Πρακτικός Οδηγός Λογιστικής - Η Εφαρμογή των Ε.Λ.Π. στην πράξη - 2η έκδοση αναβαθμισμένη

Τιμή:49.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 20/07/2016, Σελίδες 784

 

Συνολικά, η δομή του βιβλίου οργανώθηκε µε τρόπο που κρίθηκε ότι εξυπηρετεί καλύτερα τον αναγνώστη. Συγκεκριμένα, το βιβλίο χωρίζεται σε 4 μέρη, που κυρίως αφορούν:

 

Α΄ Μέρος – Εισαγωγή: Νομικό πλαίσιο, κατηγορίες οντοτήτων, τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων, ανάλυση των υποχρεώσεων σχετικά µε την επιμέτρηση το προσάρτημα και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανά κατηγορία οντοτήτων, ανάλυση για τη λογιστική – φορολογική βάση, βασικά στοιχεία για τους κανόνες επιμέτρησης σε κόστος κτήσης και εύλογες αξίες και διευκρινίσεις για το σχέδιο λογαριασμών.

 

Β΄ Μέρος – Ανάλυση ομάδων, παραδείγματα λογιστικών εγγραφών: Αναλύονται ανά λογαριασμό οι 8 ομάδες της λογιστικής, παρουσιάζονται διακριτά θέματα σχετικά µε την επιμέτρηση κάθε λογαριασμού και Ομάδας, εντοπίζονται οι διαφορές ΕΓΛΣ και ΕΛΠ και παρατίθενται παραδείγματα λογιστικών εγγραφών.

 

Γ΄ Μέρος – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις: Παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις παραδοχές και οι γενικές αρχές χρηματοοικονομικών καταστάσεων, παρατίθεται παράδειγμα σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων για πολύ μικρές και για λοιπές οντότητες, καθώς αναλύεται κάθε βήμα των εργασιών προετοιμασίας, ελέγχου και ενεργειών για το κλείσιμο της χρήσης.

 

Δ΄ Μέρος – Παράρτημα: Παρατίθεται Παράρτημα που περιλαμβάνει πλήρη ανάπτυξη του προτεινόμενου από τον συγγραφέα σχεδίου λογαριασμών όπως αυτό προσαρμόζεται για τις ανάγκες των ΕΛΠ και αντιστοιχίζεται µε το σχέδιο λογαριασμών που προτείνεται από τον Ν.4308/2014. Επίσης παρατίθενται τα υποδείγματα όλων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η σύνδεση αυτών µε τους λογαριασμούς των ΕΛΠ. Τέλος παρατίθενται προτεινόμενα υποδείγματα Προσαρτημάτων για όλες τις κατηγορίες οντοτήτων.