Ανάλυση και Ερμηνεία των Ε.Λ.Π. σε Λογιστική & Φορολογική βάση (και σύμφωνα με την ερμηνευτική καθοδήγηση των Δ.Π.Χ.Α.)

Τιμή:54.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 01/03/2017, Σελίδες 800

EPSILON 7 / ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜ., Ορκωτού Ελεγκτή, Μέλους ΣΟΕΛ, ΑΙΑ

Ανάλυση και Ερμηνεία των Ε.Λ.Π. σε Λογιστική & Φορολογική βάση (και σύμφωνα με την ερμηνευτική καθοδήγηση των Δ.Π.Χ.Α.)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ε.Λ.Π. ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ενδεικτική θεματολογία: Ανάλυση και παρουσίαση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Πρόκειται για ένα Βοήθημα λογιστικής απεικόνισης και παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στις οκτακόσιες σελίδες του βιβλίου, έχουν αναπτυχθεί και αναλυθεί διεξοδικά κάθε διάταξη νόμου που συνοδεύεται από ανάλογο παράδειγμα, ενώ μια σειρά από ασκήσεις εφαρμογής προσθέτει το ζητούμενο: από την θεωρία στη πράξη.

Αποτελείται από 3 βασικά μέρη:
Α΄ Μέρος - Πεδίο εφαρμογής : Αφορά το νομικό πλαίσιο , το πεδίο εφαρμογής, τις κατηγορίες οντοτήτων και τον προσδιορισμό της φορολογικής και λογιστικής βάσης.
Β΄ Μέρος – Αποτίμηση και απεικόνιση κονδυλίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων : Το σημαντικότερο μέρος του βιβλίου που αναλύει κάθε όρο με λεπτομέρεια, ερμηνεύει τα θέματα με ακρίβεια και παραθέτει δεκάδες πρακτικά παραδείγματα και ασκήσεις εφαρμογής για να καλύψει τις περισσότερες περιπτώσεις που συναντά ο χρήστης στη καθημερινότητα του, αλλά και να συμβάλει στον γόνιμο προβληματισμό του εκεί που χρειάζεται εκτεταμένη ανάλυση και οι διατάξεις χρήζουν προσεκτικής ερμηνείας.
Γ΄ Μέρος – Κατάρτιση και παρουσίαση χρηματοοικονομικών καταστάσεων : Πρακτική προσέγγιση των κινήσεων στις οποίες ο χρήστης οφείλει να προβεί για να καταρτίσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Συνολικά, στο βιβλίο ο αναγνώστης θα βρει πάνω από 150 παραδείγματα και 70 ασκήσεις εφαρμογής!
Πρακτικό βοήθημα μετάβασης και πιστής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ερμηνευτική καθοδήγηση σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. Λογιστικές αρχές & κανόνες επιμέτρησης όλων των κυκλωμάτων λογιστικής. Λογιστική του κόστους και της εύλογης (τρέχουσας) αξίας. Αναδρομική διατύπωση, μεταβολές λογιστικών πολιτικών, διόρθωση λαθών και εκτιμήσεων. Η χρησιμότητα και η επίδραση του αναβαλλόμενου φόρου στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Υποδείγματα Προσαρτήματος-Επεξηγηματικές σημειώσεις.
Πολλά εξειδικευμένα θέματα:
Χρηματοοικονομική μόχλευση, EBITDA και βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες. Αντιστάθμιση (hedging) κινδύνων (ρευστότητας, πιστωτικού και συναλλαγματικού κ.ο.κ.). Διαχείριση των κεφαλαίων και Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης.