ο εκμισθωτής δεν αποκτά εισόδημα από μίσθωμα
σε είδος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης 280
Δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον μισθωτή πριν την 01.01.2014 281
5.7.1.2 Aποσβέσειs από τον εκμισθωτή μέχρι 31.12.2013 281
5.7.2 Aποσβέσειs από το μισθωτή 282
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
6.1 Γενικά 283
6.2 Aποτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων 284
Ιδιοπαραγόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία 284
Aποσβέσειs 284
- Φορολογικές αποσβέσεις 285
Aπομείωση 286
6.3 Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων 286
6.4 Πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων 286
Εισόδημα φυσικών προσώπων - Υπεραξία από μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης με απλογραφικά βιβλία 286
Νομικά πρόσωπα - Εισόδημα από μεταβίβαση τίτλων. H προκύπτουσα υπεραξία θεωρείται έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα 287
Παραχώρηση χρήσης 287
Διακοπή εργασιών 287
6.5 Υπεραξία επιχειρήσεως 288
6.5.1 H λογιστική της υπεραξίας της επιχειρήσεως 288
6.5.1.1 Γενικά 288
H καταβαλλόμενη υπεραξία κατά την αγορά μετοχών (ή
μεριδίων) δεν εμφανίζεται στο λογαριασμό 36 289
Στο λογαριασμό 36 καταχωρείται μόνο η υπεραξία της επιχειρήσεως που δημιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης οικονομικής μονάδας 290
6.5.1.2 Goodwill από εξαγορά επιχείρησης 291
Ορισμός εξαγοράς 291
Εκτίμηση περιουσίας 291
Μέτοχοι εξαγοραζόμενης 291
Παράδειγμα 292
Φορολογική έκπτωση του Goodwill 293
6.5.1.3 Goodwill από συγχώνευση επιχείρησης 293
Ορισμός συγχώνευσης 293
Εκτίμηση περιουσίας 294
Μέτοχοι απορροφούμενων 294
Ακύρωση μετοχών 295
Παράδειγμα 295
6.5.2 Απόσβεση Goodwill - Φορολογική αναγνώριση 296
Απόσβεση 296
Φορολογική έκπτωση του Goodwill κατά τη συγχώνευση με απορρόφηση 296
- Υπεραξία που δημιουργείται υπέρ της λήπτριας εταιρείας κατά τη
συγχώνευση ή διάσπαση του Ν. 4172/2013 - Φορολογική αντιμετώπιση του Goodwill 298
Φορολογική έκπτωση του Goodwill καταβαλλόμενο κατά την ίδρυση επιχείρησης 299
Φορολογική έκπτωση του Goodwill καταβαλλόμενο κατά τη συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών δι' εξαγοράς 299
Εξαγορά επιχείρησης με αρνητική καθαρή θέση 300
6.5.3 H λογιστική του Goodwill 302
6.6 Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 302
6.7 Δικαιώματα εκμεταλλεύσεως Ορυχείων - Μεταλλείων - Λατομείων και Λοιπές Παραχωρήσεις 305
6.8 Δικαιώματα χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων 306
6.9 Λοιπά δικαιώματα 307
Μισθωτικά δικαιώματα 307
Δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης του ακινήτου 310
Αποζημίωση μισθωτή προς τον εκμισθωτή λόγω λύσης της μίσθωσης υπαιτιότητα του μισθωτή 310
Φ.Π.Α 311
Αποζημίωση που καταβάλλεται από το μισθωτή στον εκμισθωτή μετά από δικαστική απόφαση ή συμβιβαστικά στο πλαίσιο δικαστικού συμβιβασμού κατά
τη λήξη της εμπορικής μίσθωσης για την αποκατάσταση της ζημίας 311
Αποζημίωση για επίταξη και για εξωσυμβατική χρήση γης και ακινήτων 311
6.10 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 312
6.11 Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 312
- Αναφορά στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 314
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
7.1 Γενικά 315
7.2 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 315
7.2.1 Έξοδα τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασμό 16.10 315
Γενικά 315
Η λογιστική των εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης 316
Έξοδα τεχνικών μελετών 318
Έξοδα εισαγωγής εταιριών στο Χρηματιστήριο 318
Έξοδα έκδοσης νέου περιοδικού 318
Έξοδα ιδρύσεως υποκαταστημάτων 318
Έξοδα διαμορφώσεως μισθίου καταστήματος 319
Απόσβεση εξόδων πρώτης εγκατάστασης 321
7.2.2 Έξοδα τα οποία δεν καταχωρούνται στο λογαριασμό 16.10 322
Έξοδα σε πρατήρια τρίτων που διαθέτουν προϊόντα της επιχείρησης. 322
Αποζημίωση καταβαλλόμενη σε επιχείρηση για αλλαγή επωνυμίας,
αποχή από μελλοντικές δραστηριότητες και παραίτηση από υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις 322
Δαπάνη διαφημίσεως 323
7.3 Έξοδα ερευνών Ορυχείων, Μεταλλείων, Λατομείων 324
7.4 Έξοδα λοιπών ερευνών 324
Πότε τηρείται ο λογαριασμός 92.02 «'Εξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως» 325
7.5 Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων 327
7.6 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 327
7.7 Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων 328
7.8 Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών 328
7.9 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 329
7.10 Έξοδα αναδιοργανώσεως 329
Λογισμικά προγράμματα H/Υ 330
7.11 Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης 330
Αναπόσβεστη αξία κατεδαφιζόμενης οικοδομής 331
Κόστος υποαπασχολήσεως επιχείρησης 331
7.12 Δαπάνες μετεγκατάστασης επιχείρησης 331
7.13 Δαπάνες επεκτάσεως επιχειρήσεων 332
7.14 Συναλλαγές πριν την ίδρυση της επιχείρησης 332
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
8.1 H σημασία της αποτίμησης των αποθεμάτων στην κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων 333
8.2 Έννοια αποθεμάτων 333
8.3 Διατάξεις του λογιστικού δικαίου που καθορίζουν τα της αποτιμήσεως των αποθεμάτων 333
8.3.1 Γενικά 333
8.3.2 Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών κατά το άρθρο 20 των Ε.Λ.Π. 334
8.3.3 Αποτίμηση αποθεμάτων κατά το φορολογικό νόμο 335
8.4 Κανόνες αποτιμήσεως αποθεμάτων βάσει του λογιστικού δικαίου 335
8.4.1 Αποθέματα που προέρχονται από αγορές 335
8.4.2 Αποθέματα που προέρχονται από παραγωγή 338
Απομείωση αξίας αποθεμάτων 340
8.4.3 Αποθέματα υποπροϊόντων 341
8.4.4 Αποθέματα υπολειμμάτων 342
8.4.5 Αποθέματα συμπαραγώγων προϊόντων 342
8.4.6 Αποθέματα ελαττωματικά 343
8.5 Προσδιορισμός των τιμών οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στην αποτίμηση των
αποθεμάτων 344
8.5.1 Τιμή κτήσεως 344
8.5.2 Κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας 345
Επιβάρυνση αποθεμάτων με τόκους 346
Κόστος ανεγέρσεως οικοδομών επί αντιπαροχή 347
Κόστος κατασκευής τεχνικών έργων 348
8.5.3 Τρέχουσα τιμή αναπαραγωγής 350
8.5.4 Τρέχουσα τιμή αγοράς 350
8.5.5 Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 352
«Ακίνητα αποθέματα» 355
8.6 Μέθοδοι υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων 355
8.6.1 Παραδεκτές μέθοδοι 355
α. Μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους 356
Αποτίμηση αποθεμάτων όταν οι αγορές πραγματοποιούνται μόνο
από την έδρα 357
Αποτίμηση αποθεμάτων υποκαταστημάτων με εξαρτημένη λογιστική και αποθηκευτικών χώρων 357
β. Μέθοδος του κυκλοφοριακού μέσου όρου ή των διαδοχικών υπολοίπων 357
γ. Μέθοδος πρώτη εισαγωγή - πρώτη εξαγωγή (F.LF.O.) 358
δ. Μέθοδος τελευταία εισαγωγή - πρώτη εξαγωγή (U.F.O) 359
ε. Μέθοδος του βασικού αποθέματος 360
στ. Μέθοδος του εξατομικευμένου κόστους 362
ζ. Μέθοδος του προτύπου κόστους 362
ζα. Γενικά περί προτύπου και προϋπολογιστικού κόστους 362
Προϋπολογιστικό κόστος 363
Πρότυπο κόστος 364
ζβ. Αγοραζόμενα αποθέματα 365
Ενημέρωση αποθήκης 365
Αποκλίσεις τιμών αγοράς 366
Πότε συνιστά αλλαγή μεθόδου απογραφής 366
Αποτίμηση αποθεμάτων στο τέλος της χρήσεως 366
ζγ. Παραγόμενα αποθέματα 368
ζδ. Λογιστικοποίηση αποκλίσεων 369
Οι εγγραφές λογιστικοποίησης αποκλίσεων 369
Ενημέρωση αποθηκών 370
ζε. Συμφωνία μεταξύ γενικής και αναλυτικής λογιστικής στην περίπτωση που τηρείται πρότυπη κοστολόγηση 370
ζστ. Απογραφή ενάρξεως αποθεμάτων που έχουν αποτιμηθεί με το
πρότυπο κόστος 370
8.6.2 Μέθοδος της τελευταίας τιμής αγοράς 371
8.6.3 Μέθοδος του ποσοστού μικτού κέρδους (ή μέθοδος τιμών λιανικής) 371
8.6.4 Οι μέθοδοι προσδιορισμού της τιμής κτήσεως εφαρμόζονται από την
επιχείρηση κατά τρόπο πάγιο 372
8.6.5 Αποτίμηση δύο ή περισσοτέρων κατηγοριών αγαθών με διαφορετικές μεθόδους υπολογισμού της τιμής κτήσεως 373
8.6.6 Αποτίμηση του ίδιου αγαθού με δύο διαφορετικές μεθόδους 373
8.6.7 Αποτίμηση αποθεμάτων που διακινούνται μεταξύ των υποκαταστημάτων 374
8.6.8 Αποτίμηση αποθεμάτων όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π 374
8.6.9 Ημερομηνία ins συναλλαγής κατά την απόκτηση των αποθεμάτων. 375
8.6.10 Ζημία απομείωσης αποθεμάτων 375
8.6.11 Ζημία από καταστροφές αποθεμάτων 377
8.6.12 Τήρηση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης 379
8.6.13 Τήρηση βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου 379
8.6.14 Κόστος αδρανείας ή κόστος υποαπασχόλησης 381
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
9.1 Περί των συμμετοχών γενικά 382
9.1.1 Συμμετοχές που καταχωρούνται στο πάγιο ενεργητικό 382
Συμμετοχή σε είδος σε επιχείρηση εξωτερικού 384
Επιχορήγηση για συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις 384
Δάνειο σε Ξ.Ν. για αγορά μετοχών θυγατρικής 384
9.1.2 Διάκριση των συμμετοχών 385
9.1.3 Συνδεμένες επιχειρήσεις - Έννοια συνδεμένων επιχειρήσεων 385
Συνδεμένες (ή εξαρτημένες) επιχειρήσεις 387
Μητρική επιχείρηση 387
Θυγατρική επιχείρηση 387
Υποθυγατρική επιχείρηση 387
Συγγενής επιχείρηση 387
Holding 388
Parent Company 388
Όμιλος επιχειρήσεων 391
9.2 Σχέση μητρικής επιχειρήσεως προς θυγατρική 391
9.3 Σχέσεις μητρικής προς θυγατρική στον κάθετο όμιλο 394
9.3.1 Όταν μία επιχείρηση (μητρική) έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων
ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) 394
9.3.2 Όταν μία επιχείρηση (μητρική) έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων
ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) και η πλειοψηφία αυτή σχηματίζεται
ύστερα από συνυπολογισμό των δικαιωμάτων που κατέχονται από
τρίτους για λογαριασμό της μητρικής επιχείρησης 395
9.3.3 Όταν μια επιχείρηση ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης, ύστερα από συμφωνία με
άλλους μετόχους ή εταίρους της επιχείρησης αυτής (της θυγατρικής) 396
9.3.4 Όταν συμμετέχει στο κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωμα είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών των οργάνων διοίκησης της θυγατρικής επιχείρησης. 397
9.3.5 Όταν μία επιχείρηση έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση (θυγατρική) 398
9.3.6 Όταν μια επιχείρηση συμμετέχει με 20% 399
9.3.7 Ποιές άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται συνδεμένες 400
9.4 Σχέσεις μητρικής προς θυγατρική στον οριζόντιο όμιλο 401
9.5 Η Λογιστική των συμμετοχών και των χρεογράφων 403
9.5.1 Έννοια χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 403
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 403
Ίδιες μετοχές 403
9.5.2 Λογαριασμός 36 «Συμμετοχές» - Έννοια συνδεδεμένων και συγγενών επιχειρήσεων 403
9.5.3 Λογαριασμός 34 «Επενδύσεις» - Ορισμοί των επενδύσεων 404
Διαθέσιμες για πώληση επενδύσεις 404
Διακρατούμενες μέχρι τη λήξη 405
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 405
Χρεωστικοί τίτλοι 405
Παράγωγα 405
Χρεόγραφα 406
Αξία κτήσεως 406
Ειδικά έξοδα αγοράς 407
Νόμιμα δικαιολογητικά 407
Μείωση αξίας συμμετοχής 407
9.5.4 Εμφάνιση στον ισολογισμό των συμμετοχών και των επενδύσεων 407
9.5.5 Αναφορά στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου σε σχέση με τη
χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων 409
9.6 Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων βάσει των Ε.Λ.Π 410
9.6.1 Η επιχείρηση τηρεί τα λογιστικά βιβλία στο κόστος κτήσεως 410
9.6.1.1 Γενικά 410
Αρχική καταχώρηση 410
Μεταγενέστερη αποτίμηση 410
9.6.1.2 Αποτίμηση εντόκων χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων 410
- Παρακράτηση φόρου σε τόκους ομολογιακού δανείου
το ποσό των οποίων καταβάλλεται με την έκδοση νέων
ομολογιών 414
9.6.1.3 Πότε τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης 415
9.6.1.4 Πότε προκύπτει ζημία απομείωσης 416
Ζημία από αποτίμηση τίτλων νομικού προσώπου 417
9.6.1.5 Τρέχουσα τιμή συμμετοχών και χρεογράφων ή εσωτερική λογιστική αξία 418
Εσωτερική λογιστική αξία 419
Λογιστική καθαρή θέση 419
Νόμιμος συντεταγμένος τελευταίος ισολογισμός 420
9.7 H επιχείρηση καταρτίζει οικονομά καταστάσεις στην εύλογη αξία 420
9.7.1 Γενικές αρχές 420
9.7.2 Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 421
9.7.3 Χρηματοοικονομικά περιουσικά στοιχεία του εμπορικού χαρτοφυλάκιου και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτελούν μέρος
του εμπορικού χαρτοφυλάκιου 421
9.7.4 Παράγωγα για αντιστάθμιση 422
α) Παράγωγα αντιστάθμισης εύλογης αξίας 422
β) Παράγωγα αντιστάθμισης ταμειακών ροών 422
9.7.5 Πως ορίζεται η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων 422
9.7.6 Μεταφορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μεταξύ επιμέρους κατηγοριών 423
9.8 Αποτίμηση μετοχών και μεριδίων σε Ξ.Ν 424
9.8.1 Νομισματικά και μη νομισματικά στοιχεία 424
9.8.2 Αρχική αναγνώριση - Αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως - Διακανονισμός 424
9.9 Λογιστικές λύσεις σε θέματα συμμετοχών και χρεογράφων 426
9.9.1 Τιμή κτήσεως των τίτλων σταθερού εισοδήματος 426
9.9.2 H λογιστική των δεδουλευμένων μέχρι την ημέρα της αγοράς και μη
αποκτητών τόκων και αγοραζόμενων τίτλων (ομολογιών, ομολόγων,
κ.λπ.) 427
9.9.3 H λογιστική των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 427
9.9.4 Προπληρωθέντα δικαιώματα απόκτησης μετοχών 428
9.10 Μεταβιβάσεις μετοχών 428
9.10.1 Γενικά 428
9.11 Φορολογικά θέματα που ισχύουν από 1.1.2014 για τη μεταβίβαση τίτλων και
ολόκληρης επιχείρησης 429
9.11.1 Εισαγωγή στη φορολογία της μεταβίβασης τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης 429
9.11.2 Ερμηνεία από το Υπ. Οικονομικών των διατάξεων των άρθρων 42
και 43 του Ν. 4172/2013 με την πολ. 1032/2015 430
9.11.3 Μεταβίβαση τίτλων και επιχειρήσεων. Φορολογία υπεραξίας 430
9.11.4 Το εισόδημα φυσικών προσώπων από τη μεταβίβαση τίτλων φορολογείται, με συντελεστή 15% - Δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης 432
9.11.5 Συμφωνία τμηματικής καταβολής του τιμήματος - Χρόνος φορολογίας 433
9.11.6 Ζημία από τη μεταβίβαση τίτλων 433
9.11.7 Προσδιορισμός υπεραξίας από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή τίτλων - Έννοια υπεραξίας 433
9.11.7.1 Υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης που το φυσικό πρόσωπο εισέπραξε
από τη μεταβίβαση του τίτλου και της τιμής κτήσης αυτού. 433
9.11.7.2 Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση τίτλων 434
9.11.7.3 Παράδειγμα: 434
9.11.7.4 Νομικά πρόσωπα - Φορολογία υπεραξίας από μεταβίβαση τίτλων 434
9.11.8 Τιμή κτήσης 434
9.11.8.1 Προσδιορισμός της τιμής κτήσεως 434
9.11.8.2 Ίδια κεφάλαια 434
9.11.8.3 Προσδιορισμός συνολικής αξίας κτήσης του μεριδίου
50%: 435
9.11.8.4 Δωρεάν χορήγησης μετοχών 435
9.11.8.5 Τίτλοι από κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή 435
9.11.9 Τιμή πώλησης 436
9.11.10 Ίδια κεφάλαια 436
9.11.10.1 Επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 436
9.11.10.2 Επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία 436
- Τρόπος προσδιορισμού της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μερίδων ομόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας με α
πλογραφικά βιβλία 436
9.11.10.3 Διαδοχικές αποκτήσεις τίτλων 438
9.11.10.4 Εταιρικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα μέχρι το χρόνο
της μεταβίβασης 438
9.11.11 Πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο 439
9.11.12 Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης με απλογραφικά βιβλία 441
9.11.13 Υπεραξία από τη μεταβίβαση μετοχών ναυτικής πλοιοκτήτριας εταιρείας 442
9.11.14 Μη συμμετοχή μετόχου σε αύξηση κεφαλαίου 442
9.11.15 Μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών και άλλων κινητών αξιών 442
Τίτλοι που έχουν αποκτηθεί πριν την 1 η Ιανουαρίου 2009 442
Τίτλοι που έχουν αποκτηθεί μετά την 1.1.2009 442
9.11.16 Μεταβιβάσεις ομολόγων 443
Μεταβίβαση ημεδαπών εταιρικών ομολόγων 443
- Ζημία από τη μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του Ν. 3156/2003. 444
- Διανομή ή κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας 444
Ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 444
9.11.17 Τιμές κτήσης και πώλησης τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά 444
9.11.18 Εισφορά τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας 445
Εισφορά ημεδαπών ή αλλοδαπών τίτλων σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο 445
Εισφορά ημεδαπών ή αλλοδαπών τίτλων σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο 445
9.11.19 Νομικά πρόσωπα - Εισόδημα από μεταβίβαση τίτλων 445
9.11.19.1 Γενικά 445
H προκύπτουσα υπεραξία θεωρείται έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα 445
Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 445
Τίτλοι εισηγμένοι στη χρηματιστηριακή αγορά 445
9.11.19.2 Προσδιορισμός υπεραξίας 446
Επιχειρήσεις τηρούσες διπλογραφικά βιβλία 446
Επιχειρήσεις τηρούσες απλογραφικά βιβλία 446
Νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν βιβλία 446
Εισφορά τίτλων 446
Εκκαθάριση νομικών προσώπων 446
Τίτλοι από κληρονομιά ή δωρεά 446
Μεταβιβάσεις μεταξύ συνδεμένων επιχειρήσεων 447
9.11.19.3 Ζημία από τη μεταβίβαση 447
H ζημία αναγνωρίζεται φορολογικά 447
Ζημία προκύπτει από τη μεταβίβαση τίτλων αλλοδαπής
προέλευσης 447
Κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η μεταβίβαση των
τίτλων δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης 447
Ζημία από αποτίμηση τίτλων φυσικού προσώπου 447
9.11.19.4 Νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία
στην Ελλάδα 447
9.11.19.5 Απορρόφηση εταιρείας έχουσα στη κυριότητά της τίτλους 448
9.11.20 Απαλλαγή κερδών 448
Κέρδη από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 448
Υπεραξία από τη μεταβίβαση ημεδαπών εταιρικών ομολόγων 448
9.11.21 Αλλοδαποί - Εισόδημα από τη μεταβίβαση τίτλων 449
Ο δικαιούχος - φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος σε
κράτος που περιλαμβάνεται στα μη συνεργάσιμα κράτη 449
Ο δικαιούχος - φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος σε
κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας 449
9.11.22 Χρόνος εφαρμογής 450
9.11.23 Κατάργηση απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 450
9.11.24 Ζημία που προκύπτει από την αποτίμηση τίτλων, χρεογράφων, υποχρεώσεων κ.λπ 450
9.11.25 Ζημία που προκύπτει σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου και σε
αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της 451
9.11.26 Ζημία που προκύπτει από την εκκαθάριση εταιρείας ή κοινοπραξίας. 451
9.11.27 Ζημία από την εκκαθάριση αλλοδαπής εταιρείας 452
9.11.28 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών 452
9.12 Λοιπά φορολογικά θέματα για μεταβιβάσεις εισηγμένων μετοχών 452
Μεταφορά εισηγημένων μετοχών στο εξωτερικό 452
Εισφορά μετοχών αλλοδαπής εταιρείας 453
Κληρονομούμενες μετοχές 453
9.13 Περιπτώσεις οι οποίες συνιστούν μεταβίβαση επιχείρησης, όπως κρίθηκαν μέχρι 31.12.2013 με το φορολογικό καθεστώς του Ν. 2238/1994 453
9.13.1 Λύσεις επιχειρήσεων και ακολούθως ίδρυση άλλων επιχειρήσεων 453
9.13.1.1 Γενικά 453
Εικονική διακοπή εργασιών 454
Μεταβίβαση μόνο των αποθεμάτων 454
Μεταβίβαση τυχόν άλλου δικαιώματος ή παραίτηση από
μισθωτικά δικαιώματα 455
9.13.1.2 Λύση ατομικών επιχειρήσεων και σύσταση ομόρρυθμης
εταιρείας με μέλη τους φορείς των ατομικών οι οποίοι είναι συγγενείς 455
9.13.2 Λύση εταιρείας και άσκησης στον ίδιο χώρο άλλης επιχείρησης 456
9.13.2.1 Λύση προσωπικής εταιρείας και άσκησης στον ίδιο χώρο
άλλης επιχείρησης 456
9.13.2.2 Λύση ομόρρυθμης εταιρείας και σύσταση δύο ατομικών
επιχειρήσεων 456
9.13.2.3 Λύση ομόρρυθμης εταιρείας και ίδρυση υποκαταστήματος Ε.Π.Ε 457
9.13.2.4 Λύση Ε.Π.Ε. και ίδρυση ομόρρυθμης 457
9.13.2.5 Λύση ανώνυμης εταιρείας και ίδρυση ομόρρυθμης 458
9.13.3 Εισφορά ατομικής επιχείρησης και εισφορές εταίρων 458
9.13.3.1 Εισφορά ατομικής επιχείρησης σε ομόρρυθμη εταιρεία 458
9.13.3.2 Εισφορές εταίρων σε ομόρρυθμη εταιρεία 458
9.13.4 Διακοπή εργασιών ατομικής επιχείρησης και έναρξη εργασιών προσωπικής εταιρείας 458
9.13.4.1 Παύση λειτουργίας ατομικής και ίδρυση ομόρρυθμης εταιρείας 458
9.13.4.2 Διακοπή εργασιών ατομικής επιχείρησης και έναρξη εργασιών ομόρρυθμης εταιρείας 458
Γενικά 458
Διακοπή εργασιών ατομικής επιχείρησης και σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας στην οποία συμμετέχει και ο φορέας
της ατομικής 460
Διακοπή εργασιών ατομικής επιχείρησης και σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας στην οποία δεν συμμετέχει ο φορέας της ατομικής 460
Διακοπή εργασιών ατομικής επιχείρησης και σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας. Ev συνεχεία, λύση της ομόρρυθμης
εταιρείας και ίδρυση ατομικών επιχειρήσεων 461
Διακοπή εργασιών δύο ατομικών επιχειρήσεων οι φορείς
των οποίων είναι συγγενείς α' βαθμού και σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας 462
9.13.5 Διακοπή εργασιών ομόρρυθμης εταιρείας και ίδρυση νέας επιχείρησης 462
9.13.5.1 Διακοπή εργασιών ομόρρυθμης εταιρείας και ίδρυση ατομικής από αποχωρούντα εταίρο 462
Φορολογία υπεραξίας (άρθρο 13, παρ. 1, περ. α, υποπ.
αα, Ν. 2238/1994) 462
Φορολογία μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων (άρθρο 13,
παρ. 1, περ. α, υποπ. ββ, Ν. 2238/1994) 463
9.13.5.2 Διακοπή εργασιών υποκαταστήματος ομόρρυθμης εταιρείας και ίδρυση νέας ομόρρυθμης εταιρείας 463
9.13.6 Ίδρυση εταιρείας στο χώρο που λειτουργούσε ατομική επιχείρηση 464
Γενικά 464
Σύσταση μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας από ιατρό στο χώρο όπου λειτουργούσε το ιατρείο του 464
9.13.7 Μεταβολές κεφαλαίου προσωπικών εταιρειών 464
Αύξηση κεφαλαίου προσωπικής εταιρείας όπου οι εταίροι δεν συμμετέχουν ισόποσα 464
Αύξηση κεφαλαίου ετερόρρυθμης εταιρείας και είσοδος νέου μέλους 464
Αποχώρηση εταίρου από Ομόρρυθμη Εταιρεία 465
Μετατροπή ομόρρυθμη εταιρείας σε ετερόρρυθμη - Αποχώρηση εταίρου 466
9.13.8 Περιπτώσεις που δεν υπολογίζεται φόρος υπεραξίας 466
9.13.9 Μεταβίβαση μεριδίων ημεδαπής Ε.Π.Ε 467
9.13.9.1 Τρόπος προσδιορισμού της ωφέλειας 467
H εξέλιξη της νομοθεσίας 467
Ε.Π.Ε. σε αδράνεια 468
Επιχειρήσεις με ζημιογόνα αποτελέσματα 468
9.13.9.2 Μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. μεταξύ συγγενών 468
Μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε μεταξύ συγγενών Α' ή B'
βαθμού μέχρι 23.4.2010 468
Μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε μεταξύ συγγενών Α' ή B'
βαθμού από 23.4.2010 έως 30.3.2011 468
9.13.10 Αύξηση κεφαλαίου Ε.Π.Ε 469
Αλλαγή ποσοστών εταίρων σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου προσωπικής εταιρείας ή Ε.Π.Ε 469
Μη συμμετοχή εταίρου σε αύξηση κεφαλαίου 469
9.13.11 Συμπληρωματικές εισφορές για κάλυψη του ελαχίστου απαιτουμένου από το Ν.Δ. 1297/1972 και του Ν.2166/1993 κεφαλαίου 471
Κατώτατο όριο κεφαλαίου 471
Οι παλαιοί εταίροι κατέχουν στη νέα εταιρεία κεφάλαιο ίσης αξίας
προς το κεφάλαιο που κατείχαν πριν το μετασχηματισμό 471
Οι παλαιοί εταίροι δεν κατέχουν στη νέα εταιρεία κεφάλαιο ίσης αξίας
προς το κεφάλαιο που κατείχαν πριν το μετασχηματισμό 471
9.13.12 Θάνατος εταίρου 472
9.13.13 Αποχώρηση εταίρου Ε.Π.Ε 472
Αποχώρηση εταίρου με ανάληψη κεφαλαίου και με παράλληλη ισόποση μείωση του κεφαλαίου της Ε.Π.Ε 472
Αποχώρηση εταίρων Ε.Π.Ε. και συγχρόνως αύξηση ποσοστών λοιπών εταίρων 473
9.13.14 Εισφορά μεριδίων Ε.Π.Ε σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε 473
9.13.15 Δωρεά εταιρικού μεριδίου 473
9.13.16 Μεταβίβαση μεριδίων αλλοδαπής Ε.Π.Ε 474
Απόδοση του φόρου 474
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
10.1 Απόκτηση ιδίων μετοχών από τις ανώνυμες εταιρείες 475
Γενικά 475
Αποτίμηση ιδίων μετοχών 476
- Κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από τη διάθεση ή ακύρωση ιδίων τίτλων 476
Δικαίωμα ψήφου 476
Μέρισμα ιδίων μετοχών 476
Αύξηση κεφαλαίου 477
Πληροφορίες στο ετήσιο προσάρτημα 478
Πληροφορίες στην ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου 478
10.2 Εμφάνιση των ιδίων μετοχών στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 478
Ίδιες μετοχές της μητρικής 478
Ίδιες μετοχές θυγατρικής επιχείρησης που κατέχονται από την ίδια τη θυγατρική 479
Ίδιες μετοχές θυγατρικής επιχείρησης που κατέχονται από άλλες θυγατρικές 479
Ποια ποσά περιλαμβάνει ο ενοποιημένος λογαριασμός «ίδιες μετοχές» ή «ίδια
μερίδια 479
- Πληροφορίες στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου 481
10.3 Απόκτηση, ανάληψη και κατοχή μετοχών της μητρικής από θυγατρικές 481
10.3.1 Γενικά 481
10.3.2 Οι νέες διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 482
H θυγατρική εταιρεία ήταν μέτοχος της μητρικής εταιρείας πριν αυτές
καταστούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις 482
H θυγατρική έγινε μέτοχος της μητρικής μετά το χρόνο που οι επιχειρήσεις αυτές έγιναν συνδεδεμένες 482
10.4 Καθαρή Θέση επιχειρήσεων. Οι αλλαγές βάσει των Ε.Λ.Π 483
10.5 Κεφάλαιο 483
- Εμφάνιση εγκεκριμένου και καταβεβλημένου κεφαλαίου 483
- Πληροφορίες στο προσάρτημα για το κεφάλαιο 484
- Αποτίμηση κεφαλαίου, διαφορά υπέρ το άρτιο και των εισφορών των ιδιοκτητών για αύξηση κεφαλαίου 484
10.6 Αποθεματικά 484
10.7 Καταθέσεις ιδιοκτητών (μετόχων ή εταίρων) με ποσά προοριζόμενα για αύξηση
του κεφαλαίου 485
10.8 Κόστος που σχετίζεται άμεσα με στοιχείο της καθαρής θέσης 485
10.9 Οι διαφορές από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
στην εύλογη αξία τους 487
- Αναγνώριση διαφοράς επιμέτρησης 487
- Κέρδη από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην
εύλογη αξία 488
- Μέχρι να πραγματοποιηθούν τα άνω κέρδη δεν μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ή διανεμηθούν 488
- Πότε καθίστανται πραγματοποιημένα τα άνω κέρδη 488
- Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας 488
^ΦΑΛΑΙΟ 11
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
11.1 Διάκριση των απαιτήσεων 489
11.1.1 Απαιτήσεις βεβαίας εισπράξεως 489
11.1.2 Απαιτήσεις επισφαλούς εισπράξεως 489
- Επιμέτρηση απαιτήσεων 490
- Χαρακτηρισμός πελατών ως επισφαλών και επιδίκων 491
- Λογισμός της απομείωσης της αξίας από τη μη είσπραξη των επισφαλών και επιδίκων απαιτήσεων 491
11.1.3 Απαιτήσεις ανεπίδεκτες εισπράξεως 493
11.2 Η απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων σύμφωνα με τη λογιστική αρχή της
εύλογης παρουσίασης 496
11.2.1 Η μέθοδος της εξατομικευμένης διαγραφής των απαιτήσεων 497
11.2.2 Η μέθοδος της εξατομικευμένης εκτίμησης του εισπρακτέου από τις απαιτήσεις ποσού 497
11.2.3 Η μέθοδος της ποσοστιαίας εκτιμήσεως του εισπρακτέου από τις απαιτήσεις ποσού 498
11.2.4 Η μέθοδος της εκτιμήσεως του ύψους της απωλείας από επισφαλείς
απαιτήσεις 499
11.2.5 Μικτή μέθοδος 500
11.3 Η απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων από φορολογική άποψη από
1.1.2014 500
11.4 Η ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών πολ. 1056/2015 502
11.5 Φορολογική μεταχείριση επισφαλών απαιτήσεων κατά οφειλετών που είτε έχουν υπαχθεί σε προπτωχευτική διαδικασία ή έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση 511
11.5.1 Σχηματισμός προβλέψεων 511
11.5.1.1 Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση ή για υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης σύμφωνα με τον ΠτΚ 511
11.5.1.2 Σε περίπτωση αίτησης υπαγωγής του οφειλέτη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 512
11.5.1.3 Είσπραξη του ποσού της απαίτησης για το οποίο σχηματίσθηκε πρόβλεψη 512
11.5.2 Διαγραφή της απαίτησης 512
11.6 Λογιστικός χειρισμός διαγραφής απαίτησης λόγω υπαγωγής του οφειλέτη σε
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 513
11.7 Ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης λόγω εκχώρησης απαιτήσεών της 514
KEΦAΛAIO 12
AΠOTIMHΣH AΠAITHΣEΩN - YΠOXPEΩΣEΩN I.N.
12.1 Γενικά 515
12.1.1 Λογαριασμοί απαιτήσεων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν 515
12.1.2 Φορολογικά θέματα συναλλαγματικών διαφορών 516
Έκπτωση χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών 516
Απαλλαγή πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών 518
12.2 Υπολογισμός της αξίας των αγορών από το εξωτερικό και των πωλήσεων προς
το εξωτερικό 518
12.2.1 Διατάξεις των Ε.Λ.Π 518
- Ημερομηνία συναλλαγής σε ξένο νόμισμα 520
12.2.2 Αγορά αποθεμάτων από το εξωτερικό με βάση την επίσημη τιμή του
Ξ.Ν. της ημέρας εκδόσεως του τιμολογίου 520
12.2.3 Εισαγωγή εμπορευμάτων από το εξωτερικό τα οποία χωρίς να εκτελωνίζονται (διέρχονται ΤΙ^ΑΝ5ΠΌ) εξάγονται σε άλλες χώρες 522
12.2.4 Εισαγωγή εμπορευμάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι
31.12.2001 523
12.2.5 Αξία κτήσεως εισαγομένων από το εξωτερικό αγαθών 524
Έξοδα εισαγωγής 524
Έξοδα επισκευής 525
12.3 Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα 525
12.3.1 Η διάταξη των Ε.Λ.Π 525
12.3.2 Νομισματικά και μη νομισματικά στοιχεία 526
12.3.3 Αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως των νομισματικών και μη νομισματικών στοιχείων 526
12.3.4 Παράδειγμα 527
12.3.5 Φορολογική αναγνώριση διαφορών επιμέτρησης 530
12.4 Λοιπά θέματα αποτιμήσεων 530
12.4.1 Συναλλαγματικές διαφορές αποτιμήσεως διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα 530
12.4.2 Ο τρόπος αποτίμησης προθεσμιακής κατάθεσης σε Ξ.Ν 530
12.4.3 Εξόφληση υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. με προαγορά συναλλάγματος.
Αποτίμηση υποχρεώσεων 532
12.5 Συναλλαγές σε Ξ.Ν. σε άλλη χρήση μετά τη χρήση της αρχικής αναγνώρισης 536
12.6 Αποτίμηση μετοχών και μεριδίων σε Ξ.Ν 537
12.7 Ενσωμάτωση οικονομικών καταστάσεων υποκαταστήματος εξωτερικού στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του κεντρικού - Μέθοδος των ιστορικών τιμών
του ξένου νομίσματος (temporal method) 539
12.7.1 Γενικά 539
Φορολογία ελληνική επιχείρησης για τα κέρδη του εγκατεστημένου
στο εξωτερικό υποκαταστήματος της 539
12.7.2 Προσδιορισμός των συναλλαγματικών διαφορών ενσωμάτωσης υποκαταστήματος εξωτερικού 540
12.7.3 Παράδειγμα 541
12.8 Μέθοδος της ισοτιμίας τέλους χρήσεως 546
12.8.1 H διάταξη των Ε.Λ.Π 546
12.9 Συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει από νομισματικό στοιχείο το οποίο αποτελεί μέρος της καθαρής επένδυσης σε αλλοδαπή δραστηριότητα 548
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΓΙΑ EKTAKTOYΣ KINΔYNOYΣ
13.1 Απομείωση στοιχείων ενεργητικού και προβλέψεις 550
13.1.1 Απομείωση στοιχείων ενεργητικού 550
- Παράδειγμα αποτίμησης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 552
13.1.2 Λογαριασμός 57 «Προβλέψεις» 553
- Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ μιας υποχρέωσης και μιας πρόβλεψης 554
- Συνήθεις περιπτώσεις προβλέψεων 554
- Οι κανόνες επιμέτρησης (αποτίμησης) των προβλέψεων 554
- Έννοια του όρου βέλτιστη εκτίμηση 554
- Ενδεχόμενη υποχρέωση (Contingent liability) 555
- Οι προβλέψεις για κινδύνους εκμεταλλεύσεως 556
- Οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 557
13.2 Γεγονότα που έγιναν εμφανή μετά τη λήξη της περιόδου αναγνωρίζονται στην
κλειόμενη χρήση - Προϋποθέσεις αναγνώρισης 558
Διορθωτικά γεγονότα τα οποία επέρχονται μετά τη χρονολογία του ισολογισμού και επιβάλλουν προσαρμογή στοιχείων του ισολογισμού 560
Μη διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού, δηλαδή γεγονότα τα οποία επέρχονται μετά τη χρονολογία του ισολογισμού και απαιτούν
μόνο αποκάλυψή τους στις οικονομικές καταστάσεις 561
Γεγονότα τα οποία επέρχονται μετά τη χρονολογία του ισολογισμού και φανερώνουν ότι παύει η δραστηριότητα της επιχείρησης 562
13.3 Εκτίμηση ζημιών που αναμένονται να προκύψουν από ενδεχόμενα γεγονότα 563
13.3.1 Πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων για ζημίες από ενδεχόμενα γεγονότα 563
13.3.2 Εκτίμηση ζημίας από ενδεχόμενα γεγονότα 563
13.4 Πρόβλεψη για ζημίες, δαπάνες ή υποχρεώσεις που διαφαίνονται σαν πιθανές
κατά την ημέρα σύνταξης του ισολογισμού από ενδεχόμενα γεγονότα 565
13.4.1 Γενικά 565
13.4.2 Προβλέψεις λόγω εργατικών διεκδικήσεων ή διαφορών 566
Αναδρομικά χορηγούμενα από τον εργοδότη βάσει νόμιμης αιτίας
που ήταν γνωστή σε αυτόν το χρόνο που ανάγονται 566
Αναδρομικά καταβαλλόμενα βάσει διάταξης νόμου, συλλογικής
σύμβασης ή δικαστικής απόφασης 567
13.4.3 Προβλέψεις λόγω αγωγών τρίτων (εκτός του προσωπικού) κατά της
επιχείρησης 569
13.4.4 Προβλέψεις για λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις 569
Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 569
Εγγυήσεις προϊόντων 570
Συμβατικές ποινικές ρήτρες 571
Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου 571
Επιστροφή εγγυήσεων 571
Υποχρεώσεις για κάλυψη ελλειμμάτων ασφαλιστικών ταμείων 571
13.4.5 Πρόβλεψη για φόρους και τέλη 572
13.5 Αναπροσαρμογή προβλέψεων και απομειώσεων στο τέλος της χρήσεως και απογραφή αυτών 572
Αναπροσαρμογή προβλέψεων και απομειώσεων στο τέλος της χρήσεως 572
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 573
Αναλυτική παραχώρηση στην απογραφή 573
13.6 H λογιστική των προβλέψεων 573
13.7 Φορολογική αναγνώριση των προβλέψεων 574
13.7.1 Φορολογική έκπτωση 574
13.7.2 Αναβαλλόμενη φορολογία επί προβλέψεων 576
13.8 Πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω απολύσεως ή εξόδου από
την υπηρεσία 578
13.8.1 Έξοδα για προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους της ανεργίας 578
13.8.2 Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας για το σχηματισμό προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού 579
13.8.3 Κατώτατο όριο σχηματισμού πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού 581
13.8.4 H 205/1988 γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων
Διοικήσεως 582
13.8.5 Λόγοι που επιβάλλουν το σχηματισμό προβλέψεων για το σύνολο
του προσωπικού 586
13.9 Υπολογισμός, σχηματισμός και χρησιμοποίηση της πρόβλεψης για αποζημίωση
του προσωπικού λόγω απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία 587
13.9.1 Γενικά 587
13.9.2 Υπολογισμός αποζημίωσης προσωπικού τέλους χρήσεως 589
13.9.3 Μέθοδοι υπολογισμού της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού 589
13.9.3.1 Γενικά περί των μεθόδων 589
Μέθοδος της δουλευμένης αποζημίωσης προσωπικού
λόγω απόλυσης 590
Μέθοδος της αποχώρησης του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 591
Μέθοδος της παρούσας αξίας 591
Μέθοδος της ισόποσης χρονικής κατανομής 591
Μέθοδος της αναλογιστικής μελέτης 592
13.9.3.2 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο
από την υπηρεσία βάσει Ε.Λ.Π 592
13.9.3.3 Διαφορές που προκύπτουν κατά την επανεκτίμηση των
προβλέψεων 594
13.9.4 Σχηματισμός των προβλέψεων για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 594
13.9.4.1 Η περίοδος πρώτης εφαρμογής των Ε.Λ.Π 594
13.9.4.2 Ο σχηματισμός των προβλέψεων για αποζημίωση του
προσωπικού κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής των
Ε.Λ.Π 595
13.9.5 Χρησιμοποίηση των προβλέψεων για αποζημίωση του προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 596
13.10 Παράδειγμα υπολογισμού, σχηματισμού και χρησιμοποίησης πρόβλεψης για
αποζημίωση προσωπικού 597
13.10.1 Υπολογισμός της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού 598
13.10.2 Σχηματισμός της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού κατά την
πρώτη περίοδο εφαρμογής των Ε.Λ.Π 599
13.10.3 Χρησιμοποίηση της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού 603
13.11 Πληροφορίες στο προσάρτημα σχετικές με τις απομειώσεις και τις προβλέψεις 606
13.12 Αναφορά στους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες τους οποίους η εταιρεία αντιμετωπίζει 606
13.13 Αποζημιώσεις λόγω απολύσεως του προσωπικού σε μεταβίβαση επιχείρησης. 607
MEPOE TPITO
H ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ KAI H AIA8EEH ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
H ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ H ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
THE ΑΝΩΝΥΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
14.1 Χρόνος καταρτίσεως και δημοσιεύσεως των οικονομικών καταστάσεων της ανώνυμης εταιρείας 608
14.2 Το σύστημα φορολογίας της ανώνυμης εταιρίας και της ΕΠΕ που καθιέρωσε ο
Ν. 2065/1992 612
14.3 Ο φόρος εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών των επιχειρήσεων 614
14.3.1 H λογιστική του φόρου εισοδήματος βάσει των Ε.Λ.Π 614
14.3.2 Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων βάσει του Ν. 4172/2013 614
14.3.2.1 Αντικείμενο του φόρου 614
14.3.2.2 Υποκείμενο του φόρου 615
14.3.2.3 Απαλλασόμενα νομικά πρόσωπα 616
14.3.2.4 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα - Έννοια κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα 616
14.3.2.5 Διανομή ή Κεφαλαιοποίηση κερδών 618
14.3.2.6 Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες 618
14.3.2.7 Είσπραξη ενδοομιλικών μερισμάτων - Απαλλαγή από το
φόρο εισοδήματος. Σε ποιες περιπτώσεις παρέχεται απαλλαγή 619
14.3.2.8 Το ποσό των εισπραττόμενων μερισμάτων που απαλλάσσεται της φορολογίας εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό
αποθεματικού 620
14.3.2.9 Φορολογικός συντελεστής (άρθρο 58, Ν. 4172/2013) 621
14.3.2.10 Φορολογητέο εισόδημα νομικών προσώπων 621
14.3.2.11 Εκκαθάριση νομικών προσώπων 623
14.3.3 Υπολογισμός οφειλομένου φόρου εισοδήματος. Εκκαθάριση φόρων
- τελών ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος 623
14.3.4 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 625
14.3.5 Λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 626
14.3.6 Ο φόρος εισοδήματος και οι λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι είναι εταιρικά βάρη 626
14.4 Διάθεση των κερδών - Υπολογισμός τακτικού αποθεματικού και πρώτου μερίσματος 632
Έννοια καθαρών κερδών 632
Τακτικό αποθεματικό 633
Νόμιμο μέρισμα 634
Χρόνος καταβολής του μερίσματος 635
Μέγιστο ποσό διάθεσης κερδών 635
14.5 Σειρά διαθέσεως των αποτελεσμάτων της ανώνυμης εταιρείας 635
14.6 Διάθεση του «υπολοίπου» των καθαρών κερδών 636
Διανεμόμενα κέρδη στα μέλη Δ.Σ. και το προσωπικό 636
Πρόσθετο μέρισμα 637
Έκτακτο αποθεματικό 638
Κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών 638
14.7 Απαγόρευση διανομής κερδών 638
14.7.1 Οι εταιρείες απαγορεύεται να διανέμουν κέρδη όταν το αναπόσβεστο
υπόλοιπο των εξόδων εγκατάστασης δεν καλύπτεται από προαιρετικά αποθεματικά και από υπόλοιπο κερδών εις νέον 638
14.7.2 Οι ανώνυμες εταιρείες απαγορεύεται να διανείμουν κέρδη όταν το
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων γίνει μικρότερο από το άθροισμα του
μετοχικού κεφαλαίου και των αποθεματικών που απαγορεύεται η
διανομή τους 642
14.8 Παράδειγμα διαθέσεως κερδών ανώνυμης εταιρείας 643
14.8.1 Υπολογισμός στοιχείων «Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» 644
14.8.2 Υπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος 648
14.8.3 Λογιστικές εγγραφές φορολογίας και διάθεσης κερδών 649
14.8.3.1 Αποτέλεσμα μετά φορολογία - Προκαταβολή φόρου Μέρισμα 649
14.8.3.2 Η λογιστική των αμοιβών των μελών του διοικητικού
συμβουλίου 651
στ.1) Αμοιβές καταβαλλόμενες βάσει του άρθρου 24 653
- Η λογιστική των αμοιβών του άρθρου 24 653
- Αμοιβές στα μέλη διοικήσεως της εταιρείας από τα
κέρδη 654
- Λοιπές αμοιβές λόγω συμμετοχής των συμβούλων
στη διοίκηση της εταιρείας (έξοδα παραστάσεως, εκτός μισθού αμοιβές, αποζημιώσεις) 655
στ.2) Αμοιβές καταβαλλόμενες βάσει του άρθρου 23α 655
στ.3) Αναφορά στο προσάρτημα των ποσών που δόθηκαν στην περίοδο για αμοιβές σε μέλη διοικητικών,
διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων στα
πλαίσια των καθηκόντων τους 656
14.8.4 Φορολογία διανεμόμενων κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα 657
- Είσπραξη ενδοομιλικών μερισμάτων - Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος 658
14.8.5 Χρονοδιάγραμμα απόδοσης φόρων και υποβολής δηλώσεων στη
Δ.Ο.Υ 659
14.8.6 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 661
14.9 Ευθύνη για την κατάρτιση και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων
και της έκθεσης διαχείρισης 661
14.10 Διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων 661
14.10.1 Ποιο όργανο είναι αρμόδιο για τη διάλυση των αποθεματικών της εταιρείας 661
14.10.2 Χρόνος κτήσης του εισοδήματος 665
- Διανομή έκτακτων αποθεματικών 665
14.10.3 Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 667
14.11 Διανομή κερδών ανώνυμης εταιρείας με δύο κλάδους δραστηριότητας (φορολογούμενο και απαλλασσόμενο) 667
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
H ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ H ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
ΤΗΣ ETAIPEA riEPIOP^MEN^ EYΘYNHΣ (E.n.E.)
15.1 Η διάθεση των κερδών της Ε.Π.Ε 670
15.1.1 Σύγκλιση γενικής συνέλευσης της Ε.Π.Ε 670
15.1.2 Η διάθεση του αποτελέσματος των Ε.Π.Ε 670
- Υπόλοιπο κερδών Ε.Π.Ε 670
Υπόλοιπο ζημιών ΕΠΕ 672
15.1.3 Προσωρινές απολήψεις κερδών προσωπικών εταιρειών και νομικών
οντοτήτων 673
- Παρακράτηση φόρου από τις προσωρινές απολήψεις 673
15.2 Γενικά περί αμοιβής διαχειριστή εταίρου 673
Έγκριση μισθού εταίρου ΕΠΕ από τη συνέλευση των εταίρων 674
15.3 Τρόπος φορολογίας μισθού ή οποιαδήποτε άλλης απολαβής που καταβάλλεται σε εταίρους Ε.Π.Ε. στην οποία συμμετέχουν 674
15.4 Παρακράτηση φόρου από αμοιβή διαχειριστή εταίρου 675
15.5 Φορολογική αναγνώριση μισθού διαχειριστή εταίρου 675
15.5.1 Φορολογική έκπτωση αμοιβών 675
- Οι αμοιβές φυσικού προσώπου εταίρου Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., 675
- Οι αμοιβές φυσικού προσώπου διαχειριστή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλους διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας 675
15.5.2 Φορολογική έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών 676
- Οι ασφαλιστικές εισφορές των εταίρων Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε 676
- Οι ασφαλιστικές εισφορές μελών διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας ή διαχειριστών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε 676
15.6 Χαρτοσήμανση αμοιβής διαχειριστή- εταίρου 676
15.7 Χαρτόσημο κερδών Ε.Π.Ε 677
15.8 Οι διαχειριστές εταίροι δεν ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α 678
15.9 Η διάθεση των κερδών της Ε.Π.Ε 678
15.9.1 Παράδειγμα διανομής κερδών 678
15.9.2 Φορολογία διανεμόμενων κερδών Ε.Π.Ε. και χρονοδιάγραμμα απόδοσης φόρων και υποβολή δηλώσεων 682
15.10 Ετήσια και ενοποιημένη έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών 682
15.11 Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων διαχειριστών και ελεγκτών 683
15.12 Φορολογικά θέματα εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 683
15.12.1 Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης 683
15.12.2 Ζημία από την εκκαθάριση αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 684
15.12.3 Εισοδήματα από Ε.Π.Ε. εσωτερικού και εξωτερικού 684
KEOAAAIO 16
H ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η (^OAO!"^ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
ΤΩΝ OMOΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡOΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
16.1 Η σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες 685
16.1.1 Οι διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας 685
16.1.2 Οι διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπω 685
16.1.2.1 Οι πολύ μικρές ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες
έχουσες κύκλο εργασιών μέχρι ευρώ 1.500.000 686
16.1.2.2 Μικρές ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες είναι οι
έχουσες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους τα
δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: κύκλο εργασιών
τουλάχιστον ευρώ 1.500.000 και δεν υπερβαίνει τα ευρώ
8.000.000, ενεργητικό δεν υπερβαίνει ευρώ 4.000.000
και προσωπικό δεν υπερβαίνει 50 άτομα 688
16.1.2.3 Μεσαίες ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες είναι οι
έχουσες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους τα
δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: κύκλο εργασιών ο
οποίος δεν υπερβαίνει τα ευρώ 40.000.000, ενεργητικό
δεν υπερβαίνει ευρώ 20.000.000 και προσωπικό δεν υπερβαίνει 250 άτομα 688
16.1.2.4 Μεγάλες ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες είναι οι
έχουσες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους τα
δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: κύκλο εργασιών ο
οποίος υπερβαίνει τα ευρώ 40.000.000, ενεργητικό το οποίο υπερβαίνει τα ευρώ 20.000.000 και προσωπικό το οποίο υπερβαίνει τα 250 άτομα 689
16.1.2.5 Πως εξετάζονται τα άνω όρια 689
16.1.3 Τήρηση λογιστικών βιβλίων 689
16.1.4 Χρόνος περάτωσης της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 689
16.1.5 Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 691
16.2 Διανομή κερδών και ζημιών από τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες 691
16.2.1 Οι διατάξεις του εμπορικού νόμου 691
16.2.1.1 Γενικά περί διάθεσης κερδών 691
16.2.1.2 Σχηματισμός τακτικού και αφορολογήτων αποθεματικών 692
16.2.2 Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 692
16.3 Η φορολογία των κερδών της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρείας 692
16.3.1 Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες τηρούσες διπλογραφικά βιβλία 692
16.3.1.1 Συντελεστής φορολογίας κερδών 692
16.3.1.2 Διανεμόμενα κέρδη 692
16.3.1.3 Χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων κερδών 693
16.3.1.4 Ποσοστό παρακράτησης φόρου από τα διανεμόμενα μερίσματα 693
16.3.1.5 Χρόνος παρακράτησης 693
16.3.1.6 Εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης κυρίως για τα
φυσικά πρόσωπα 694
16.3.1.7 Μη εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες 694
16.3.1.8 Εξαιρέσεις από την παρακράτηση του φόρου 694
16.3.1.9 Υπόχρεος για τη διενέργεια της παρακράτησης 694
16.3.2 Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες τηρούσες απλογραφικά βιβλία 695
16.3.2.1 Συντελεστής φορολογίας κερδών 695
16.3.2.2 Διανεμόμενα κέρδη. Δεν ενεργείται παρακράτηση φό
ρου, καθόσον τα κέρδη αυτά φορολογούνται μόνο στο όνομα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας 695
16.3.2.3 Χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων κερδών 695
16.4 Προσωρινές απολήψεις κερδών ή διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων,
προσωπικών εταιρειών και νομικών οντοτήτων 696
16.4.1 Οι διατάξεις του εμπορικού νόμου 696
16.4.2 Φορολογία προσωρινών απολήψεων 696
16.4.2.1 Προσωπικές εταιρείες τηρούσες διπλογραφικά βιβλία 696
16.4.2.2 Προσωπικές εταιρείες τηρούσες απλογραφικά βιβλία 696
16.4.3 Χρόνος κτήσης του εισοδήματος 696
16.5 Προσωπικές εταιρείες οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 43α και
43β του κωδ. Ν. 2190/1920 696
16.5.1 Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων 696
16.5.2 Ετήσια και ενοποιημένη έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών 697
16.5.3 Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων 697
16.5.4 Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων 698
16.6 Παράδειγμα διανομής και φορολογίας ομόρρυθμης εταιρείας 698
16.7 Συμψηφισμός φορολογικών ζημιών ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρείας. 701
MEPOE TETAPTO
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Προετοιμασία και πραγματοποίηση απογραφής - Σύνταξη απογραφής
Εγγραφές τέλους χρήσεως - Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 702
I. Προετοιμασία για την απογραφή
1. Ενημέρωση στελεχών επιχειρήσεως για τα περιουσιακά στοιχεία της 702
2. Προετοιμασία για την απογραφή των Γηπέδων - Οικοπέδων 704
3. Προετοιμασία για την απογραφή των κτιρίων 705
4. Προετοιμασία για την απογραφή των μηχανημάτων 706
5. Προετοιμασία για την απογραφή των μεταφορικών μέσων 706
6. Προετοιμασία για την απογραφή των επίπλων και σκευών 707
7. Προετοιμασία για την απογραφή των ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση
και προκαταβολών 707
8. Προετοιμασία για την απογραφή των αποθεμάτων 707
8.1 Επίσκεψη στους αποθηκευτικούς χώρους 707
8.2 Οργάνωση ομάδων απογραφής 708
8.3 Τρόπος απογραφής των αποθεμάτων 709
9. Προετοιμασία για την απογραφή των πελατών και των χρεωστών 710
10. Προετοιμασία για την απογραφή συναλλαγματικών και επιταγών 710
11. Προετοιμασία για την απογραφή των διαθεσίμων και τραπεζών 711
12. Προετοιμασία για την απογραφή των υποχρεώσεων 711
13. Προετοιμασία για την καταχώρηση των εσόδων και των εξόδων 712
II. Απογραφή 31 Δεκεμβρίου 1994
14. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 713
15. Αποθέματα 714
15.1 Πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες και είδη συσκευασίας 714
15.2 Προϊόντα έτοιμα 714
15.3 Κοστολογικά στοιχεία της επιχείρησης 715
16. Απογραφή πελατών 716
17. Απογραφή Γραμματίων Εισπρακτέων 716
18. Απογραφή Επιταγών Εισπρακτέων 716
19. Απογραφή χρεωστών διαφορών 717
20. Απογραφή Διαθεσίμων 717
21. Απογραφή Υποχρεώσεων 717
21.1 Προμηθευτές 717
21.2 Γραμματία πληρωτέα 717
21.3 Τράπεζες λογαριασμός βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 718
21.4 Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη 718
21.4.1 Υπολογισμός αφορολογήτων εκπτώσεων και φόρου εισοδήματος 718
21.5 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 720
21.6 Μερίσματα πληρωτέα 720
21.7 Απογραφή ιδίων κεφαλαίων 720
21.7.1 Μετοχικό κεφάλαιο 720
21.7.2 Τακτικό αποθεματικό 721
21.7.3 Αφορολόγητα αποθεματικά 721
21.7.4 Υπόλοιπο κερδών εις νέον 721
III. EYYpaq^s τέλους χρήσεως
Ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού: α. Προσδιορισμός αποτελέσματος 722
β. Διαθέσεως κερδών 722
IV. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
Ισολογισμός 31.12.1994 722
Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως 1.1.1994- 31.12.1994 724
Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων 724
Συντελεστής καθαρού κέρδους 724
Συντελεστής μικτού κέρδους 724
KEOAAAIO 18
Μέθοδος ποσοστιαίας ολοκληρώσεως τεχνικών έργων
1. Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 725
2. Σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις του ΕΣΥΛ 727
3. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια (εφαρμογή της
μεθόδου του ποσοστού ολοκλήρωσης βάσει των Ε.Λ.Π.) 730