Φορολογικές σημειώσεις 2016

Τιμή:50.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 31/03/2016, Σελίδες 376

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

- Φορολογία μισθωτής εργασίας και συντάξεων. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.

- Παροχές σε είδος. Ποιες από τις παροχές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία.

- Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια).

- Φορολογία όσων απέκτησαν εισόδημα από εργασιακή σχέση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. (διανομή φυλλαδίων, επιδοτούμενα  προγράμματα επαγγελματικής κατάστασης κ.λπ.).

 - Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά.

- Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος , μείωση συντελεστή για τους νέους επαγγελματίες.

- Εισόδημα από κεφάλαιο. Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα, τόκους δικαιώματα και ενοίκια. Φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος, των επεκτάσεων και βελτιώσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή.

- Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου. Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων.

-Μειώσεις φόρου (Γενική μείωση φόρου για όσους αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία – συντάξεις. Μειώσεις φόρου λόγω ιατρικών δαπανών, δωρεών και αναπηρίας).

- Τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων). Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

- Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

- Επισφαλείς απαιτήσεις.

 

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

- Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία

- Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών.

- Πότε αποκτάται το εισόδημα από τους εταίρους – μετόχους προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

- Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

- Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

- Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

- Προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Σε ποια νομικά πρόσωπα αλλάζουν οι συντελεστές προκαταβολής φόρου εισοδήματος.

 

Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα είτε αυτή ασκείται ατομικώς είτε εταιρικώς.

- Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών.

- Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.

- Όλες οι θέσεις της Διοίκησης για τις επιχειρηματικές δαπάνες

- Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

- Αποσβέσεις παγίου ενεργητικού.

- Περιουσιακά στοιχεία αντικείμενο χρηματοοικονομικής μίσθωσης. Παραδείγματα.

-Αποτίμηση (επιμέτρηση) αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων.

Απαλλαγή από την απογραφή. Χρηστικοί πίνακες.

-Φορολογία εισοδήματος αγροτών. Παραδείγματα.

 

Παράδειγμα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων επιχείρησης που τηρεί το απλογραφικό λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε.

 - Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων.

 - Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος, της προκαταβολής φόρου και του συνολικού ποσού για καταβολή. Εγγραφή της δαπάνης φόρου εισοδήματος. Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά το τέλος επιτηδεύματος.

 - Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων.

 - Σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων.

 - Σύνταξη του προσαρτήματος.

 - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου.

 

Παραδείγματα φορολογίας και διάθεσης των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.