Νέος Κώδικας ΑΕ και ΕΠΕ

Τιμή:50.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 15/07/2016, Σελίδες 590

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Κωδικοποίηση Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" μέχρι και το Ν. 4403/2016
- Κωδικοποίηση Ν. 3190/1955 "Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" μέχρι και το Ν. 4403/2016.
- Κωδικοποίηση Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Γ.Ε.ΜΗ.) μέχρι και το Ν. 4403/2016
- Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014)
- Συγχώνευση Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Ν. 2515/1997)
- Ομολογιακά Δάνεια - Τιτλοποίηση Απαιτήσεων (Ν. 3156/2003)
- Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ν. 3853/2010)
- Εγκύκλιοι για τη διαδικασία σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών
- Διασυνοριάκες συγχωνεύσεις κεφαλαιούχων εταιρειών (Ν. 3777/2009)
- Πίνακες Περιεχομένων
- Αλφαβητικά ευρετήρια Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955