Ε.Λ.Π. – Εργασίες τέλους χρήσης 2η Έκδοση (Απλογραφικά - Διπλογραφικά)

Τιμή:55.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 16/01/2017, Σελίδες 656

Με τις εργασίες τέλους χρήσης προσδιορίζουμε την οικονομική θέση μιας επιχείρησης συνήθως την 31/12 κάθε έτους (χωρίς να αποκλείονται η 30/6 ή άλλες ημερομηνίες τέλους χρήσης) και επιπλέον τη δυναμική της με βάση το οικονομικό αποτέλεσμα της κλειόμενης χρήσης. Οι οικονομικές καταστάσεις που αποτυπώνουν αντίστοιχα την οικονομική θέση και το οικονομικό αποτέλεσμα της χρήσης είναι ο «Ισολογισμός» και τα «Αποτελέσματα χρήσης» μαζί με τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις που θα αναλύσουμε στο παρόν βιβλίο.

Τα τελευταία χρόνια, με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριακών συστημάτων και την υποστήριξη που παρέχουν τα λογιστικά προγράμματα (software), ακόμα και οι μικρές επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να προσδιορίζουν πιο συχνά την οικονομική τους κατάσταση. Υπάρχει δυνατότητα σύνταξης ισολογισμού και αποτελεσμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς να απαιτούνται μεταφορές λογαριασμών ή οποιεσδήποτε άλλες λογιστικές εγγραφές. Ανάλογα με το επίπεδο της οργάνωσης σε μια επιχείρηση, ο υπεύθυνος λογιστηρίου μπορεί να εξάγει αποτελέσματα 2 φορές (ανά εξάμηνο), 4 φορές (ανά τρίμηνο) ή και 12 φορές (μηνιαία) στη διάρκεια της χρήσης.

Η χρησιμότητα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά η ακρίβειά τους εξαρτάται -όπως και η συχνότητά τους- από την οργάνωση της επιχείρησης και τη μεθοδολογία που τηρείται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, κάποιες από τις εργασίες τέλους χρήσης, όπως η αναλυτική φυσική απογραφή και ο αναλυτικός λογιστικός έλεγχος, είναι χρονοβόρες και ίσως δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνονται σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση.

Οι βασικοί λόγοι όμως, που δίνεται βαρύνουσα σημασία και κύρος στις εργασίες τέλους χρήσης είναι η εναρμόνιση τους με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) και τον ισχύοντα για κάθε μορφή εταιρίας Εμπορικό νόμο (2190/1920 για τις Α.Ε., 3190/1955 για τις Ε.Π.Ε., 4072/2012 για τις Ι.Κ.Ε. & τις προσωπικές εταιρίες). Δηλαδή η λογιστική, η φορολογική και η εμπορική νομοθεσία έχουν ως αντικείμενό τους τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απαιτώντας την έγκριση τους από τη διοίκηση καθώς και την υπογραφή τους από τη διοίκηση, τον εξουσιοδοτημένο λογιστή και συχνά τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Για να ολοκληρωθεί το κλείσιμο μιας χρήσης πρέπει να διασφαλιστεί ότι έχει υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος, έχουν αποδοθεί με ορθότητα ο Φ.Π.Α. και οι παρακρατούμενοι φόροι και έχουν υποβληθεί οι ετήσιες συγκεντρωτικές δηλώσεις (π.χ. βεβαίωση αποδοχών).

Οι φορολογικοί νόμοι έχουν σαν σκοπό να εξασφαλίσουν τον ορθό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και την είσπραξη των φόρων που προκύπτουν από το Ελληνικό Δημόσιο. Ο εμπορικός Νόμος (2190/1920, 3190/1955, 4072/2012) αναφέρεται στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έχοντας σκοπό να εξασφαλίσει την ορθή ενημέρωση των μετόχων ή εταίρων από τους διοικούντες σχετικά με την πορεία της εταιρείας.

Δομή βιβλίου

Η νέα έκδοση του βιβλίου «Ε.Λ.Π. – Εργασίες τέλους χρήσης» περιλαμβάνει πλήθος αναλυτικών παραδειγμάτων για κάθε θέμα και χωρίζεται σε 8 μέρη ως εξής:

1. Επιμέτρηση αποθεμάτων: Αναλυτική παρουσίαση των της διαδικασίας επιμέτρησης αξίας όλων των κατηγοριών αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα κτλ.), μέθοδοι φυσικής απογραφής των ποσοτήτων και αξιών, αντιμετώπιση διαφορών απογραφή, εύλογη αξία.

2. Αποτίμηση παγίων στοιχείων – Αποσβέσεις: Επιμέτρηση αξίας ενσώματων και άυλων παγίων, ιδιοχρησιμοποιούμενων και μη, Μητρώο παγίων, Χρηματοδοτικές μισθώσεις παγίων, Λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις, έξοδα πολυετούς απόσβεσης, επενδυτικά ακίνητα & εύλογη αξία.

3. Έλεγχος & τακτοποίηση λογ/μών ενεργητικού & παθητικού: Συμφωνία λογαριασμών, εγγραφές προσαρμογής, αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, εύλογη αξία, λογιστική-φορολογική αντιμετώπιση υπεραξίας κεφαλαίου, πελάτες, αξιόγραφα, λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων, συναλλαγματικές διαφορές, προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού, δεδουλευμένα έσοδα-έξοδα, λογιστική-φορολογική αντιμετώπιση κρατικών επιχορηγήσεων, χρηματοοικονομικής υποχρεώσεις.

4. Στοιχεία καθαρής θέσης & κατάστασης αποτελεσμάτων: Αύξηση και μείωση κεφαλαίου (λογιστική -φορολογική αντιμετώπιση), αποτίμηση ιδίων τίτλων, διαφορές εύλογης αξίας, απόσβεση κεφαλαίου, αποθεματικά (τακτικό – αφορολόγητα), έσοδα, κέρδη.

5. Φορολογία εισοδήματος: Εκπιπτόμενες και μη δαπάνες, ενδοομιλικά μερίσματα, απαλλασσόμενα έσοδα, μεταφορά ζημιών, φορολογικές απαλλαγές, προσδιορισμός του φόρου εισοδήματος, υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αναβαλλόμενος φόρος, φορολογική αναμόρφωση.

6. Προσδιορισμός αποτελεσμάτων – Διάθεση κερδών – Οικονομικές καταστάσεις: Αποτελέσματα βάσει των Ε.Λ.Π., διάθεση κερδών (διανομή, πρώτο μέρισμα, παράδειγμα), αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, κατάσταση ταμειακών ροών, προσάρτημα, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

7. Έλεγχος & υποβολή οικονομικών καταστάσεων: Έγκριση, έκθεση διαχείρισης Δ.Σ., Διορισμός ελεγκτών, δημοσίευση, πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης.

8. Απλοποιήσεις & απαλλαγές – Απλογραφικά βιβλία: Κατηγορίες οντοτήτων, απαλλαγές για πολύ μικρές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, κλείσιμο εργασιών πολύ μικρών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρακτικό παράδειγμα)

Τέλος, το βιβλίο μας συνοδεύεται από πρόσθετο ηλεκτρονικό υλικό το οποίο περιέχει παραρτήματα σχετικά με βασικούς ορισμούς των Ε.Λ.Π., το προτεινόμενο σχέδιο λογαριασμών του των Ε.Λ.Π., καθώς και τα υποδείγματα όλων των Οικονομικών Καταστάσεων.