ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τιμή:55.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 14/03/2016

Είναι ένας τόμος με CD-ROM,  με ανάλυση και ερμηνεία πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένος με τον πρόσφατο Νόμο 4336/15 που επέφερε σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία εξυγίανσης, στη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης, αλλά και τις τροποποιήσεις στο αδίκημα της χρεοκοπίας, σύμφωνα με το Νόμο 3588/2007.

Επίσης περιλαμβάνει υποδείγματα δικογράφων και νομοθετημάτων, καθώς και επιλεκτική παράθεση δικαστικών αποφάσεων που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα.

Αναλυτικά κατά κεφάλαιο περιλαμβάνει:

1. Διαδικασία εξυγίανσης:

α) Διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99, του Ν. 3588/2007.

β) Οι αλλαγές που επήλθαν στη διαδικασία εξυγίανσης με το Νόμο 4336/2015.

γ) Αποφάσεις Δικαστηρίων

2. α) Η προβλεπόμενη διαδικασία και η εφαρμογή της ειδικής Εκκαθάρισης από τον Έλληνα δικαστή.

β) Ειδική εκκαθάριση δημοσίων επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων.

γ) Οι αλλαγές που επέφερε στις διατάξεις διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης ο Νόμος 4336/2015.

3. Οι αλλαγές στις ποινικές διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα με το Νόμο 3588/2007:

α) Η μετάβαση από την απλή και δόλια χρεοκοπία στη χρεοκοπία.

β) Το πτωχευτικό αδίκημα της ευνοϊκής μεταχείρισης πιστωτή.

γ) Οι αλλαγές στην ποινική ευθύνη τρίτων και συνδίκου.

δ) Η χρεοκοπία ως έγκλημα στον ποινικό κώδικα.

ε) Η νομολογιακή εξελικτική πορεία των οικονομικών αδικημάτων στην Ελλάδα.

στ) Τα πτωχευτικά αδικήματα στην ελληνική νομολογία.

Τέλος περιλαμβάνει λοιπές τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα.

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ