ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΗ Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΥ

Τιμή:60.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05/10/2017, Σελίδες 650

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (O.E.-E.E) - ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Mε το νέο νόμο 4072/2012 (άρθρα 249-292)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.) Ν. 3190/1955. ως ισχύει (Κωδικοποιημένο το κείμενο του Ν. 3190/55 μέχρι και το Ν. 4441/2016)
• Μετατροπη Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε. - Ε.Ε. (άρθρο 283 Ν. 4072/2012)

ΙΔΙΟΤΥΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
• Κοινοπραξίες
• Αστίκες εταιρείες (κερδοσκοπικές και μη)
• Κοινωνίες που ασκούν επιχείρηση
• Ιδιώτυπες Μειαφορκές Εταιρείες (Ι.Μ.Ε.) Ν. 363/76
• Μεταφορικές Ειαρείες Α.Ε. ή ΕΠΕ, άρθρου 3 Ν. 3887/2010
• Δικηγορικές (Ν.4194/2013) και Συμβολαιογραφικές (Π.Δ. 284/93) Εταιρείες
• Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (Ν.ΕΠΑ.) Ν. 3182/2003
• Εταιρείες Ιδωτικών Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ι.ΠΑ.) Ν. 3790/2009
• Φορολογία μεταβάσεως εταιρικών μερίδων (άρθρα 42-43 Ν. 4172/13)
• Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) Ν. 3419/2005. Ν. 3853/2010. Ν. 4441/2016
• Νέα διαδικασία σύστασης εταιριών μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Γ.Ε-ΜΗ. ή K.E.Π. Ν. 3853/2010 και Ν. 4441/2016)
• Φορολογία Ο.Ε.. Ε.Ε.. Ε.Π.Ε., Κοινοπραξιών κλπ. εταιρειών κατά τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013) μέχρι και το Ν. 4467/2017
• Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. - Ε.Ε. (άρθρο 66α Κ.Ν. 2190/20)
• Πρότυπα καταστατικών για εταιρείες όλων των τύπων (άρθρο 9 Ν. 4441/2016)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ι.Κ.Ε.)
• Με το νέο νόμο 4072/2012 (άρθρα 43-120)
• Υπόδειγμα Καταστατικού
• Σύσταση και καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.
• Μετατροπή και συγχώνευση Ι.Κ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (άρθρα 1 -44 Ν. 4306/2014)

ΕΚΔΟΣΗ 15η 2017

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΜΙΣΟΣ 2017