ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ – ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Τιμή:45.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 20/06/2017, Σελίδες 520

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Ορκωτού Ελεγκτή, ΖΙΓΚΕΡIΔΗ Γ. ΔΗΜHΤΡΗ με τίτλο «ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ – ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ». Στις 520 σελίδες του βιβλίου ο συγγραφέας αναλύει το σημαντικό θέμα των Τεκμαρτών Εισοδημάτων & Ανάλωσης Κεφαλαίου, καθώς και πολλά συναφή & ενδιαφέροντα θέματα όπως :

  • Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και απόκτησης (Τεκμήρια)
  • Διαφορά εισοδήματος (Φορολόγηση, ανάλωση)
  • Προσαύξηση περιουσίας
  • Έμμεσες τεχνικές ελέγχου
  • Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
  • Δήλωση οικονομικών συμφερόντων

Σε κάθε ενότητα υπάρχει ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων, πλήθος παραδειγμάτων, καθώς και ξεχωριστή ενότητα με ολοκληρωμένα παραδείγματα – ασκήσεις, με αντίστοιχες εκτυπώσεις εντύπων. Επισημαίνονται ιδιαίτερα θέματα που χρήζουν προσοχής και το συγκεκριμένο βιβλίο μπορεί να αποτελέσει ένα χρηστικό, πρακτικό εργαλείο για την εργασία κάθε λογιστή!

Περιεχόμενα

1. Αντικειμενικές Δαπάνες (Τεκμαρτό Εισόδημα) 1
1.1. Εναλλακτικός τρόπος φορολογίας 2
1.2. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες 3
1.2.1. Ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες κατοικίες 5
1.2.2. Ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες δευτερεύουσες κατοικίες. 13
1.2.3. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης 18
1.2.4. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη ιδιωτικών σχολείων 50
1.2.5. Αντικειμενική δαπάνη οικιακών βοηθών, οδηγών αυτοκινήτων κ.λπ. 51
1.2.6. Δαπάνες σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης 52
1.2.7. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα 64
1.2.8. Δαπάνες δεξαμενών κολύμβησης 69
1.2.9. Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης 72
1.2.10. Αμφισβήτηση αντικειμενικής δαπάνης 77
1.3. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 82
1.3.1. Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας 83
1.3.2. Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς 88
1.3.3. Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης 91
1.3.4. Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε 111
1.3.5. Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες 119
1.3.6. Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής 129
1.4. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών 134
1.4.1. Αντικειμενική δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας135
1.4.2. Αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή ημεδαπό προσωπικό που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132), του α.ν. 378/1968 (Α΄ 82) και του άρθρου 25 του N. 27/1975 (Α΄ 77) 136
1.4.3. Επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του άρθρου 45 του N. 2859/2000 136
1.4.4. Αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού 138
1.4.5. Αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα139
1.4.6. Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασμένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%) 142
1.4.7. Ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 31 προκειμένου για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους 143
1.4.8. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 31 φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή145
1.5. Συμπλήρωση κωδικών του Πίνακα 5 της Φορολογικής δήλωσης149
2. Διαφορά Εισοδήματος (Κάλυψη Αντικειμενικών Δαπανών / Ανάλωση Κεφαλαίου) 169
2.1. Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής 170
2.1.1. Φορολόγηση διαφοράς εισοδήματος – αντικειμενικών δαπανών 170
2.1.2. Περιστασιακή απασχόληση 176
2.1.3. Μείωση της διαφοράς 182
2.1.3. Μείωση των ποσών κεφαλαίου με δαπάνες απόκτησης τους 183
2.1.4. Η ζημιά του ίδιου φορολογικού έτους ή και των προηγούμενων δεν εκπίπτει ούτε μεταφέρεται 185
2.1.5. Προσδιορισμός του εισοδήματος συζύγων με βάση τις διατάξεις των παραγράφου 1 έως 3 του άρθρου 34 185
2.1.6. Κυρώσεις για την ανακριβή αναγραφή στοιχείων σχετικά με τον με τον προσδιορισμό, περιορισμό, ή κάλυψη του τεκμαρτού εισοδήματος. 186
2.2. Κάλυψη διαφοράς εισοδήματος 187
2.2.1 Πραγματικά εισοδήματα φορολογημένα με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενα 187
2.2.2 Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα 192
2.2.3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από την διάθεση περιουσιακών στοιχείων 197
2.2.4. Εισαγωγή συναλλάγματος 200
2.2.5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί 210
2.2.6. Ληφθείσες δωρεές ή γονικές παροχές 215
2.3. Ανάλωση κεφαλαίου 216
2.4. Συμπλήρωση κωδικών του Πίνακα 6 της Φορολογικής δήλωσης 228
3. Παραδείγματα 237
3.1. Παραδείγματα φορολογικού έτους 2016 238
3.2. Παραδείγματα προηγουμένων φορολογικών ετών 261
4. Έμμεσες τεχνικές ελέγχου 281
4.1. Νομοθετικό πλαίσιο –ερμηνευτικές διατάξεις 282
4.1.1. Γενικά 282
4.1.2. Προγενέστερες διατάξεις 282
4.1.3. Σχετικές διατάξεις 283
4.1.4. Υπαγόμενοι - Πεδίο εφαρμογής (ΠΟΛ.1050/17.12.2014) 283
4.1.5. Θέμα συνταγματικότητας της αναδρομικής εφαρμογής των διατάξεων στους διενεργούμενους ελέγχους αλλά και της νομοθετικής υπέρβασης του Γενικού γραμματέα να καθορίζει το τρόπο εφαρμογής καθ’ υπέρβαση του νόμου 284
4.2. Ορισμός εννοιών για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου 285
4.3. Τρόπος εφαρμογής έμμεσων τεχνικών ελέγχου 286
4.3.1. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method) 286
4.3.2. Τεχνική καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method) 295
4.3.3. Τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά (bank deposits and cash expenditure method) 299
4.4. Γενικές Παρατηρήσεις: (αφορούν και τις τρεις μεθόδους εμμέσων τεχνικών). 302
4.4.5 Ως προς τις δαπάνες που αφορούν δίκτυα κοινής ωφέλειας, σταθερή /κινητή τηλεφωνία, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων - κολλεγίων, ασφάλιστρα ΕΙΧ αυτοκίνητων, δικύκλων, ασφαλιστικά προγράμματα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, κ.λπ, ασφάλιστρα ακινήτων, κινητών περιουσιακών στοιχείων, 304
4.4.6. Ως προς την δαπάνη μέσω πιστωτικών καρτών, όπως αυτές συμπληρώθηκαν στο Ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης -μεταβολές -υποχρεώσεις, ο ελεγχόμενος υποχρεούται να παράσχει στοιχεία που αφορούν την σχετική δαπάνη λόγω της χρήσης πιστωτικών καρτών προσκομίζονται τα κατάλληλα δικαιολογητικά. 304
4.4.8 Η συμπλήρωση του πίνακα Η «Διαθέσιμα Μετρητά » στο έντυπο Διαθέσιμα Περιουσιακά Στοιχεία στην λήξη κάθε αντίστοιχης ελεγχομένης χρήσης είναι απαραίτητη. 305
4.4.9 Επαγγελματικές / προσωπικές / οικογενειακές δαπάνες που προκύπτουν από τον έλεγχο ότι πραγματοποιήθηκαν αλλά ο ελεγχόμενος δεν αποδεικνύει τον τρόπο εξόφλησης αυτών, 305
4.5. Παροχή στοιχείων 305
4.6. Κατανομή μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης. 306
4.7. Προσδιορισμός καθαρού φορολογητέου εισοδήματος 307
4.8. Προσδιορισμός ακαθαρίστου εισοδήματος/συνολικών εσόδων στην περίπτωση εφαρμογής τεχνικών ελέγχου με τη χρήση μεθόδων εμμέσου προσδιορισμού. 308
4.9. Δικαίωμα Ανταπόδειξης φορολογούμενου 308
4.10. Έλεγχος λοιπών φορολογικών αντικειμένων στην περίπτωση εφαρμογής τεχνικών ελέγχου με την χρήση μεθόδων εμμέσου προσδιορισμού. 309
5. Αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας 311
5.1. Γενικά 312
5.2. Νομοθετικό πλαίσιο 313
5.3. Αναλύσεις των διατάξεων –ερμηνευτικές εγκύκλιοι –διοικητικές λύσεις 314
5.4. Ερμηνευτικές εγκύκλιοι και αποφάσεις 317
5.4.1. ΠΟΛ.1095/29-4-2011 317
5.4.2 Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1144110 ΕΞ 2015/5.11.2015 Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας 319
5.4.3, Αρ.Πρωτ.: Δ12Α 1148627 ΕΞ2013/27 Σεπτεμβρίου 2013/Γ.Γ.Δ.Ε 322
5.4.4. Κατάσταση προσδιορισμού κεφαλαίου ΠΟΛ 1033/2013 323
5.4.5. Αρ.Πρωτ.: ΓΔ 1166494 ΕΞ 2012/30 Νοεμβρίου 2012 332
5.4.6. Άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του ν.5368/1932, όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 ν.δ. 751/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 124 περ. Δ στοιχ. α` ν.δ. 118/1973 334
5.4.7. ΤρΔΕφΑθ 2128/2016 - Φορολογία εισοδήματος - Φορολογικός έλεγχος - Εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα - Τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό - Αποστολή εμβάσματος στο εξωτερικό - Εισόδημα άγνωστης προέλευσης ή αιτίας - Κρίσιμος χρόνος περιουσιακής προσαύξησης -. 335
5.4.8. Σ.τ.Ε. 884/2016 (Τμ. Β΄) - Ποσό τραπεζικού λογαριασμού και αντίστοιχου εμβάσματος μπορεί να λογισθεί και να φορολογηθεί ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα. 335
5.4.9 Αριθμός 5981/2014 απόφαση του Διοικ.Εφ.Αθηνών (Τμήμα Γ΄), 338
6. Υποβολή και έλεγχος Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ)
6.1. Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 342
6.1.1 Αναγκαιότητα αντικατάστασης του 2429/1996 από το Ν.3213/2003 342
6.1.2. Ανεπαρκής και αναποτελεσματικός ο ν.3213/2003 344
6.1.3. Η διεύρυνση των υπόχρεων πρόσωπων δεν εξυπηρετεί στην ουσιαστική εφαρμογή της διάταξης αλλά τείνει να εξελιχθεί σε μια βάση συγκέντρωσης οικονομικών δεδομένων σε ένα ευρύ φάσμα προσώπων 345
6.1.4. Σημαντικές αλλαγές που επήλθαν με τους Ν.4281/2014, Ν.4389/2016 , Ν.4396 και Ν.4427/2016 346
6.1.5. Υπόχρεοι δήλωσης της περιουσιακής τους κατάστασης 347
6.1.6. Χρόνος υποβολής της δήλωσης (άρθρο 1 παρ. 2) 354
6.1.7. Δήλωση οικονομικών συμφερόντων- Τρόπος υποβολής δηλώσεων 354
6.1.8. Διαδικασία - Θέματα Ελέγχου 356
6.1.9. Περιεχόμενο και τρόπος δήλωσης 356
6.1.10. Ηλεκτρονική υποβολή – Συνημμένα Δικαιολογητικά 360
6.1.11. Έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 362
6.1.12. Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης 363
6.1.13. Λειτουργία της Επιτροπής (Άρθρο 3B) 365
6.1.14. Διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης (Άρθρο 6) 366
6.1.15. Παρακώλυση ελέγχου - Μη σύννομη δημοσίευση δήλωσης (Άρθρο 7) 368
6.1.16. Απαγόρευση συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα στην αλλοδαπή για πολιτικά πρόσωπα, απαγορεύσεις συμμετοχής σε εταιρείες με έδρα μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (Άρθρο 8) 369
6.1.17. Γενικές ποινικές διατάξεις (Άρθρο 9) 370
6.1.18. Ποινική διαδικασία ( Άρθρο 10) 371
6.1.19. Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων( Άρθρο 11) 372
6.1.20. Καταλογισμός (Άρθρο 12) 373
6.1.21. Περιορισμοί διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών (Άρθρο 13) 373
6.1.22. Ειδικές ρυθμίσεις για το σώμα επιθεωρητών - ελεγκτών δημόσιας διοίκησης και άλλες κατηγορίες ελεγχόμενων προσώπων ( Άρθρο 14) 373
6.1.23. Μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 15) 375
6.2. Συναφείς Διατάξεις (λειτουργούν παράλληλα με τον Ν.3213/2003) 375
6.3. Οδηγός ερωτήσεων –απαντήσεων 381
6.4. Έντυπα ΔΠΚ και ΔΟΣ 388
7. Παράρτημα 397
7.1. Άρθρα 30 - 34 Ν.4172/2013 398
7.2. Άρθρα 15 - 19 Ν.2238/1994 413
7.3. Κωδικοποιήσεις των άρθρων 15 – 19 του Ν.2238/1994 μέχρι και τον Ν.3763/2009 438
1. ΝΟΜΟΣ 2238/1994. Αρχικό κείμενο νόμου. Άρθρα 15 - 19 438
2. Ν.2390-1996 447
3. Ν.2873/2000 447
4. Ν.2948/2001 448
5. Ν.2954/2001 450
6. Ν.3091/2002 451
7. Ν.3220/2004 453
8. Ν.3296/2004 454
9. Ν.3427/2005 455
10. Ν.3763/2009 455
7.4. Σημαντικές ερμηνευτικές εγκύκλιοι - γνωμοδοτήσεις 456
1. ΠΟΛ.1076/26-3-2015 456
2. ΠΟΛ.1135/4-10-2010 478
3. Αριθμός Γνωμοδότησης: 348/2006. Ν.Σ.Κ. Ολομέλεια Συνεδρίαση της 16ης-6-2006 489