ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Τιμή:75.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 31/10/2016, Σελίδες 810

Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησαν οι «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»  του κυρίου Μιλτιάδη Μπουλέρου, Οικονομολόγου-Λογιστή.           

Είναι ένας τόμος (810 σελίδες) με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει με ανάλυση τις διατάξεις του Νόμου 4172/2013, πλήρως ενημερωμένες και συμπληρωμένες με όλους τους φορολογικούς νόμους μέχρι σήμερα, μέχρι και το Νόμο 4389/2016, τις ερμηνευτικές εγκυκλίους, μέχρι την ΠΟΛ 1094/2016 και τις γνωμοδοτήσεις, για να καλύψουν σφαιρικά τα ποικίλα θέματα των δαπανών, από άποψη φορολογίας, λογιστικής, κοστολόγησης, ελέγχου τόσο για τα Νομικά Πρόσωπα κατά κατηγορία και κατά σημείο, όσο και τα Φυσικά.

Επίσης περιλαμβάνει τις διατάξεις που αφορούν τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης – Πόθεν Έσχες ενημερωμένες μέχρι το Ν. 4409/2016.

Αναλυτικά κατά κεφάλαιο περιλαμβάνει:

Κεφ. 1ο) Η δήλωση της Περιουσιακής Κατάστασης – Πόθεν Έσχες: Συχνές ερωτήσεις για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης – Αναστολή Πόθεν Έσχες ακινήτων.

Κεφ. 2ο) Η φορολογία εισοδήματος από την ισχύ του νέου φορολογικού νόμου 4172/2013 έως και το Νόμο 4389/2016 (Επί θεμάτων δαπανών) για φυσικά πρόσωπα: Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος – Εξαρτώμενα Μέλη – Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Απαλλαγές εισοδήματος – Μείωση του φόρου – Πρόσθετες μειώσεις – Μειώσεις φόρου από ιατρικές δαπάνες, δωρεές.

Κεφ. 3ο) Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες από επιχειρηματική δραστηριότητα, φορολογικές αποσβέσεις – Μεταφορά ζημιών – Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Εισόδημα από κεφάλαιο – Μερίσματα – Τόκους. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία – Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας – Ενδοομιλικές συναλλαγές – Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων. Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες. Αμοιβές διοίκησης και για συμβουλευτικές παρόμοιες υπηρεσίες.

Διαταγές καταχώρησης δαπανών – Αντιμετώπιση Δωρεών – Λοιπές περιπτώσεις: Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζόμενους ή συγγενείς αυτών – Απόσβεση επαγγελματικής στέγης – Έξοδα διοικητικής λειτουργίας.

Κεφ. 4ο) Φορολογικά και άλλα κίνητρα – Έλεγχοι – Φ.Π.Α. – ΕΝ.Φ.Ι.Α.: Έκπτωση – Επιστροφή – Εκπεσιμότητα – Έκπτωση ΕΝΦ.Ι.Α. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κεφ. 5ο) Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, Οδηγίες διαχείρισης και καταχώρησης των αφορολόγητων αποθεματικών: Γενικές αρχές σύνταξης οικονομικών καταστάσεων – Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι – Στοιχεία της καταστάσεως αποτελεσμάτων – Στοιχεία της καθαρής θέσης – Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του Ε.Λ.Π.

Κεφ. 6ο) Λοιπές διατάξεις της Λογιστικής και της Κοστολόγησης: Λειτουργία και συνδεσμολογία των Λογαριασμών Αναλυτικής Λογιστικής Εκμετάλλευσης – Λογιστικές εγγραφές τέλους χρήσεως – Εγγραφές τακτοποίησης και αναμόρφωσης.

Κεφ. 7ο) Εμβάσματα προς το εξωτερικό: Τέλος περιλαμβάνει σχετικά αποσπάσματα του Ν. 4179/2013 περί φορολογικής διαδικασίας, όπως προσδιορισμός του φόρου – Είσπραξη – Συγκεντρωτικές καταστάσεις συναλλαγών – Πρόστιμα.

ΠΑΡΕΧΕΤAI ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ISBN 978-618-5247-10-2

ΕΝΑΣ ΤΟΜΟΣ ΜΕ CD-ROM