Γ.Αληφαντή, Επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Τιμή:40.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 30/09/2017, Σελίδες 470

 

ΠEPIEXOMENA

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

H νομοθεσία και οι αρχές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (N. 4308/2014).
Εισαγωγή
Οι κανόνες επιμέτρησης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Αρχές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
στην εύλογη αξία
Άρθρο 24 N. 4308/2014
1. Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία 29
1.1. Επιμέτρηση στο ιστορικό κόστος 29
1.2. Επιμέτρηση στην εύλογη αξία 30
1.3. Αρχές επιμέτρησης των κονδυλίων του ισολογισμού στην εύλογη αξία... 31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα-Επιμέτρηση
στην εύλογη αξία
2.1. H διάταξη του N. 4308/2014 33
2.2. Οι οδηγίες της Ε.Λ.Τ.Ε 33
2.2.1. Πως γίνεται η επιμέτρηση στην εύλογη αξία 33
2.2.2. Ο λογιστικός χειρισμός της επιμέτρησης στην εύλογη αξία των ι-
διοχρησιμοποιούμενων ακινήτων γίνεται κατά διακριτό περιουσιακό
στοιχείο 34
2.2.3. Πότε η διαφορά εύλογης αξίας λόγω αναπροσαρμογής γίνεται δε¬
δουλευμένη 34
2.2.4. Ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων
ακινήτων διενεργείται κανονικά από επαγγελματία εκτιμητή 34
2.2.5. Χρόνος επανεκτίμησης 35
2.3. Επιμέτρηση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων κατά την πρώτη χρήση εφαρμογής
των Ε.Λ.Π 35
13
2.4. Παραδείγματα επιμέτρησης ιδιοχρησιμοποιούμενων ακίνητων στην εύλογη
αξία με αναβαλλόμενη φορολογία 36
2.4.1. Παράδειγμα 1 36
2.4.2. Παράδειγμα 2 38
2.4.3. Παράδειγμα 3 42
2.4.4. Εργασία προς κατανόηση της αναπροσαρμογής της αξίας κτήσεως
καθώς και των αποσβέσεων των παγίων 50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Επενδυτικά ακίνητα-Επιμέτρηση στην εύλογη αξία
3.1. H διάταξη του N. 4308/2014 59
3.2. Οι οδηγίες της Ε.Λ.Τ.Ε 59
3.2.1. Έννοια επενδυτικού ακινήτου 59
3.2.2. Μετά την αναπροσαρμογή δεν αποσβένονται και οι διαφορές εύλογης
αξίας αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 59
3.2.3. Τι περιλαμβάνει η αξία του επενδυτικού ακινητου 59
3.2.4. Χρόνος επανεκτίμησης - Ποιος ενεργεί την επανεκτίμηση 60
3.2.5. Αλλαγής χρησης των ακινήτων 60
3.2.6. Εύλογη αξία όταν ένα επενδυτικό ακίνητο μετατραπεί σε ιδιοχρη-
σιμοποιούμενο 60
3.2.7. Εύλογη αξία όταν ένα ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο μετατραπεί
σε επενδυτικό 60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Επιμέτρηση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.
Επιμέτρηση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στη αξία κτήσεως
Κοστολόγηση και απογραφή βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
4.1. Κόστος κτησης ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου (ενσώματου η βιολογικού)
62
4.1.1. Επιβάρυνση του κόστους κτησης με τόκους 62
4.1.2. Πως γίνεται η κεφαλαιοποίηση των τόκων 62
4.1.3. H πολιτικη των κεφαλαιοποιούμενων τόκων εφαρμόζεται στο σύνολο
των ιδιοπαραγόμενων περιουσιακών στοιχείων 62
4.1.4. Δεν υπάρχει εννοιολογικη διαφορά σε ότι αφορά το κόστος ιδιο-
παραγωγης 63
4.2.Κοστολογικη οργάνωση γεωργικών επιχειρησεων 63
α) Περίοδος ανάπτυξης βιολογικών παγίων (αγελάδων γαλακτοπαρα¬
γωγης) 63
β) Περίοδος παραγωγης γάλατος 64
4.3. Παράδειγμα 65
4.3.1. Δεδομένα 65
4.3.2. Λογιστικές πολιτικές 65
4.3.3. Απάντηση 67
4.3.4. Διευκρινησεις 69
4.4. Απογραφη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 69
Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας των αποθεμάτων 69
14
Επιμέτρηση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία
4.5. H διάταξη του N. 4308/2014 71
4.6. Oi οδηγίες της Ε.Λ.Τ.Ε 71
4.6.1. Έννοια βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 71
4.6.2. Τα αγαθά της συγκομιδής - Αποτίμηση 71
4.6.3. Επιμέτρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη
αξία 72
4.6.4. O προσδιορισμός της εύλογης αξίας ενός βιολογικού περιουσιακού
στοιχείου 72
4.6.5. Μέθοδος της προεξόφλησης των μελλοντικών χρηματοροών 72
4.6.6. Το κόστος που απαιτείται για τη διάθεση των βιολογικών περιου¬
σιακών 73
Γεωργικές Δραστηριότητες
(Αποτίμηση αποθεμάτων στην εύλογη αξία)
4.7. Έννοια γεωργικής δραστηριότητας 74
4.8. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 75
4.9. Αναγνώριση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 76
4.10. Αποτίμηση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και προϊόντων γεωργικής
παραγωγής 76
4.11. Αδυναμία για αξιόπιστη επιμέτρηση εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση
79
4.12. Εμφάνιση του κέρδους < της ζημίας από την αποτίμηση των προϊόντων
της γεωργικής δραστηριότητας 80
4.13. Επιχορηγήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 80
4.13.1. Γενικά 80
4.13.2. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώμενα στην εύλογη αξία 80
4.13.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώμενα στο κόστος 81
4.14. Γεωργία - Οικονομικές Καταστάσεις 81
4.15. Παράδειγμα 84
4.16. Παραδειγμα 85

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Αποθέματα εμπορευμάτων-Επιμέτρηση στην εύλογη αξία
5.1. H διάταξη του N. 4308/2014 88
5.2. Οι οδηγίες της Ε.Λ.Τ.Ε 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Γενικά περί χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
6.1. Ορισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 90
6.2. Λογιστική παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων 90
6.2.1. Όταν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται
στο κόστος κτήσης 90
15
6.2.2. Όταν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται
στην εύλογη αξία 90
6.3. Εμφάνιση στον ισολογισμό των συμμετοχών και των επενδύσεων 91
6.3.1.Όταν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται
στο κόστος κτήσης 91
6.3.2. Όταν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρακολου¬
θούνται στην εύλογη αξία 92
6.3.3. Πότε χρησιμοποιείται το υπόδειγμα του ισολογισμού B.1.1. -
«χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος» και πότε το υπόδειγμα
ισολογισμού B.1.2. - «χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη
αξία» 93

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
στην αξία κτήσεως τους
7.1. H διάταξη του N. 4308/2014 94
7.1.1. Αρχική αναγνώριση (άρθρο 19, παρ. 1) 94
7.1.2. Επιμέτρηση μεταγενέστερη της αρχικής αναγνώρισης (άρθρο 19,
παρ. 2) 94
7.1.3. Έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Επιμέτρηση
μεταγενέστερη της αρχικής αναγνώρισης (άρθρο 19, παρ. 3) 95
7.1.4. Έλεγχος απομείωσης (άρθρο 19, παρ. 4 και 5) 101
7.1.5. Πότε προκύπτει ζημία απομείωσης (άρθρο 19, παρ. 6) 101
7.1.6. Έννοια ανακτήσιμης αξίας (άρθρο 19, παρ. 7) 102
7.1.7. Πότε αναγνωρίζονται οι ζημίες απομείωσης (άρθρο 19, παρ. 8).... 103
7.1.8. Πότε παύει να αναγνωρίζεται ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο (άρθρο 19, παρ. 9 και 10) 104
7.1.9. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται
στον ισολογισμό ανάλογα με τις προθέσεις της διοίκησης της οντότητας
και το συμβατικό η εκτιμώμενο χρόνο διακανονισμού τους
(άρθρο 19, παρ. 11) 104
7.2. Παράδειγμα αποτίμησης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχεί¬
ου 105

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
στην εύλογη αξία τους
8.1. Ένταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε κατηγο¬
ρίες 107
8.2. Ορισμοί των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία επιμετρούνται
στην εύλογη αξία 107
8.3. Ποια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται στην εύ¬
λογη αξία 109
8.4. Πως ορίζεται η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων 109
16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Επιμέτρηση διαθέσιμων για πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων (Λ.Π.Χ.Σ.) στην εύλογη αξία
9.1. H διάταξη του N. 4308/2014 (άρθρο 24, παρ. 9) 111
9.2. Ποια χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα Διαθέσιμα για
πώληση (Δ.Π.Χ.Σ.) 111
9.3. H λογιστική των διαφορών επιμέτρησης στην εύλογη αξία των Δ.Π.Χ.Σ. 112
9.4. Οι διαφορές από την επιμέτρηση των Δ.Π.Χ.Σ αναγνωρίζονται ως στοιχείο
της καθαρής θέσης 112
9.5. Πότε οι διαφορές από την επιμέτρηση των Δ.Π.Χ.Σ μεταφέρονται στα αποτελέσματα
χρήσεως 113
9.6. Παραδείγματα 113
9.6.1. Παράδειγμα 1 113
9.6.2. Παράδειγμα 2 116
9.7. Αναστροφή της ζημίας απομείωσης Δ.Π.Χ.Σ. (είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσματα
προηγουμένων χρήσεων) 118
9.8. Αναστροφή απομείωσης Δ.Π.Χ.Σ. που δεν είναι τίτλοι καθαρής θέσης
(π.χ. μετοχές). Αναστρέφεται στα αποτελέσματα χρήσεως.
Παράδειγμα 3 118
9.9. Αναστροφή απομείωσης Δ.Π.Χ.Σ. που είναι τίτλοι καθαρής θέσης. (π.χ.
μετοχές). Αναστρέφεται στην καθαρή θέση. Παράδειγμα 4 119
9.10. Επιμέτρηση ΔΠΧΣ στην εύλογη αξία με λογισμό της αναβαλλόμενης
φορολογίας. Κεφαλαιοποίηση η διανομή της εύλογης αξίας 122
9.10.1. Οι διατάξεις του N. 4308/2014 122
9.10.2. Παράδειγμα 5 123

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Επιμέτρηση στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων του εμπορικού χαρτοφυλακίου και χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων που αποτελούν μέρος του εμπορικού χαρτοφυλακίου
10. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του εμπορικού χαρτοφυλακί¬
ου και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτελούν μέρος του ε¬
μπορικού χαρτοφυλακίου 128
10.1. Ορισμοί 128
10.2. Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του εμπορικού χαρτοφυλα¬
κίου στην εύλογη αξία. - Παράδειγμα 6 128

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Επιμέτρηση στην εύλογη αξία των παραγώγων για αντιστάθμιση
11.1. Έννοια παραγώγου 134
11.2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία κατεχόμενα για αντιστάθμιση 134
11.2.1. Ορισμός 134
11.2.2. Λογιστική παρακολούθηση 135
11.3. Επιμέτρηση παραγώγων για αντιστάθμιση 135
11.4. Το σύστημα αντιστάθμισης το οποίο επιλέχτηκε από τα Ε.Λ.Π 135
17
11.5. H εφαρμογή της λογιστικής της αντιστάθμισης 136
11.6. Πότε τα παράγωγα εντάσσονται στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο και επιμετρούνται
στην εύλογη αξία 136
11.7. Αντιστάθμιση εύλογης αξίας 136
11.8. Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 137
11.9. Παράδειγμα (αντιστάθμιση εύλογης αξίας) 138
11.10. Λογιστικές εγγραφές 139

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

Σύμβαση επί εμπορευμάτων που δίνει σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος
to δικαίωμα διακανονισμού αυτής σε μετρητά η σε κάποιο άλλο
χρηματοοικονομικό στοιχείο 142

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

H μεταφορά χρηματοοικονομικών στοιχείων μεταξύ κατηγοριών
13.1. H διάταξη του άρθρου 24 143
13.2. H μεταφορά χρηματοοικονομικών στοιχείων από και προς την κατηγορία
«εμπορικό χαρτοφυλάκιο» δεν επιτρέπεται 143
13.3. Μεταφορά των «διακρατούμενων μέχρι τη ληξη επενδύσεων» προς την
κατηγορία των «διαθέσιμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχεί¬
ων» 143
13.4. H μεταφορά των «Διαθέσιμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων
» προς την κατηγορία των «Διακρατούμενων μέχρι τη ληξη επεν¬
δύσεων» 144

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

Πληροφορίες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
14.1. Πληροφορίες στο προσάρτημα σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη
αξία 146
14.2. Εμφάνιση στον ισολογισμό των συμμετοχών και επενδύσεων όταν τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται στην εύ¬
λογη αξία 147

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

H λογιστική του λογαριασμού της καθαρής θέσης «Διαφορές από την
επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στη εύλογη αξία»
15.1. Εμφάνιση στον ισολογισμό του λογαριασμού «Διαφορές από την επι¬
μέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στη εύλογη αξία» 149
15.2. H λογιστική του λογαριασμού «Διαφορές από την επιμέτρηση περιου¬
σιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στη εύλογη αξία» 150
15.3. Πότε κεφαλαιοποιούνται η διανέμονται οι «Διαφορές από την επιμέ¬
τρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στη εύλογη αξία» 150
15.4. Αναβαλλόμενη φορολογία επί της διαφοράς εύλογης αξίας από την επιμέτρηση
στην εύλογη αξία 150
15.5. Παράδειγμα 151
18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

Επιμέτρηση ακινητων και λοιπών στοιχείων του ισολογισμού
κατά την πρώτη χρηση εφαρμογής των Ε.Λ.Π.
Άρθρο 37 του N. 4308/2014
Πρώτη εφαρμογη των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
16.1. Πότε τίθενται σε ισχύ τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 157
16.2. H πρώτη εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης και σύνταξης χρηματοοικονομικών
καταστάσεων των κεφαλαίων 4 έως 7 αντιμετωπίζεται ως
αλλαγη λογιστικών πολιτικών 157
16.3. Όταν η αναδρομική προσαρμογή ορισμένων η όλων των στοιχείων των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι πρακτικά δυσχερής η όταν το
απαιτούμενο κόστος είναι σημαντικό 159
16.3.1. Όταν υιοθετείται το ιστορικό κόστος ως βάση επιμέτρησης των
στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και δεν διε¬
νεργείται αναδρομικη προσαρμογη λόγω δυσχερειών η κόστους 159
16.3.2. Όταν υιοθετείται η εύλογη αξία ως βάση επιμέτρησης των στοι¬
χείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τα οποία προ¬
βλέπεται από το νόμο σχετικη δυνατότητα (στοιχεία του άρθρου
24) 160
16.3.3. Δεν έχουν τη δυνατότητα επιμέτρησης στην εύλογη αξία στην
πρώτη εφαρμογη, οι πολύ μικρές οντότητες 161
16.3.4. Αναβαλλόμενοι φόροι κατά την πρώτη εφαρμογη 161
16.4. Περιπτώσεις όπου η αναδρομικη προσαρμογη των χρηματοοικονομι¬
κών καταστάσεων μπορεί να μην είναι πρακτικά ευχερης η να απαιτεί
σημαντικό κόστος 163
16.5. Κονδύλια του ισολογισμού που δεν πληρούν τα κριτηρια αναγνώρισης
του παρόντος νόμου, αλλά αναγνωρίζονταν με το προηγούμενο λογιστικό
πλαίσιο 164
16.6. Ταξινόμηση στοιχείων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 166
16.7. Γνωστοποιησεις στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσε¬
ων 169
16.8. Διενέργεια απογραφης 169
16.9. Οι πολύ μικρές και οι μικρές οντότητες μπορούν να μην εφαρμόζουν
την άνω παράγραφο 7 170
16.10. Οι πολύ μικρές οντότητες δεν εφαρμόζουν τις άνω παραγράφους
3(α2) και 3(α3) 170
16.11. Διάταξη για το κονδύλι «Διαφορές Ενοποίησης» 171
16.12. Επιμέτρηση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινητων κατά την πρώτη χρηση
εφαρμογης των Ε.Λ.Π 171
19

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

H νομοθεσία της αναπροσαρμογής της αξίας κτήσεως των ακινήτων των επιχειρήσεων βάσει του N. 2065/1992 που ίσχυε πριν τη νομοθεσία των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ( N. 4308/2014)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Άρθρο 20, Ν. 2065/1992
1.1. Ποιές επιχειρησεις υποχρεούνται να αναπροσαρμόσουν τα ακίνητα 177
1.1.1. H διάταξη του N. 2065/1992 177
1.1.2. Στην αναπροσαρμογη υπάγονται οι επιχειρησεις που τηρούν υποχρεωτικά
βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ 177
1.1.3. Στην αναπροσαρμογη υπάγονται οι δημόσιες, δημοτικές επιχειρη¬
σεις και εκμεταλλεύσεις καθώς και οι συνεταιρισμοί 178
1.1.4. Στην αναπροσαρμογη δεν υπάγονται τα Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και τα μη
κερδοσκοπικού χαρακτηρα νομικά πρόσωπα 178
1.1.5. Επιχειρησεις που ασκούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις 178
1.1.6. Αλλοδαπές επιχειρησεις 180
1.1.7. Επιχειρησεις Ν. 4171/1961 και Ν.Δ. 2687/1953 183
1.2. Αναπροσαρμογη ακινητων τεχνικών επιχειρησεων 186
1.2.1. H διάταξη του Ν. 2065/1992 186
1.3. Αναπροσαρμογη αξίας ακινητων, επιχειρησεων ευρισκομένων σε εκκα¬
θάριση καθώς και σε αδράνεια 187
1.3.1. H διάταξη του Ν. 2065/1992 187
1.3.2. Οι επιχειρησεις που βρίσκονται σε εκκαθάριση δεν αναπροσαρ¬
μόζουν τα ακίνητα 187
1.3.3. Ακίνητα απαλλοτριούμενα 188
1.3.4. Επιχειρησεις που βρίσκονται σε αδράνεια κατά το χρόνο της ανα¬
προσαρμογης υποχρεούνται σε αναπροσαρμογη της αξίας των α¬
κινητων 188
1.4. Αναπροσαρμογη αξίας ακινητων εταιρειών χρηματοδοτικης μίσθω¬
σης 191
1.5. Αναπροσαρμογη αξίας ακινητων επιχειρησεων υπαγομένων στα Διεθνη
Λογιστικά Πρότυπα η στο Ν. 3229/2004 191
1.6. Κηρυξη εταιρείας σε πτώχευση 195

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
Αρθρο 21, Ν. 2065/1992
2.1. Οι επιχειρησεις κάθε τέσσερα χρόνια αναπροσαρμόζουν την αξία των
ακινητων 197
2.1.1. H διάταξη του Ν. 2065/1992 197
2.1.2. Πως πραγματοποιείται η αναπροσαρμογη των ακινητων 197
2.1.3. Έννοια γηπέδου 197
2.1.4. Έννοια κτιρίου 198
20
2.1.5. Περιφράξεις, ασφαλτοστρώσεις, αποχετεύσεις, μανδρότοιχοι
κ.λπ 199
2.1.6. Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων επιχειρήσεων ύδρευσης 200
2.1.7. Λοιπές πάγιες εγκαταστάσεις 200
2.1.8. Κτίρια ημιτελή 202
2.1.9. Ανέγερση κτιρίου σταδιακά με διαφορετικές άδειες οικοδόμησης 202
2.1.10. Ανέγερση κτιρίου που διαρκεί περισσότερα από ένα έτη 203
2.1.11. Σε αναπροσαρμογή υπόκειται και η αξία της ψιλής κυριότητας... 203
2.1.12. Ακίνητα τα οποία δεν αναπροσαρμόζονται 203
2.2. H τεχνική της αναπροσαρμογής των ακινήτων 204
2.2.1. Συντελεστές αναπροσαρμογής 204
2.2.2. Λανθασμένη αναπροσαρμογή αξίας κτήσεως ακινήτων 206
2.3. Αναπροσαρμοσμένη αξία ακινήτων ευρισκομένη σε περιοχές που ισχύει
το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των 207
2.3.1. H διάταξη του N. 2065/1992 207
2.3.2. Αναπροσαρμοσμένη αξία ακινήτων στην περίπτωση που η αντικειμενική
αξία των ακινήτων είναι μικρότερης εκείνης που προκύπτει
με βάση τους συντελεστές αναπροσαρμογής 210
2.3.3. Αναπροσαρμοσμένη αξία ακινήτων στην περίπτωση που η αντικειμενική
αξία ακινήτων είναι μικρότερη της αξίας κτήσεως 212
2.4. Αναπροσαρμοσμένη αξία ακινήτων ευρισκομένων σε περιοχές εκτός
σχεδίου πόλεως (η εντός οικισμού) η σε περιοχές που δεν ισχύει το σύ¬
στημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των 215
2.4.1. H διάταξη του N. 2065/1992 215
2.5. Ακίνητα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως η οικισμού, για τα οποία
δεν ισχύει πληρως αντικειμενικός προσδιορισμός 220
2.6. Πληροφορίες στο δημοσιευόμενο ισολογισμό για την αναπροσαρμογή
της αξίας των ακινητων 220
2.7. Καταχώρηση πληροφοριών στο προσάρτημα για την αναπροσαρμογη
της αξίας των ακινητων 221

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Αρθρο 22, Ν. 2065/1992
3.1. H διαδικασία για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει της
απόφασης του Υφ. Οικονομίας και Οικονομικών 1114301/πολ.
1152/2008 222
3.1.1. H απόφαση του Υφ. Οικονομίας και Οικονομικών 1114301/πολ.
1152/2008 222
3.1.2. Αξία κτήσεως ακινήτων (Γενικά) 223
3.1.3. Αξία κτήσεως ακινήτων επιχειρήσεων που προήλθαν από μετασχηματισμό
224
3.2. Αναπροσαρμογή ακινήτων, επιχειρήσεων που προέκυψαν από τους μετασχηματισμούς
του N. 2166/1993 και του N. 2515/1997 224
3.3. Αναπροσαρμογη κτιρίων που έχουν υπαχθεί στο σύστημα των κρατικών
επιχορηγησεων 225
3.4. Αναπροσαρμογη αποσβέσεων 229
21
3.4.1. Οι επιχειρησεις θα αναπροσαρμόσουν τις τακτικές και πρόσθετες
αποσβέσεις που διενηργησαν μέχρι την προηγούμενη της αναπρο¬
σαρμογης χρηση 229
3.4.2. Αναπροσαρμογη αποσβέσεων όταν η αξία των ακινητων προσδιορίζεται
με το αντικειμενικό σύστημα 229
3.4.3. Αναπροσαρμογη αποσβέσεων όταν η αξία των ακινητων προσδιο¬
ρίζεται με την πραγματικη αξία αυτών 229
3.4.4. Αναπροσαρμογη αποσβέσεων δαπανών προσθηκών και βελτιώσε¬
ων ακινητων 232
3.4.5. Περίπτωση που η επιχείρηση δεν διενηργησε αποσβέσεις 234
3.4.6. Ακίνητα αποσβεσμένα εξ ολοκληρου 234
3.4.7. H αναπροσαρμογη των αποσβέσεων δεν τροποποιεί τα οικονομι¬
κά και φορολογικά αποτελέσματα 234
3.4.8. Απογραφη ακινητου επιχείρησης σε περίπτωση αλλαγης κατηγο¬
ρίας βιβλίων 234

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ
Αρθρο 23, Ν. 2065/1992
4.1. Γενικά περί της εμφανίσεως και κεφαλαιοποιησεως της υπεραξίας από
την αναπροσαρμογη της αξίας των ακινητων και μηχανημάτων 235
4.2. Εμφάνιση της υπεραξίας αναπροσαρμογης ακινητων Ν. 2065/1992 236
4.2.1. H διάταξη του Ν. 2065/1992 236
4.2.2. Απόσβεση ζημίας ανώνυμης εταιρείας και Ε.Π.Ε. με υπεραξία α¬
ναπροσαρμογης ακινητων 237
4.2.3. Ποιό ποσό ζημιάς μπορεί να καλυφθεί από την υπεραξία λόγω α¬
ναπροσαρμογης των παγίων 239
4.3. Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογης Ν. 2065/1992 240
4.3.1. H διάταξη του Ν. 2065/1992 240
4.3.2. Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από τις ανώνυμες εταιρίες 240
4.3.3. Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από τους συνεταιρισμούς 247
4.3.4. Αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρησεις 248
4.3.5. Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από τις ατομικές και προσωπικές
επιχειρησεις 251
4.3.6. Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από τις ΕΠΕ 251
4.4. Πιστωτικό υπόλοιπο λογαριασμού 41.07 προερχόμενο από προηγούμε¬
νες αναπροσαρμογές 253
4.5. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την αύξηση του εταιρικού η με¬
τοχικού κεφαλαίου 253
4.6. Προθεσμίες κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας - Συνέπειες σε περίπτωση
μη κεφαλαιοποίησης 253
4.6.1. H διάταξη του Ν. 2065/1992 253
4.7. Ονομαστικοποίηση των μετοχών από τις ανώνυμες εταιρίες που ανα¬
προσάρμοσαν την αξία των ακινητων τους 255
4.8. Επιχειρησεις που δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα
Δ.Λ.Π 256
22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ
Άρθρο 24, N. 2065/1992
5.1. Γενικά περί του φόρου υπεραξίας αναπροσαρμογής της αξίας των ακι¬
νητων 257
5.2. Φορολογία υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων N. 2065/1992 262
5.2.1. H διάταξη του N. 2065/1992 262
5.2.2. Τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας υπεραξίας. H φορολο¬
γικη υπεραξία ταυτίζεται με τη λογιστικη 263
5.2.3. Ποιο ποσό φορολογικής ζημιάς συμψηφίζεται με την υπεραξία .... 266
5.2.4. Εκπίπτεται η ζημιά που δηλώθηκε με τη δηλωση φορολογίας εισο¬
δηματος 266
5.2.5. Φορολογικές ζημιές προσωπικών εταιρειών και ΕΠΕ που προέκυψαν
από τις χρήσεις μέχρι και 31.12.1991 271
5.2.6. Φορολογικές ζημιές προσωπικών εταιρειών και ΕΠΕ που προέκυψαν
από χρήσεις από 30.6.1992 και μετά 271
5.2.7. Ζημιά που προέκυψε κατά το στάδιο της ιδρύσεως της επιχειρησε¬
ως 272
5.2.8. Οι επιχειρησεις έχουν την ευχέρεια συμψηφισμού της φορο¬
λογικης ζημιάς με την υπεραξία του N. 2065/1992 η μεταφοράς
της στις επόμενες χρήσεις 273
5.2.9. Ποιά στοιχεία πρέπει να λάβουν υπόψη οι ανώνυμες εταιρείες και
οι ΕΠΕ προκειμένου να αποφασίσουν αν θα συμψηφίσουν η όχι τη
φορολογικη ζημιά 275
5.2.10. Ο συμψηφισμός της λογιστικής υπεραξίας με τις λογιστικές ζη¬
μίες δεν επηρεάζει τις φορολογικές ζημίες 278
5.3. Ο φόρος υπεραξίας βαρύνει την επιχείρηση 278
5.3.1. H διάταξη του N. 2065/1992 278

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
Άρθρα 25 και 26, N. 2065/1992
6.1. Δηλωση υπεραξίας - Αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ 279
6.1.1. H διάταξη του N. 2065/1992 279
6.2. Καταβολή φόρου - Εξάντληση φορολογικής υποχρεώσεως 279
6.2.1. H διάταξη του N. 2065/1992 279
6.3. Διάλυση των εταιριών η μείωση του κεφαλαίου εντός πενταετίας από την
αναπροσαρμογη 280
6.3.1. H διατάξη του N. 2065/1992 280
6.4. Διανομη δωρεάν μετοχών στους μετόχους - επιχειρησεις λόγω κεφαλαι-
οποιησεως της υπεραξίας 281
6.4.1. H διάταξη του N. 2065/1992 281
6.4.2. Υποχρεώσεις της ανώνυμης εταιρίας από την κεφαλαιοποίηση των
ωφελειών γενικά που προκύπτουν από την αναπροσαρμογη των
παγίων και των αφορολογητων αποθεματικών 281
23
6.4.3. H λογιστική του ωφέλους των μετόχων η εταίρων λόγω της κεφαλαιοποιησεως
της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των παγίων
287
6.4.4. Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης 289
6.4.5. Ανάλυση των τριτοβάθμιων λογαριασμών 41.06.XX 289
6.5. Κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού 41.06
«Διαφορά αναπροσαρμογής αξίας συμμετοχών και χρεωγράφων» 292
6.5.1. H διάταξη του άρθρου 101 του N. 1892/1990 292
6.5.2. H κεφαλαιοποίηση της «Διαφοράς από αναπροσαρμογη αξίας
συμμετοχών και χρεωγράφων» πραγματοποιείται με έκδοση νέων
μετοχών 294
6.6. H λογιστική της κεφαλαιοποιησεως αποθεματικών από την ανώνυμη ε¬
ταιρεία 294
6.6.1. Εγγραφές κατά το χρόνο ληψης της απόφασης από το διοικητικό
συμβούλιο 294
6.6.2. Λογιστικοποίηση της πρότασης του Δ.Σ. προς τη γενικη συνέλευση
για αύξηση του κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των αποθεματι¬
κών 296
6.6.3. Ολοκληρωση της διαδικασίας για αύξηση του κεφαλαίου 297
6.7. H λογιστικοποίηση της κεφαλαιοποιησεως αποθεματικών από τις
ΕΠΕ 298
6.7.1. Εγγραφές κατά το χρόνο ληψης της απόφασης από το διαχειριστη 299
6.7.2. Λογιστικοποίηση της πρότασης του διαχειριστη προς τη συνέλευση
των εταίρων για αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεμα¬
τικών 299
6.7.3. Εμφάνιση του «Οφειλομένου Κεφαλαίου» στον Ισολογισμό της
ΕΠΕ 299
6.7.4. Ολοκληρωση της διαδικασίας για αύξηση κεφαλαίου 299
6.8. Καταχώρηση πληροφοριών για αύξηση κεφαλαίου στο Προσάρτημα 300
6.9. Απαλλαγη από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου 300
6.10. Έλεγχος των δηλώσεων - Βεβαίωση του φόρου 300
6.10.1. H διάταξη του N. 2065/1992 300

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ
Αρθρο 27, Ν. 2065/1992
7.1. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αναπροσαρμοσμένη αξία κάθε κτι¬
ρίου 301
7.1.1. H διάταξη του N. 2065/1992 301
7.2. Πως υπολογίζεται η αναπόσβεστη αξία των κτιρίων 301
7.2.1. H διάταξη του N. 2065/1992 301
7.2.2. Επιχειρησεις που προηλθαν από μετατροπη η συγχώνευση 302
7.3. Για τον υπολογισμό των αφορολόγητων αποθεματικών δεν λαμβάνεται
υπόψη η υπεραξία του N. 2065/1992 303
7.3.1. H διάταξη του N. 2065/1992 303
24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
8.1. Αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων (Εγκύκλιος Σώματος Ορκωτών Λο¬
γιστών 389/19.2.1993) 304
8.2. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων (Εγκύκλιος Σώματος Ορκωτών Λογιστών
389/19.2.1993) 305
8.3. Αναπροσαρμογή ακινήτων ανεξάρτητα εάν έχουν η όχι διενεργηθεί τακτικές
αποσβέσεις (Εγκύκλιος Σώματος Ορκωτών Λογιστών 30/
3.10.1988) 305
8.4. Αναπροσαρμογή κτιρίων κτηθέντων από επιχορηγήσεις του Δημοσίου
(Εγκύκλιος Σώματος Ορκωτών Λογιστών 30/3.10.1988) 307
8.5. Αναπροσαρμογη γηπέδων (Εγκύκλιος Σώματος Ορκωτών Λογιστών
31/31.10.1988) 309
8.6. Χρόνος απεικονίσεως της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με την υπεραξία
του N. 2065/1992 (Πρακτικό συνεδριάσεως Ορκωτών Λογιστών
64/17.2.1983) 310

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Δ.Λ.Π.
9.1. Αποτίμηση (η επιμέτρηση) ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
βάσει του Δ.Λ.Π. μετά την αρχικη αναγνώριση 312
9.1.1. Γενικά 312
9.1.2. Λογιστικές πολιτικές για την αποτίμηση των ενσώματων περιου¬
σιακών στοιχείων 312
9.2. Οι διατάξεις της Ελληνικης νομοθεσίας 314
9.2.1. Γενικά 314
9.2.2. Αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας βάσει των Δ.Λ.Π. (άρθρο 139
κωδ. N. 2190/1920) 314
9.3. Μέθοδοι αναπροσαρμογής παγίων 315
9.4. Εμφάνιση της υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της α¬
ξίας ακινητων 316
9.5. Φορολογία υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της ανα-
πόσβεστης αξίας των ακινήτων με βάση τα Δ.Λ.Π 317
9.5.1. Αναπροσαρμογη έτους 2004 317
9.5.2. Αναπροσαρμογη έτους 2008 319
9.6. Διαφορές αναπροσαρμογης σε μετασχηματισμούς N. 2166/1993 326
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ N. 2065/1992 (άρθρα 20 έως 27) 327
- Η απόφαση Υπ. Οικονομικών πολ. 1223/2012 334
- Η απόφαση Υφ. Οικονομίας και Οικονομικών 1114301/πολ. 1152/2008 336
- Η απόφαση Υφ. Οικονομίας και Οικονομικών 1091653/πολ. 1121/2004 338
25
- H απόφαση Υπ. Οικονομικών 1105256/πολ. 1269/2000 340
- H απόφαση Υπ. Οικονομικών 1115944/πολ. 1281/1996 342
- H εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών 1129550/πολ. 1315/1996 344
- H εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών 1110587/πολ. 1287/2000 370
- H εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών 1097930/πολ. 1127/2004 395
- H εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών πολ. 1173/2008 420
- H εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών πολ. 1226/2012 421

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
- Άρθρο 15 N. 3229/2004 422
- H εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών 1039114/πολ. 1044/2004 424
- Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας N. 3299/2004 427
- Άρθρο 28, N. 3091/2002 429
- H εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών 1021577/πολ. 1038/2003 430

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ
- Άρθρο 12, N. 3193/2003 434
- Απόφαση Υπ. Οικονομικών 1097753/πολ. 1136/2003 434

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ Δ.Λ.Π.
12.1. Οι υποχρεώσεις των επιχειρησεων που εφαρμόζουν Δ.Λ.Π 436

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
- Άρθρο που δημοσιεύθηκε στη ^υτεμπορικη 27.1.2009 437
- Άρθρο που δημοσιεύθηκε στη ^υτεμπορικη 7.1.2013 440
- Άρθρο που δημοσιεύθηκε στη ^υτεμπορικη 15.1.2013 451
- Άρθρο που δημοσιεύθηκε στη ^υτεμπορικη 28.1.2013 456

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 462